စက္မႈဇုန္မ်ား တိုးခ်ဲ႕၍ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ဖိတ္ေခၚမည္

javascript
သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ အစိုးရမ်ားႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းကာ စက္မႈဇုန္မ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ၿပီး ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ဖိတ္ေခၚမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ စက္မႈဇုန္မ်ား တိုးခ်ဲ႕ၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမ်ား ဖိတ္ေခၚရျခင္းမွာ စက္မႈ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးလာၿပီး ျပည္တြင္း၌ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမို ရရွိေစရန္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စက္မႈဇုန္မ်ား တည္ေထာင္ရာတြင္လည္း ကိုယ္ထူကိုယ္ထ ထူေထာင္ရန္မလိုဘဲ ရင္းႏွီး တည္ေထာင္မည့္ သူမ်ားကို ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာဆိုသည္။

“ဒီစက္မႈဇုန္ေတြမွာ အလုပ္အကိုင္ေတြ ရရွိဖို႔ ကၽြမ္းက်င္လုပ္သားေတြ ေမြးထုတ္ဖို႔အတြက္ သင္တန္းေတြ ေပးဖို႔ပါ လုပ္သြားမွာပါ”ဟု ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးက ေျပာဆိုသည္။

ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေစရန္ စက္မႈဇုန္ အသစ္မ်ား တိုးခ်ဲ႕ေဖာ္ေဆာင္သြားရန္ရွိၿပီး ရွိၿပီးသား စက္မႈမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးေစရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္၊ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ေနေၾကာင္း၊ စက္မႈလုပ္ငန္း ဥပေဒကိုလည္း ျပင္ဆင္ ျပ႒ာန္းႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိတြင္ စက္မႈလုပ္ငန္း က႑၌ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ဝင္ေရာက္သည္ဆိုေသာ္လည္း ထင္သေလာက္ မဝင္ေသးဘဲ လၽွပ္စစ္မီးႏွင့္ စက္မႈဇုန္ ေျမျပႆနာကို ေျဖရွင္းႏိုင္မွသာ ပိုမို ဝင္ေရာက္လာႏိုင္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံအေနႏွင့္ အေျခခံ အေဆာက္အဦ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ရွိေနေသာေၾကာင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားမွာ ဝင္ေရာက္ရန္ လက္တြန္႔ေနေသးေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ စက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ား အသင္း အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္မင္းက ေျပာၾကားသည္။

အစိုးရသစ္လက္ထက္ သုံးလတာ ကာလအတြင္း စက္မႈကုန္ထုတ္ လုပ္ငန္းတြင္ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏမွာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ တစ္သန္းေက်ာ္ ဝင္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန၏ စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

Source: The Voice

Facebook comments