အိမ္ၿခံေျမအေရာင္းအ၀ယ္ကိစၥမ်ားႏွင့္ စပ္လ်င္း၍ သိမွတ္ဖြယ္အခ်ိဳ႕

javascript

အိမ္ၿခံေျမအေရာင္းအ၀ယ္ကိစၥမ်ားႏွင့္ စပ္လ်င္း၍ သိမွတ္ဖြယ္အခ်ိဳ႕

 

အိမ္ၿခံေျမေရာင္း၀ယ္ရာတြင္ စရန္ေငြခ်ထား၍ ေရာင္း၀ယ္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္ေသာ

အေရာင္းအ၀ယ္ကိစၥမ်ားတြင္ မၾကာခဏႀကံဳေတြ႔ရေလ့ရိွသည့္ အေရာင္းအ၀ယ္

ပ်က္ယြင္းမႈမ်ားတြင္ မူလ စရန္ခ်ထားသူမွ သတ္မွတ္ကာလမတုိင္မီ က်န္ေငြအျပည့္

မေပးႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ မူလစရန္ေငြမ်ား ဆံုးရံႈး၍ အေရာင္းအ၀ယ္ကိစၥ မျဖစ္ေျမာက္မႈမ်ား

အျပင္ အျခားအေၾကာင္းတစ္ခု အေနျဖင့္လည္း ၀ယ္သူမွ စရန္ေငြ ခ်ထားေပးၿပီးေနာက္

သတ္မွတ္ကာလအတြင္း က်န္ေငြတန္ဖုိးအား ေပးေခ်ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေသာ္လည္း

ေရာင္းခ်သူမွ က်န္ေငြတန္ဖုိးအား လက္ခံ၍ ပိုင္ဆုိင္မႈ လႊဲေျပာင္းေပးရန္အတြက္

တိမ္းေရွာင္သည့္ အေနျဖင့္အေရာင္းစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိရန္ ပ်က္ကြက္သည့္ ကိစၥမ်ားလည္း

ျဖစ္ေပၚတတ္ေလ့ရိွသည္။

 

စရန္ေငြခ်ထား၍ အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္ရာတြင္ အမ်ားသတ္မွတ္နားလည္ၾကသည့္

သေဘာအရ စရန္ေငြေပး၍ ကတိစာခ်ဳပ္ျဖင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္ထားသည့္ အိမ္ရာ

တုိက္ခန္းႏွင့္ဆက္စပ္ရာ ပစၥည္းမ်ားအား ေရာင္းခ်သူမွပင္ တာ၀န္ယူထိန္းသိမ္းေပးရမည့္

တာ၀န္ရိွသည္။အကယ္၍ ၀ယ္ယူသူမွ စရန္ေငြအား စုစုေပါင္းတန္ဖုိးနီးပါးခန္႔ ေပးေခ်

ထားသည့္ အေနအထားဆုိလွ်င္ ၀ယ္သူအား အိမ္ရာတုိက္ခန္းကို လက္လႊဲေျပာင္းေပး

ႏိုင္ၿပီး က်န္ေငြတန္ဖုိးအား ခံ၀န္ကတိ စာခ်ဳပ္စာတမ္းခ်ဳပ္ဆုိ၍ အေရာင္းအ၀ယ္ကိစၥ

ျဖစ္ေျမာက္ ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္အထက္ပါ ကနဦးေဖာ္ျပပါ ျပႆ နာမ်ားကဲ့သုိ႔

၀ယ္သူမွ စရန္ေငြ ႀကိဳတင္ခ်ထား၍ သတ္မွတ္ကာလအတြင္း ေငြအေက်ေပးေခ်ရန္

ေဆာင္ရြက္ေသာ္လည္း ေရာင္းသူမွ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျပ ေရွာင္တိမ္းေနလွ်င္ေသာ္

လည္းေကာင္း၊ ခရီးသြားလာမႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး အၿပီးသတ္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ရက္ ေက်ာ္လြန္ေစ၍

အေရာင္းအ၀ယ္ စာခ်ဳပ္မခ်ဳပ္ဆုိႏိုင္ရန္ တိမ္းေရွာင္မႈမ်ား ႀကံဳေတြ႔ရလွ်င္ ေရာင္းခ်သူ

အေနျဖင့္ အၿပီးသတ္ အေရာင္းအ၀ယ္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိရန္ ပ်က္ကြက္မႈမ်ားအတြက္ ဥပေဒ

နည္းလမ္းအရ အေရးယူေဆာင္ရြက္၍ ရ/မရ ႏွင့္မည္သုိ႔ေသာ ဥပေဒေၾကာင္းအရ

ေဆာင္ရြက္ရမည္ကိုလည္း အိမ္ၿခံေျမ အေရာင္းအ၀ယ္ကိစၥမ်ားႏွင့္ စပ္လ်င္း၍ ေလ့လာ

မွတ္သားမိသမွ်အား  မွ်ေ၀ေဖာ္ျပလုိက္ပါသည္။

 

စရန္ေငြရယူထားၿပီးအၿပီးသတ္ေရာင္းခ်ရန္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိမႈအား ပ်က္ကြက္ပါက ျပစ္မႈ

ဆုိင္ရာ ပုဒ္မ ၄၂၀ အရလိမ္လည္မႈ ေျမာက္မေျမာက္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ဆန္းစစ္ၾကည့္

မည္ဆုိလွ်င္

မည္သူမဆို လိမ္လည္လွည့္ဖ်ားခံရသူအား ပစၥည္းတစ္ခုခုကို တစ္ဦးတစ္ေယာက္အား

ေပးအပ္ေစရန္ျဖစ္ေစ၊ ထုိပစၥည္းအား ဆက္လက္ထားရိွေစရန္ျဖစ္ေစ သူတစ္ပါးအေပၚ

မေကာင္းသည့္ စိတ္ေစတနာျဖင့္ လိမ္လည္လွည့္ဖ်ားရန္ အၾကံႏွင့္ မရိုးေျဖာင့္ေသာ

နည္းျဖင့္ ေသြးေဆာင္လွ်င္ လိမ္လည္မႈေျမာက္သည္ဟု ဆုိသည္။

ဥပေဒအၾကံေပးပုဂၢိဳလ္ ဆရာထီယုေရးသားေသာ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္တြင္ ဤသို႔ေသာ

ျပႆ နာျဖစ္ပြားခဲ့မႈကို အေျခခံ၍ ဥပေဒဆုိင္ရာ ေျဖရွင္းလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈ တစ္ရပ္ကို

ရွင္းလင္းေဖာ္ျပထားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

 

အမႈတြင္ ဦးဘုိးက်င္ႏွင့္ ေဒၚခင္ေထြး တုိ႔မွ ဦးအုန္းေမာင္ဆုိသူအား အိမ္ႏွင့္ေျမကို

သတ္မွတ္တန္ဖုိးတစ္ခုျဖင့္ ေရာင္းခ်ရန္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိခဲ့ရာ အၿပီးသတ္

အေရာင္းအ၀ယ္စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိျခင္း မျပဳလုပ္မီ ဦးအုန္းေမာင္ မွ စရန္ေငြေပးအပ္၍

က်န္ေငြကို သတ္မွတ္ကာလအတြင္း အၿပီးေပးေခ်မည့္ ကတိခံ၀န္ျဖင့္ ခ်ဳပ္ဆုိခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ဦးအုန္းေမာင္မွ က်န္ေငြအားသတ္မွတ္ကာလအတြင္း သြားေရာက္ေပးေခ်

ေသာ္လည္း ဦးဘုိးက်င္ႏွင့္ ေဒၚခင္ေထြးတုိ႔မွေငြအၿပီးသတ္ေပးေခ်၍ အေရာင္းအ၀ယ္

ျပဳမႈကို လက္မခံသျဖင့္ ဦးအုန္းေမာင္မွေန၍ဦးဘုိးက်င္ႏွင့္ ေဒၚခင္ေထြးတုိ႔အား စရန္ေငြကို

လိမ္လည္ရေၾကာင္း ျပစ္မႈဆုိင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၄၂၀ ျဖင့္ တရားရံုးသုိ႔ တုိင္ၾကားသည့္

ကိစၥျဖစ္လာသည္။

ဤတြင္ ဦးဘုိးက်င္၊ ေဒၚခင္ေထြးတုိ႔မွ မိမိတုိ႔ အိမ္ႏွင့္ၿခံအားေရာင္းခ်ရန္ သေဘာတူညီ

ခဲ့ၿပီး ဦးအုန္းေမာင္ထံမွ စရန္ေငြကိုလည္း ရယူထားကာ သတ္မွတ္ကာလအတြင္း

က်န္ေငြေပးေခ်ျခင္းကို လက္မခံပဲ အေရာင္းအ၀ယ္ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိမေပးျခင္းအား ဥပေဒ

ပုဒ္မ ၄၂၀ ႏွင့္ၿငိစြန္းျခင္း ရိွ/မရိွ သံုးသပ္ရာတြင္ ဦးဘုိးက်င္ႏွင့္ ေဒၚခင္ေထြးတုိ႔အေနျဖင့္

ဦးအုန္းေမာင္ထံမွ စရန္ေငြ ရယူထားေၾကာင္းကို ေတြ႔ရသည္။ စရန္ေငြ ရယူၿပီးေနာက္ပိုင္း

အိမ္ႏွင့္ေျမအားအၿပီးသတ္ေရာင္းခ်ရန္ ျငင္းဆုိခဲ့ျခင္းမွာ စရန္ေငြရယူစဥ္က ခ်ဳပ္ဆုိေသာ

ကတိက၀တ္ကိုေဖာက္ဖ်က္ရာ ေရာက္ႏိုင္ေပသည္။ အခ်င္းျဖစ္ပြားရာ အိမ္ႏွင့္ေျမမွာ

ဦးဘုိးက်င္ႏွင့္ေဒၚခင္ေထြးတုိ႔ ပိုင္ဆုိင္ေၾကာင္း ခုိင္လံုကာ စရန္ေပး စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိစဥ္က

အိမ္ႏွင့္ေျမ မရိွပဲအိမ္ေျမရိွသေယာင္ လိမ္လည္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိျခင္းမဟုတ္သည့္အျပင္

စရန္ေငြ ေပးေခ်ထားသူ ဦးအုန္းေမာင္ႏွင့္ မိသားစုကိုလည္း ဦးဘုိးက်င္မွ အျခင္းျဖစ္ပြားရာ

အိမ္ၿခံ၌ပင္ ေနထုိင္ခြင့္ေပးထားေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႔ရိွေသာေၾကာင့္ လိမ္လည္လွည့္ဖ်ား၍

စရန္ေငြ ယူထားေၾကာင္း မေပၚေပါက္သျဖင့္ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၄၂၀ အရအေရးယူ

ႏိုင္မည္ မဟုတ္ဟု စီရင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ စရန္ေငြ ရယူထားၿပီး အိမ္ႏွင့္

ၿခံအား အၿပီးသတ္ဆက္လက္ေရာင္းခ်ရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္းအား ျပစ္မႈဆုိင္ရာဥပေဒ ပုဒ္မ

၄၂၀ အရ တရားစြဲဆုိခြင့္ မရိွေသာ္လည္း ကတိစာခ်ဳပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ စရန္ခ်ေပး

သူအတြက္ နစ္နာေၾကး သို႔မဟုတ္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြအား တရားမမႈျဖင့္ တရားစြဲဆုိေတာင္း

ပိုင္ခြင့္ျဖစ္ေစ ၊အေရာင္းအ၀ယ္ စာခ်ဳပ္ ဆက္လက္ခ်ဳပ္ဆုိ၍ အိမ္ႏွင့္ၿခံအား လႊဲေျပာင္းေပး

ေစလုိမႈ ျဖစ္ေစ ရိွမည္ျဖစ္သည္ ဟု ပါရိွပါသည္။

 

ထုိ႔ေၾကာင့္ အိမ္ၿခံေျမ စရန္ခ်ထားျခင္းႏွင့္ စပ္လ်င္း၍ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာ ျပႆနာမ်ား

အတြင္း ထုိသုိ႔ေသာ ကိစၥမ်ားၾကံဳေတြ႔လာပါက ဗဟုသုတအေနျဖင့္ မွတ္သားနားလည္

ႏိုင္ေစရန္အတြက္ အိမ္ၿခံေျမဆုိင္ရာျပႆ နာမ်ားႏွင့္ ဥပေဒနည္းလမ္းအရ ေျဖရွင္း

လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းမ်ားအား Property.com.mm သတင္းမီဒီယာအဖြဲ႔မွ ေလ့လာေရးသား

တင္ျပလုိက္ပါသည္။

 

Property Media Team

www.property.com.mm

 

Facebook comments