လယ္ယာေျမကို ခြင့္ျပဳမိန္႔မရဘဲ အျခားနည္းအသုံးျပဳပါက အေရးယူမည္

javascript

သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးရန္သာ ခြင့္ျပဳထားေသာ လယ္ယာေျမမ်ားကို ခြင့္ျပဳမိန္႔ရယူျခင္းမရွိဘဲ အျခားနည္း
အသုံးျပဳပါက လယ္ယာေျမဥပေဒအရ အေရးယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ 
ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာနမွ ဒုတိယဝန္ႀကီး ေဒါက္တာထြန္းဝင္းက ေျပာၾကားသည္။

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေဝါၿမိဳ႕နယ္မွျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးတင္ေထြး၏ လယ္ယာ
ေျမမ်ားအတြင္း အျခားနည္းအသုံးျပဳေနျခင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေမးျမန္းခ်က္ကိုေျဖၾကားရာတြင္ 
ဒုတိယဝန္ႀကီးက အထက္ပါအတိုင္း ေျပာၾကားခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္က ျပ႒ာန္းခ့ဲေသာ 
လယ္ယာေျမဥပေဒတြင္ လယ္ယာေျမကို အျခားနည္းျဖင့္ အသြင္ေျပာင္းအသုံးျပဳလိုပါက 
လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီအဆင့္ဆင့္ကိုတင္ျပၿပီး ခြင့္ျပဳမိန္႔ရယူရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ၿပီး 
ထိုက့ဲသို႔ ခြင့္ျပဳမိန္႔ရယူျခင္းမရွိဘဲ က်ဴးလြန္ပါက အေရးယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
ေဒါက္တာထြန္းဝင္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လယ္ယာေျမဥပေဒ၊ ပုဒ္မ ၁၉ အရလယ္ယာေျမကို ခြင့္ျပဳမိန္႔မရရွိဘဲ အျခားနည္း သုံးစြဲခြင့္
မျပဳရဟု ျပ႒ာန္းထားေသာေၾကာင့္ လယ္ယာေျမကို စိုက္ပ်ိဳးျခင္းမျပဳဘဲ ေက်ာက္တိုင္မ်ားစိုက္ကာ
ျခံစည္း႐ိုးကာရံျခင္း၊ ႀကိဳတင္ေျမဖို႔၍ အေဆာက္အအံုေဆာက္လုပ္ထားျခင္းမ်ားအတြက္ 
သတ္မွတ္သည့္ဒဏ္ေၾကး ေပးေဆာင္ေစျခင္း၊ လယ္ယာေျမေပၚမွ ႏွင္ထုတ္ျခင္း၊ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ 
ေဆာက္ထားေသာ အေဆာက္အအံုမ်ားကုိ ဖယ္ရွားျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ေၾကာင္း ဒုတိယဝန္ႀကီးက
ေျပာၾကားခ့ဲသည္။

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ကလည္း လက္ရွိတြင္ ေဝါၿမိဳ႕နယ္အပါအဝင္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္
ျပည္နယ္မ်ားအတြင္း ရထားလမ္း၊ ကားလမ္းေဘးမ်ားရွိ လယ္ယာေျမမ်ားကို ေငြေၾကး
ခ်မ္းသာသူမ်ားက ဝယ္ယူၿပီး သီးႏွံစိုက္ပ်ဳိးျခင္းမျပဳဘဲ ျခံစည္း႐ိုးမ်ားကာရံျခင္း၊ ေျမဖို႔ျခင္း၊ 
ကန္တူးျခင္းမ်ားကို ခြင့္ျပဳခ်က္မရယူဘဲ လုပ္ေဆာင္ေနၾကေၾကာင္းေျပာၾကားသည္။ ထိုက့ဲသို႔ 
လုပ္ေဆာင္ျခင္းေၾကာင္း စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑ကိုလည္း မ်ားစြာ ထိခိုက္မႈရွိေနေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္
ကိုယ္စားလွယ္က ဆုိသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးတင္ေထြး၏ ေဝါၿမိဳ႕နယ္တြင္ လယ္ယာေျမကိုအျခားနည္း
အသုံးျပဳသည့္ အမႈတြဲေပါင္း ၄၂တြဲရွိေနေၾကာင္း ဒုတိယဝန္ႀကီးက ေျပာသည္။ သို႔ေသာ္လည္း
ၿပီးခ့ဲသည့္အစိုးရလက္ထက္ ေနာက္ဆုံးကာလအတြင္း အမႈတြဲသုံးခုကို ခြင့္ျပဳမိန္႔ထုတ္ေပးခ့ဲသည္ဟု 
ဆုိသည္။

အဆိုပါအမႈတြဲသုံးခုသည္ ၂၂ ဧကခန္႔က်ယ္ဝန္းေသာ လယ္ေျမကုိ စက္မႈလုပ္ငန္းသုံးအေဆာက္
အအံုအျဖစ္ အသုံးျပဳရန္ ဗဟိုလယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕က ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာ ၂၉ ရက္တြင္
လည္းေကာင္း၊ လယ္ေျမ ဝ ဒသမ ၇၁ ဧကတစ္ေနရာႏွင့္လယ္ေျမ ႏွစ္ဧကခြဲေနရာတစ္ခုတုိ႔ကုိ 
စက္သုံးဆီအေရာင္းဆိုင္အျဖစ္ ဖြင့္လွစ္ရန္ ၂ဝ၁၆ခုႏွစ္၊ မတ္ ၂၈ ရက္တြင္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ထုတ္ေပးခ့ဲျခင္း
ျဖစ္သည္။

အဆိုပါၿမိဳ႕နယ္အတြင္း အထက္ပါအမႈတြဲသုံးခုကိုသာ ခြင့္ျပဳမိန္႔ထုတ္ေပးထားၿပီး က်န္သည့္အမႈတြဲမ်ား
အနက္ အျခားနည္းအသုံးျပဳရန္ေလွ်ာက္ထားဆဲအမႈတြဲေပါင္း ၂၃ တြဲ က်န္ရွိေနသည္။ သို႔ေသာ္လည္း 
လယ္ယာေျမအတြင္း ေက်ာက္တိုင္စိုက္ျခံစည္း႐ိုးကာရံထားျခင္း၊ ေျမမ်ားဖို႔ထားျခင္း၊ 
ကန္တူးထားျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ထားသည့္ အမႈတြဲ ၁၆ ခုကိုမူ ၿပီးခ့ဲသည့္ႏွစ္ ေမလကတည္းက 
တားျမစ္ထားခ့ဲေၾကာင္း ဒုတိယဝန္ႀကီးကေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါအမႈတြဲ ေျမေနရာမ်ား၌ စားေသာက္ဆိုင္၊ ပစၥည္းသိုေလွာင္႐ုံ၊ စက္သုံးဆီအေရာင္းဆိုင္၊ 
လယ္ယာသုံးပစၥည္းအေရာင္းဆိုင္၊ ေမြးျမဴေရးျခံႏွင့္ ေစ်းဆိုင္တို႔ ဖြင့္လွစ္လုပ္ကိုင္ရန္ 
ေဆာင္ရြက္ထားျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေဒါက္တာထြန္းဝင္းက ေျပာသည္။

အထက္ပါ ခြင့္ျပဳမိန္႔မရရွိဘဲ လယ္ယာေျမေပၚအျခားနည္းအသုံးျပဳေနသူမ်ားကုိ ပုဒ္မ ၁၉ အရ 
အေရးယူသြားမည္ျဖစ္ၿပီး လိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိပါက တရားစြဲဆိုျခင္းမ်ားပါဝင္ေသာ 
ပုဒ္မမ်ားအရ ဆက္လက္အေရးယူသြားမည္ဟု ဆုိသည္။

ၿပီးခ့ဲသည့္အစိုးရလက္ထက္တြင္ စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းအတြက္သာ ခြင့္ျပဳထားေသာ လယ္ယာေျမမ်ားကုိ 
အျခားနည္းအသုံးျပဳျခင္းမွ ကာကြယ္တားဆီးႏိုင္ရန္အတြက္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္တြင္ လယ္ယာေျမဥပေဒကို
ျပ႒ာန္းခ့ဲေသာ္လည္း လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈအားနည္းခ့ဲေၾကာင္း ေဝဖန္မႈမ်ားလည္း ရွိခ့ဲသည္။

''ဒီဥပေဒအတိုင္မီကမွ ေတာ္ေသးတယ္။ ဥပေဒလည္း ျပ႒ာန္းလိုက္ေရာ လမ္းေဘးေတြမွာ 
စည္း႐ိုးေတြ အခိုင္အမာကာရံတာ၊ အေဆာက္အအံုေတြ အခိုင္အမာေဆာက္တာေတြ ပိုေတြ႕လာရတယ္။
ဥပေဒအရ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီေတြ၊ အဖြဲ႕ေတြ ဖြဲ႕တယ္ဆိုေပမဲ့လည္း တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကို 
အာဏာေပးအပ္လိုက္ေတာ့ ပိုဆိုးသြားတယ္လို႔ပဲျမင္တယ္''ဟု ေနျပည္ေတာ္အေျခစိုက္ဆန္စက္
လုပ္ငန္းရွင္ ကိုေနစိုးက ေျပာၾကားသည္။

Source:Myanmar Time

Facebook comments