စက္မႈဇုန္တည္ေဆာက္ရန္ ကိုရီးယားႏွင့္ ျမန္မာကုမၸဏီမ်ား လက္မွတ္ေရးထုိး

javascript

စက္႐ုံမွ တုိက္႐ုိက္၀ယ္ယူစနစ္ (FOB) ျဖင့္ စက္မႈဇုန္တည္ေထာင္ရန္ Olympus Asia Group 
ကုမၸဏီႏွင့္ ကိုရီးယားႏိုင္ငံ အေျခစုိက္ Panko Corporation တုိ႔ ဩဂုတ္ ၂၀ ရက္တြင္ နားလည္မႈ
စာခြ်န္လႊာလက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့သည္။

ရန္ကုန္၊ ပဲခူးႏွင့္ ဧရာ၀တီ တုိင္းေဒသႀကီး တစ္ခုခု အဆုိပါစက္မႈဇုန္တည္ေထာင္ရန္ လ်ာထားၿပီး 
တစ္ႏွစ္အတြင္း စတင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ျဖစ္သည္။

စက္မႈဇုန္ တည္ေဆာက္ရာတြင္ ေရဆိုးေရညစ္သန္႔စင္မည့္ စက္႐ုံ၊ ကိုယ္ပုိင္လွ်ပ္စစ္မီးထုတ္လုပ္မႈႏွင့္
၀န္ထမ္းမ်ားေနထိုင္ရန္ အေဆာင္မ်ားကိုပါ ထည့္သြင္း တည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံအမ်ားစုသည္ ဃၾဏ စနစ္ ျဖစ္သည့္ ပိတ္စညႇပ္၊ အထည္ခ်ဳပ္ႏွင့္ 
ထုပ္ပိုးျခင္းျဖစ္ရာ ျပည္တြင္းမွ လက္ခစားလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ လုပ္သားအင္အား တစ္ခုတည္းကိုသာ
အသံုးျပဳၿပီး ေငြေၾကးအရင္းအႏွီးႏွင့္ နည္းပညာ ပိုင္းဆိုင္ရာကို ၀ယ္ယူသည့္ ျပည္ပလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက
အေထာက္ အပံ့ေပးျခင္းျဖစ္သည္။

CMP စနစ္တြင္ ၀ယ္ယူလိုသည့္လုပ္ငန္းရွင္ သည္ နည္းပညာျမင့္မားၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာင္းမြန္သည့္
စက္႐ုံတြင္ ၀ယ္ယူလိုသည့္ပမာဏကို ထုတ္လုပ္မႈအပိုင္းတြင္ ပါ၀င္ ပတ္သက္စရာမလိုအပ္ပဲ 
၀ယ္ယူႏိုင္သည္။

အဆိုပါကုမၸဏီသည္ ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ သေဘၤာတင္ပို႔သည့္ ကိစၥမ်ားကိုပါ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္
ရမည္ျဖစ္သည္။

Source: Myanmar Times

Facebook comments