မူဆယ္ ဗဟိုစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိ

javascript

မူဆယ္ စက္တင္ဘာ ၂

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း မူဆယ္ခ႐ိုင္ မူဆယ္ၿမိဳ႕ရွိ နယူးစတားလုိက္ ေဆာက္ လုပ္ေရး ကုမၸဏီလီမိတက္မွေဆာက္လုပ္ ထားသည့္ ျပည္ေထာင္စုလမ္းမႀကီးသို႔ ဆက္သြယ္ထားေသာ လမ္းအရွည္ ၁၅၂၂ မီတာရွိ ကြန္ကရစ္လမ္းမႀကီးႏွင့္ ရဟတ္ ယာဥ္ကြင္း၊ ယာဥ္ထိန္း႐ံုး၊ မီးပြိဳင့္ႏွင့္ မီးတိုင္စိုက္ျခင္း လုပ္ငန္း၊ ေရႏုတ္ေျမာင္း လုပ္ငန္းစုစုေပါင္း (သိန္းတစ္ေသာင္း ရွစ္ေထာင္ေျခာက္ရာ တစ္ဆယ့္ကိုးသိန္း ႏွစ္ေသာင္းရွစ္ေထာင္ကိုးရာ့ေလးဆယ့္ ခုနစ္) က်ပ္တန္ဖိုးရွိ စာရြက္စာတမ္း မ်ားကို ၾသဂုတ္လေနာက္ဆံုးပတ္က နယူးစတားလုိက္ ေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီလီမိတက္ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ ဝင္းက မူဆယ္ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္ သာယာ ေရးဌာန အမႈေဆာင္အရာရွိ ဦးမ်ဳိးျမင့္ ေအာင္ ထံသို႔ လႊဲေျပာင္းၿပီး စီမံကိန္းအနီး ရွိ ေဖြဟုန္ရြာ၊ ေတာ္ရြက္ရြာ ေက်းရြာခ်င္း ဆက္ လမ္းအရွည္ ၈၃၄၄ ေပရွိ ကြန္ကရစ္ လမ္း မူဆယ္ၿမိဳ႕ေပၚႏွင့္ ဆက္သြယ္ေပး သည့္ လမ္းသြယ္သံုးလမ္းတို႔ကိုလည္း ေအာင္ျမင္စြာဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။

စီမံကိန္းတစ္ခုလံုးကို ဇုန္ေျခာက္ ဇုန္ျဖင့္ပိုင္းျခား၍ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ခဲ့ရာ ဇုန္(၁ ၊ ၂၊ ၃) သည္ Com-mercial Zone ျဖစ္ၿပီး ဇုန္ (၄၊ ၅ ၊၆) သည္ Residential Zone ျဖစ္ သည္။ စုစုေပါင္း ၂၉၄ ဒသမ ၇၈၉ ဧကတြင္ လမ္းမႀကီး၊ လမ္းသြယ္မ်ား အပါအဝင္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ဧရိယာ ၁ဝ၆ ဒသမ ၂၅ ဧက၊ ၃၆ ဒသမ ဝ၄ ရာခိုင္ႏႈန္း အေဆာက္အအံုဧရိယာ ၁၈၈ ဒသမ ၅၃၉ဧက၊ ၆၃ ဒသမ ၉၆ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖစ္သျဖင့္ အမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာဧရိယာအား ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္ နစ္နာမႈမရွိေစေရး (EIA, SIA, HIA) တို႔အတြက္ မေလးရွားႏုိင္ငံမွ ERE Consulting Group အား ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလအတြင္း စီမံကိန္းသို႔ လာေရာက္ေလ့လာသံုးသပ္ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေစခဲ့ၿပီးျဖစ္သျဖင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈအတြက္လည္း စိုးရိမ္စရာမရွိေၾကာင္း သိရသည္။
စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ကာလအတြင္း ေရဆိုး ထုတ္စနစ္ကို ထည့္သြင္းတည္ ေဆာက္ထားသည့္အျပင္ ပတ္ဝန္းက်င္ စိမ္းလန္းစိုျပည္မႈ ရွိေစေရးအတြက္ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ သစ္ပင္မ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းစိုက္ပ်ဳိးထားေၾကာင္း သိရ သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ စီးဆင္းမႈ၏ အေရွ႕ေျမာက္တံခါးေပါက္ တစ္ခုျဖစ္သည့္ မူဆယ္ၿမိဳ႕တြင္ ရွမ္း ျပည္နယ္အစိုးရ ေဒသႏၱရဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းေကာ္မတီႏွင့္ နယူးစတားလုိက္ ေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီလီမိတက္တို႔ အက်ဳိးတူပူးေပါင္း၍ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ မ်ားျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ တည္ ေဆာက္ လ်က္ရွိသည့္မူဆယ္ဗဟိုစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္းမ်ားအားလံုးၿပီးစီး ပါက ျမန္မာ- တ႐ုတ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား စီးပြား ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ လူမႈေရးကိစၥမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ အစဥ္အလာမ်ား ယခုထက္ပို၍ ထင္သာျမင္သာပြင့္လင္းလာမည္ျဖစ္သည္။

မူဆယ္ၿမိဳ႕သို႔ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ ေျပာင္းေရႊ႕လာသူမ်ားႏွင့္ ေဒသခံ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ား၏ စားဝတ္ ေနေရးအတြက္ မူဆယ္ဗဟိုစီးပြားေရး ဇုန္သည္ အလုပ္အကုိင္မ်ားဆုိင္ရာ အတတ္ပညာ တိုးတက္လာမႈမ်ားကို ဖန္တီးေပးႏုိင္ေသာ ေနရာတစ္ခုျဖစ္လာ သလို မူဆယ္ၿမိဳ႕သည္လည္း တုိင္းရင္း သားျပည္သူမ်ားႏွင့္ ကမၻာလွည့္ခရီး သည္မ်ား လည္ပတ္ၾကည့္႐ႈေလ့လာ၍ အပန္းေျဖစရာ ျမန္မာျပည္၏ အေရွ႕ ေျမာက္တံခါးၿမိဳ႕ ျဖစ္လာေနၿပီျဖစ္သည္။


Source:MOI Webportal Myanmar

Facebook comments