စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ ေငြတိုက္လက္မွတ္ႏွင့္ ေငြတိုက္စာခ်ဳပ္မ်ားေရာင္းခ်ရန္ အစီအစဥ္ရွိဟုဆို

javascript
ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ ခ်ိန္းတြင္ အစိုးရေငြတုိက္လက္ မွတ္ႏွင့္ ေငြတိုက္စာခ်ဳပ္မ်ား ေရာင္းခ်ရန္ အစီအစဥ္ရွိေၾကာင္း ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း အႀကီးတန္းအမႈေဆာင္မန္ေနဂ်ာ ဦးသက္ထြန္းဦးက ေျပာသည္။

‘‘လက္ရွိ အခ်ိန္မွာေတာ့ တင္ေရာင္းတာမရွိပါဘူး။ ေရာင္း ၿပီးသားကို တင္ထားတာပဲ ရွိ တယ္။ ဥပေဒအရ တင္ေရာင္းခြင့္ ရွိပါတယ္’’ဟု ဦးသက္ထြန္းဦးက ေျပာၾကားသည္။

အစိုးရေငြတိုက္လက္မွတ္ ႏွင့္ ေငြတိုက္စာခ်ဳပ္မ်ားသည္ အ စိုးရႏွင့္ ဗဟိုဘဏ္၏ေငြေၾကးလို အပ္ခ်က္အရ ထုတ္ေရာင္းသည့္ ေစ်းကြက္ျဖစ္ၿပီး အမ်ားအားျဖင့္ ဘဏ္အခ်င္းခ်င္းသာ ေရာင္း ဝယ္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ အစိုးရက ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ တင္ေရာင္းခိုင္းလွ်င္ တင္ေရာင္း ရန္ အဆင္သင့္ရွိေနေၾကာင္း ဦး သက္ထြန္းဦးက ေျပာသည္။

ကမၻာေပၚတြင္ အစိုးရေငြ တိုက္လက္မွတ္ႏွင့္ အစိုးရေငြ တုိက္စာခ်ဳပ္မ်ားကို စေတာ့အိတ္ ခ်ိန္းမွတစ္ဆင့္ ေရာင္းခ်သည့္ႏိုင္ ငံမ်ားသည္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ သည္ဟု ဆိုသည္။

ယခုဘ႑ာႏွစ္တြင္ အစိုးရ ၏ဘတ္ဂ်က္လိုေငြစုစုေပါင္း က်ပ္ ၃,၀၉၀ ဘီလီယံရွိၿပီး ထိုသို႔ ျပည္ေထာင္စုလိုေငြကို ျဖည့္ဆည္းရာ တြင္ အစိုးရေငြတိုက္လက္မွတ္ႏွင့္ ေငြတုိက္စာခ်ဳပ္မ်ားကို ျပည္တြင္း၌ ထုတ္ေရာင္းခ်ျခင္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ဗဟုိဘဏ္ဒုတိယ ဥကၠ႒ ဦးဆက္ေအာင္က ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ ေတာ္သို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါ လိုေငြ၏ ၆၀ ရာခိုင္ ႏႈန္းကို အစိုးရေငြတုိက္လက္ မွတ္ႏွင့္ အစိုးရေငြတိုက္စာခ်ဳပ္ မ်ားအား အမ်ားျပည္သူသို႔ ေရာင္းခ်မည္ျဖစ္ၿပီး က်န္လိုေငြကို ဗဟို ဘဏ္က ေခ်းယူျဖည့္တင္းမည္ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာသည္။

အစိုးရ ေငြတုိက္္လက္မွတ္ က်ပ္ဘီလီယံ ၉၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ အ စိုးရေငြတုိက္စာခ်ဳပ္ က်ပ္ဘီလီယံ၉၀၀ ေက်ာ္တို႔ အမ်ားျပည္သူသို႔ ေလလံစနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်မည္ဟု ဗဟိုဘဏ္ ဒုတိယဥကၠ႒က ဆို သည္။ က်န္ရွိသည့္ လိုေငြ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္သည့္က်ပ္ဘီလီယံ ၁,၂၀၀ ေက်ာ္ကို ဗဟိုဘဏ္က ေငြတိုက္လက္မွတ္ျဖင့္ ဝယ္ယူ မည္ဟုဆိုထားသည္။

အစိုးရေငြတုိက္စာခ်ဳပ္ဆို သည္မွာ သံုးႏွစ္ႏွင့္ ငါးႏွစ္သက္ တမ္းရွိ အစိုးရေငြေခ်းစာခ်ဳပ္ျဖစ္ ၿပီး အတိုးႏႈန္း ၈ ဒသမ ၇၅ မွ ၉ ဒသမ ၅ အထိ ရသည္။ အစိုးရေငြတိုက္လက္မွတ္ဆိုသည္မွာ သံုးလမွ တစ္ႏွစ္အထိသက္တမ္းရွိသည့္ ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္မ်ားျဖစ္ၿပီး အတိုးႏႈန္း ၇ ဒသမ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ရွိသည္။


Source: 7DayDaily

Facebook comments