အေဆာက္အအုံဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား မေက်နပ္

javascript

စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီထံမွ ကန္ထ႐ိုက္ လုိင္စင္ရယူရာတြင္ ၾကံဳေတြ႕ရေသာ 
အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ေကာ္မတီ၏ အေဆာက္အအံု ေဆာက္လုပ္ေရးဆုိင္ရာ 

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအေပၚ လုိင္စင္ရ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကမေက်မနပ္ျဖစ္

 လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိကန္ထ႐ိုက္လုိင္စင္ ရယူရာတြင္ က်ပ္သိန္း ၅၀၀ ကို စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီထံတြင္ 
စရန္ေငြအျဖစ္ေပး သြင္းရၿပီး ယခင္က ထုိစရန္ေငြ၏ ဘဏ္ တုိးကို လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ခံစားခြင့္ရွိခဲ့ကာ 
လက္ရွိအေနအထားတြင္ ဘဏ္တုိးခံစားခြင့္မရွိသည့္အေပၚ ေက်နပ္မႈမရွိေၾကာင္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက
ေျပာသည္။

"အရင္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ လက္ထက္က ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ဘဏ္တိုးေတြ စားရတယ္။ အခု ဘဏ္တုိး
ဘယ္ဆီေနမွန္းမသိဘူး၊ ဘယ္ေရာက္ေနမွန္းမသိဘူး"ဟု ေက်ာ္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းက
ဦးေက်ာ္ေဌးသိန္းက ေျပာသည္။

လုိင္စင္ရ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း ရွင္ေပါင္း ၅၀၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ လုိင္စင္ရကန္ထ႐ုိက္
ဖြဲ႕စည္းရန္ လြန္ခဲ့ ေသာ ရက္သတၱပတ္က ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အစည္းအေ၀းတြင္ အထက္ပါအတုိင္း
ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ ကန္ထ႐ုိက္ လုိင္စင္အတြက္ စရန္ေငြ က်ပ္သိန္း ၅၀၀ ေပးသြင္းရသည့္အျပင္ 
အေဆာက္အအံု တစ္လံုး တည္ေဆာက္ပါက ယင္းအေဆာက္ အအံု၏ ပါမစ္ေၾကးအတြက္
က်ပ္ ၁၀ သိန္း ကိုလည္း ေပးသြင္းရၿပီး လိုင္စင္အတြက္ ႏွစ္စဥ္ေၾကး က်ပ္ငါးသိန္းကိုလည္း
ေပးရသည္။

ယင္းကဲ့သုိ႔ ေပးသြင္းရသည့္အနက္ အေဆာက္အအံုပါမစ္ေၾကးအတြက္ စရန္ ေငြ က်ပ္ ၁၀ သိန္းမွာ အေဆာက္အအံုအားလံုးၿပီးသည့္အခ်ိန္တြင္ လုပ္ငန္းရွင္ က ျပန္လည္ထုတ္ယူရာတြင္လည္း ၾကန္႔ ၾကာမႈ 
မ်ားစြာရွိေၾကာင္း လုပ္ငန္းရွင္ မ်ားက ေျပာသည္။ "အရင္တုန္းကဆုိ ပါမစ္ေၾကးကို
အေဆာက္အအံုေဆာက္လုပ္ခြင့္ ၿပီးဆံုး ေၾကာင္း ေထာက္ခံစာ (BCC) ရၿပီးတာနဲ႔ တစ္ပတ္၊
ႏွစ္ပတ္အတြင္း ထုတ္လုိ႔ရတယ္။ အခု အဲဒီစရန္ေငြကို ျပန္ထုတ္ရတာ တစ္လ၊ ႏွစ္လေလာက္ ၾကာလာတယ္" ဟု ေနေဇာ္လ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းက ဦးခ်စ္ေဆြက ေျပာသည္။

ထုိ႔ျပင္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို အေဆာက္အအံု ေဆာက္လုပ္ရာတြင္ ေဘးအိမ္သေဘာတူ ေၾကာင္း ေထာက္ခံခ်က္ကို ေတာင္းခံေစရာတြင္
ယခင္က ေဘး၀ဲ၊ ယာ ႏွစ္အိမ္ ခန္႔ ေထာက္ခံခ်က္ရွိ႐ံုျဖင့္ အဆင္ေျပ ေသာ္လည္း ယခုေနာက္ပိုင္းတြင္ 
လုပ္ငန္း ခြင္၏ ၀ဲ၊ ယာ ၁၀ အိမ္ထံမွ ေထာက္ခံခ်က္ ရရွိမွ ေဆာက္လုပ္ခြင့္ျပဳေၾကာင္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက
ေျပာသည္။

"အခုက ၀ဲ၊ ယာ ၁၀ အိမ္နဲ႔ ေရွ႕ေနာက္ ပါလာတဲ့အခါက်ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ကန္ထ႐ိုက္တာေတြ
အေနနဲ႔က ဒီေထာက္ ခံခ်က္ရဖုိ႔အေရးကို တစ္လ၊ ႏွစ္လခြဲ ေလာက္ၾကာတယ္"ဟု ဦးေက်ာ္ေဌးသိန္းက
ေျပာသည္။ ယင္းကဲ့သုိ႔ လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးပတ္၀န္း က်င္အနီးရွိ ေဘး၊ ၀ဲယာ ၁၀ အိမ္၏ ေထာက္ခံခ်က္ကို
ေတာင္းခံရာတြင္လည္း လုပ္ငန္း ရွင္မ်ားအေနျဖင့္ လြယ္လြယ္ကူကူ မရဘဲ အိမ္ရွင္မ်ား၏
ေငြေၾကးေတာင္းဆုိမႈကို ခံရေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

ထုိ႔ျပင္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ က ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအခ်ဳိ႕ကို
ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ သတ္မွတ္ရန္ စီစဥ္ေနၿပီး လတ္တေလာ အတည္ျပဳျခင္း မရွိေသးဘဲ ထြက္ေပၚ
လာသည့္ ကားပါကင္ထည့္သြင္း တည္ေဆာက္ခုိင္းျခင္း ကဲ့သုိ႔ေသာ စည္းကမ္း ခ်က္မ်ားေၾကာင့္
ကန္ထ႐ိုက္တာ လုပ္ ငန္းရွင္မ်ား အခက္အခဲရွိေၾကာင္းလည္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေျပာသည္။

စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီက ေဆာက္လုပ္ေရးဆုိင္ရာ ဥပေဒ၊ နည္း ဥပေဒအသစ္မ်ားကို
အစိုးရအေျပာင္း အလဲၾကားတြင္ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည့္အတြက္ ယင္းသို႔
ျပင္ဆင္ေရးဆြဲရာတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ တုိင္ပင္ကာ ေရးဆြဲ သင့္ေၾကာင္းလည္း
၎က ေျပာသည္။

"ႏုိင္ငံေတာ္က ဘယ္လုိပဲ စည္းကမ္း ဥပေဒကို သတ္မွတ္သတ္မွတ္ ကြ်န္ေတာ္ တုိ႔နဲ႔ တုိင္ပင္ၿပီးမွ
သတ္မွတ္သင့္တယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ ဥပေဒက အခုျပင္ အခုတစ္မ်ဳိး၊ ေတာ္ၾကာတစ္မ်ဳိးလုပ္လုိ႔မရ 
ပါဘူး။ ထြက္လာၿပီးရင္လည္း ခဏ ခဏ ျပင္လုိ႔မရပါဘူး။ ဒီဥပေဒကို မထုတ္ခင္ ကန္ထ႐ုိက္တာေတြနဲ႔ 
တုိင္ပင္ၿပီး လုပ္သင့္ လားမလုပ္သင့္ဘူးလားဆုိတာ ေဆြးေႏြး သင့္ပါတယ္"ဟု ဦးခ်စ္ေဆြက ေျပာသည္။

စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီကလည္း လုိင္စင္ေၾကး သိန္း ၅၀၀ ေပးသြင္းသည့္ အေပၚ 
ဘဏ္တုိးခံစားခြင့္မေပးေတာ့သည့္ မူ၀ါဒမွာ လြန္ခဲ့သည့္ ၁၃ ႏွစ္ခန္႔ကတည္း ကပင္ရွိခဲ့ၿပီး
ယခုမွ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေဘးအိမ္ေထာက္ခံခ်က္ ေတာင္းခံျခင္းမွာ
ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း ခြင္အေပၚ ပတ္၀န္းက်င္က ကန္႔ကြက္မႈမ်ား မျဖစ္ေပၚေစရန္
ေတာင္းခံေစျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း အင္ဂ်င္နီယာဌာန (အေဆာက္အအံု) လက္ေထာက္ဌာနမႉး
ဦးေန၀င္းက ျမန္မာတုိင္း(မ္)ကိုေျပာသည္။

Source:Myanmar Time

Facebook comments