လယ္ေျမအေရာင္းအဝယ္ သတ္မွတ္ခ်က္ ျပည့္စံုမွ ေငြေခ်ပါ

javascript
လယ္ေျမအေရာင္းအဝယ္မွာ ခုိင္မာမႈရွိေအာင္ ေငြေခ်တဲ႔အဆင့္မွာပါ သတ္မွတ္ခ်က္ေတြ ျပည့္စံုမွ ေငြအေက်ေခ်သင့္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

လယ္ေျမဝယ္ယူတဲ႔အခါ ေငြအေက်ေခ်တဲ႔အခါမွာ လယ္ေျမေလးဦးရွိရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။လယ္ေျမေလးဦးဆိုတာက ေက်းရြာဥကၠ႒၊ ေတာင္သူလယ္သမားကိုယ္စားလွယ္၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ခန္႔အပ္ထားတဲ႔ ေက်းရြာေျမတိုင္းစာေရးနဲ႔ အတြင္းေရးမွဴးတို႔ကို ဆိုလိုတာျဖစ္တယ္။

လယ္ေျမအေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္တဲ႔ အခ်ိန္မွာ သူတို႔မပါဝင္ခဲ႔ရင္ အမည္ေပါက္လုပ္လို႔မရတဲ႔အျပင္ ေျမဧက အက်ယ္မျပည့္တာစတဲ႔ တျခားျပႆနာေတြပါ ျဖစ္တတ္တာေၾကာင့္လုိ႔ သိရတယ္။

ဝယ္သူေတြအေနနဲ႔ ဝယ္ယူတဲ႔အခါမွာ လယ္သမားနဲ႔သက္ဆုိင္ရာ အဖြ႔ဲအစည္းေတြနဲ႔ တုိက္ရုိက္ေတြ႔ဆံုၿပီးမွ ဝယ္သင့္တယ္လုိ႔ သိရတယ္။တခ်ိဳ႕ကအဓိက လုိအပ္တဲ႔ေလးဦးကိုေခၚရင္ အကုန္အက်မ်ားတာေၾကာင့္ မေခၚဘဲ ၿပီးစလြယ္ဝယ္ၾကတာေတြေၾကာင့္ လယ္ေျမပိုင္ဆိုင္မႈ ျပႆနာေတြ ျဖစ္ၾကတာလို႔ သိရပါတယ္။

Source: Kumudra

Facebook comments