ကီလိုဝပ္ ၃ဝ ထက္ ပိုသံုးစြဲပါက ကိုယ္ပိုင္ထရန္စေဖာ္မာ တပ္ဆင္ရန္ ၫႊန္ၾကားမႈအေပၚလုပ္ငန္းရွင္မ်ားေဝဖန္

javascript
ရန္ကုန္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္းက ၾသဂုတ္ ၁၂ ရက္ေနာက္ပိုင္းမွစ၍
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြင္း ေဆာက္လုပ္သည့္ အေဆာက္အအံုမ်ား လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ကီလုိဝပ္ ၃ဝ ထက္
ပိုသံုးစြဲမည္ဆုိပါက ကိုယ္ပိုင္ထရန္စေဖာ္မာတပ္ဆင္ရန္ ၫႊန္ၾကားခ်က္သည္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္
အခက္အခဲေတြ႕ႏုိင္ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေျပာသည္။

''အထပ္ျမင့္ေတြေဆာက္မယ္ဆုိ ေနာက္ပိုင္းမွာ ကိုယ္ပိုင္ထရန္စေဖာ္မာေတြ မျဖစ္မေနထည့္ရမယ့္
အေနအထားရွိလာတယ္။ အဲဒီအခါက်ရင္ ေဆာက္လုပ္ေရးကုန္က်စရိတ္ေတြက မ်ားလာမယ္။
ျမန္မာႏုိင္ငံမွာက လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ကို အျပည့္အဝလည္းမေပးႏုိင္ဘူး။ မေပးႏုိင္ေတာ့ ဒီလုိေတြ
ၫႊန္ၾကားလိုက္တာ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြကို ဖိအားေပးတဲ့သေဘာျဖစ္ေနတယ္'' ဟု
ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္ တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးရန္ေအာင္က ေျပာသည္။

ယခင္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ တုိက္ခန္း၊ကြန္ဒိုအေဆာက္အအံုမ်ားမွာ အမ်ားျပည္သူသံုး ထရန္စေဖာ္မာမ်ားက
လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကို ရယူသံုးစြဲခြင့္ရွိေသာ္လည္း ယခုအခါ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားသံုးစြဲမႈ
ကီလိုဝပ္၃ဝ ထက္ေက်ာ္ပါက ကိုယ္ပိုင္ထရန္စေဖာ္မာတပ္ဆင္သံုးစြဲရန္ မူဝါဒခ်မွတ္လုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ရန္ကုန္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေရးေကာ္ပိုေရးရွင္းက ထုတ္ျပန္ေၾကညာလုိက္သည့္ေန႔မွ
စ၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိေဆာက္လုပ္ဆဲ အေဆာက္အအံုမ်ားႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးေနေသာ
အေဆာက္အအံုမ်ားသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီထံမွ အေဆာက္အအံု
ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးေၾကာင္းလက္မွတ္ (BCC) ရရွိသည္ႏွင့္ ယင္းအေဆာက္အအံုမ်ား၌
လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ကီလိုဝပ္ ၃ဝထက္ ပိုသံုးစြဲမည္ဆုိလွ်င္ ကိုယ္ပိုင္ထရန္စေဖာ္မာတပ္ဆင္ရန္
လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေရးေကာ္ပိုေရးရွင္းထံ ေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္သည္။

လက္ရွိတြင္ ရွစ္ထပ္အျမင့္ရွိၿပီး ၁၆ ခန္းပါသည့္ အေဆာက္အအံုမ်ားသည္ ပွ်မ္းမွ်အားျဖင့္
လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ကီလိုဝပ္ ၃ဝ ခန္႔သံုးစြဲသည့္အတြက္ ယင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ရွစ္ထပ္ႏွင့္
အထက္၊ ၁၆ ခန္းထက္ပိုမည့္ အေဆာက္အအံုတုိင္း ကိုယ္ပိုင္ထရန္စေဖာ္မာ မျဖစ္မေန
တပ္ဆင္ရေတာ့မည့္ အေနအထားရွိေနေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေျပာသည္။

''ထရန္စေဖာ္မာတစ္လံုးက အနည္းဆံုး သိန္း ၃ဝ အထက္မွာရွိတယ္။ ကီလိုဝပ္ ၃ဝပဲ ေပးမယ္ဆုိရင္
ရွစ္ထပ္ ၁၆ ခန္းရွိတဲ့အခန္းေတြဆုိ ကုိယ္ပိုင္ထရန္စေဖာ္မာသံုးကိုသံုးရမယ့္သေဘာရွိေနတယ္။
ၿပီးေတာ့အခုေနာက္ပိုင္းမွာ ရွစ္ထပ္တုိက္ဆုိ ဓာတ္ေလွကား ထည့္ခိုင္းေတာ့ မီးပ်က္ရင္
ဓာတ္ေလွကားသံုးဖုိ႔အတြက္ ကိုယ္ပိုင္ဂ်င္နေရတာေတြလည္း ထည့္ခိုင္းတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္
ကိုယ္ပိုင္ထရန္စေဖာ္မာေရာ၊ ကိုယ္ပိုင္ဂ်င္နေရတာေတြပါ ထည့္ရရင္ အဲဒီအတြက္
ကုန္က်စရိတ္က သိန္း ၂ဝဝ၊ ၃ဝဝ ေလာက္ျဖစ္သြားမယ္''ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

ယခင္အစိုးရလက္ထက္က အေဆာက္အအံုမ်ားတြင္ လွ်ပ္စစ္သံုးစြဲမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး
သက္ဆုိင္ရာစည္ပင္ဌာနမ်ားက စိစစ္ရာတြင္ အားနည္းမႈမ်ားရွိခဲ့သည့္အတြက္ယခု
ကိုယ္ပိုင္ထရန္စေဖာ္မာ သံုးစြဲမႈတြင္လည္း လုိက္နာမႈကို ေသခ်ာစြာ စိစစ္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း
၄င္းက ေျပာသည္။

''အရင္တုန္းက စည္ပင္က BCC စစ္တဲ့အခါက်ရင္ အရည္အေသြးမီလွ်ပ္စစ္ပစၥည္းေတြ
သံုးစြဲတာေတြကိုပါ ထည့္စစ္တယ္။အဲဒါေၾကာင့္ အခု ကိုယ္ပိုင္ထရန္စေဖာ္မာသံုးဖုိ႔
သတ္မွတ္လုိက္ရင္ သတ္မွတ္သလိုတိတိက်က်စိစစ္ဖုိ႔လိုတယ္'' ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

Source: The Myanmar Times

Facebook comments