တုိက္ခန္း၊ ႀကိဳပြိဳင့္အခန္းမ်ား ေရာင္း၀ယ္ျခင္းမ်ားႏွင့္ အခြန္ေဆာင္မႈဆုိင္ရာ

javascript

တုိက္ခန္း၊ ႀကိဳပြိဳင့္အခန္းမ်ား ေရာင္း၀ယ္ျခင္းမ်ားႏွင့္ အခြန္ေဆာင္မႈဆုိင္ရာ

 

ကန္ထရိုက္တုိက္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ႀကိဳပိြဳင့္အေရာင္းအ၀ယ္မ်ားအား

၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း၌ ရန္ကုန္တုိင္းၿမိဳ႔နယ္မ်ားအတြင္း အေရာင္းအ၀ယ္ေစ်းကြက္

ေကာင္းမြန္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၆ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းတြင္ ေစ်းကြက္ေအးေနသည့္ အေနအထားေၾကာင့္

ေျမရွင္မ်ား၊ ကန္ထရိုက္တာမ်ားအေနႏွင့္ ေဆာက္လက္စတုိက္မ်ားမွ  ႀကိဳပိြဳင့္၀ယ္ယူ

ထားသူမ်ားအေနျဖင့္ ေစ်းကြက္ အေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ စာခ်ဳပ္စာတမ္း ျပင္ဆင္ေျပာင္း

လဲရျခင္း ႀကိဳပိြဳင့္အခန္းမ်ားအတြက္ အရစ္က်စနစ္မ်ားတြင္ အခ်ိန္ကာလ ထပ္မံတုိးျမင့္

ေပးလာျခင္းမ်ား ရိွခဲ့သည္။


ကန္ထရိုက္တိုက္ခန္းအေရာင္းအ၀ယ္မ်ား ေအးေနေသာ္လည္း ေနရာေကာင္း လမ္းပန္း

ဆက္သြယ္ေရး ေကာင္းမြန္သည့္ ႀကိဳပိြဳင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားရိွ အခန္းမ်ား

အေနျဖင့္ အေရာင္းအ၀ယ္အခ်ိဳ႔ျဖစ္ေနေသးၿပီး ေရာင္းခ်၀ယ္ယူၿပီးေသာ ကန္ထရိုက္တုိက္

မ်ားရိွ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္ေဆာက္လုပ္ေနမႈမ်ားကိုလည္း ရိွၾကပါသည္။

တုိက္ခန္းအေရာင္းအ၀ယ္မ်ားႏွင့္  အခြန္ေဆာင္မႈဆုိင္ရာက႑မ်ား စပ္လ်င္း၍ ေရးသား

ေဖာ္ျပရပါလွ်င္ တုိက္ခန္းမ်ားအေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္ရာတြင္ အခြန္ကိစၥမ်ားႏွင့္ စပ္လ်င္း၍ 

ဂရန္ေျမ၊ဘုိးဘြားပိုင္ေျမ စသည့္ အိမ္ရာေျမမ်ား၀ယ္ယူရာတြင္ ေပးေဆာင္ရသည့္ 

၀င္ေငြခြန္မျဖစ္မေနေပးေဆာင္ရျခင္းမ်ိဳးႏွင့္ ၀ယ္ယူ၍ တရား၀င္အမည္ေပါက္ေဆာင္ရြက္

ပါက ေပးေဆာင္ရသည့္ ၀ယ္ခြန္ အခြန္ဥပေဒဆုိင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္ အတင္းအၾကပ္ 

မရိွေသးေသာ္လည္း အေကာက္ခြန္ ဥပေဒအရဆုိလွ်င္ မည္သူမဆုိ ႏိုင္ငံသားျဖစ္လွ်င္ 

အေျခပစၥည္းတစ္ခုခုအားလႊဲေျပာင္းရယူျခင္း၊ ၀ယ္ယူျခင္း ျပဳရာတြင္ အသံုးျပဳေသာ 

၀င္ေငြရလမ္း မေဖာ္ျပႏိုင္လွ်င္၀ယ္ခြန္ႏႈန္းထားအတုိင္း အခြန္ေပးေဆာင္ရမည္ ဟု 

သတ္မွတ္ထားခ်က္ ရိွပါသည္။

 

သို႔ေသာ္လည္း အေရာင္း၀ယ္အတြက္ တုိက္ခန္း၀ယ္ေရာင္းသူတုိ႔အေနျဖင့္ အခြန္ေပး

ေဆာင္မႈ မရိွသေလာက္ေတြ႔ရၿပီး အမွန္တကယ္ေနထုိင္မႈအတြက္ ၀ယ္ယူသူတုိ႔အေနျဖင့္

အခြန္ေပးေဆာင္ ၾကရပါသည္။ အမွန္တကယ္ေနထုိင္မႈအတြက္ တုိက္ခန္း၀ယ္ယူထား

သူတုိ႔တုိ႔အတြက္ သုိ႔မဟုတ္ ႀကိဳပိြဳင့္တုိက္ခန္းမ်ား ၀ယ္ယူထားသူတုိ႔အေနျဖင့္ တုိက္ခန္း

အား တန္ဖုိးျဖတ္ၿပီး သတ္မွတ္ႏႈန္းထားႏွင့္အညီ အခြန္ေပးေဆာင္ႏိုင္ကာ အခြန္ေဆာင္ျခင္း

အက်ိဳးအေနျဖင့္ တရား၀င္ အမည္ေပါက္ရရိွသည့္ သေဘာသက္ေရာက္သြားမည္ ျဖစ္ၿပီး

အကယ္၍ အမႈအခင္းမ်ားျဖစ္ေပၚသည့္အခါ အခြန္ေပးေဆာင္ထားသူအေနျဖင့္လည္း

အေထာက္အထား အားသာခ်က္ ပိုမုိရႏိုင္ပါေၾကာင္း တုိက္ခန္း၀ယ္ယူမႈမ်ားႏွင့္ အခြန္

ေပးေဆာင္မႈက႑ႏွင့္ စပ္လ်င္း၍ မွ်ေ၀ေဖာ္ျပလုိက္ပါသည္။

 

Property Media Team

www.property.com.mm

 

Facebook comments