အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာ္မတီမ်ား ဖြဲ႕စည္း

javascript
ျမန္မာႏုိင္ငံ အစုိးရသစ္ ကာလအတြင္း ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္က အထူးစီးပြားေရးဇုန္ဆုိင္ရာ ဗဟုိအဖြဲ႕ႏွင့္ ဗဟုိလုပ္ငန္းအဖြဲ႔တုိ႔ကုိ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး ဒုတိယ သမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူႏွင့္ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီး ဦးသန္းျမင့္ တို႔ကအသီးသီး ဦးေဆာင္ၾကမည္ျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတရုံးက ယင္းအဖြဲ႔မ်ား ဖြဲ႕စည္းျခင္းကုိ ၾသဂုဏ္လ ၁၅ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခဲ့သည္။ ျမန္မာအထူးစီးပြားေရးဇုန္ဆုိင္ရာ ဗဟုိအဖြဲ႕တြင္ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးအဆင့္ ၁၅ ဦး ပါ၀င္ၿပီး ၎တုိ႔က အထူးစီးပြားေရးဇုန္ တည္ေထာင္ျခင္းအတြက္ အဆိုျပဳခ်က္၊ သင့္ေလ်ာ္သည့္ ေနရာ၊ လိုအပ္သည့္ နယ္ေၿမ ဧရိယာ၊ အက်ယ္အဝန္းႏွင့္ နယ္နိမိတ္ ပိုင္းျခား သတ္မွတ္ခ်က္တို႔ကို သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ သေဘာထား ရယူ စိစစ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕သို႔ တင္ျပရမည္ျဖစ္သည္။

ထုိဗဟိုအဖြဲ႕က ဗဟုိ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီမ်ား ဖြဲ႔စည္းၿပီး စီမံကိန္းမ်ား ခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ စီးပြားေရးဇုန္အလိုက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားမ်ားသတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူအား သင့္ေတာ္ေသာ လုပ္ငန္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပဳျခင္းတုိ႔ကုိ ျပဳလုပ္ေပးရပါမည္။ ထုိ႔ျပင္ ေငြေၾကးအမ်ိဳးအစား သတ္မွတ္ျခင္း၊ အခြန္အခမ်ား၊ ေျမငွားရမ္းခႏွင့္ ေျမအသုံးျပဳခမ်ားကို ကင္းလြတ္ခြင့္ႏွင့္ သက္သာခြင့္မ်ား ေပးျခင္းတုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္ ျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား မွတ္ပုံတင္ေရးဌာန (DICA) ၏ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ျမန္မာအထူးစီးပြားေရးဇုန္ဆုိင္ရာ ဗဟုိလုပ္ငန္းအဖြဲ႕၀င္ တဦးျဖစ္ေသာ ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးက ထုိဗဟုိ အဖြဲ႕သစ္ ဖြဲ႕စည္းရျခင္းမွာ လုပ္ငန္းသစ္မ်ားအတြက္ အထူးအေလးေပးေဆာင္ရြက္ရန္ ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာသည္။

“အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဥပေဒအရ အဖြဲ႕၀င္ေဟာင္းေတြက သူတုိ႔ရဲ႕ သက္တမ္းေက်ာ္သြားပါၿပီ။ အဲဒါေၾကာင့္ သမၼတက အဖြဲ၀င္အသစ္ေတြနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းခဲ့တာပါ။ သူတုိ႔က စီးပြားေရးဇုန္ေတြ အသစ္ေရာ အေဟာင္းေရာ အကုန္လုံးကုိ ျပန္သုံးသပ္ပါလိမ့္မယ္” ဟု ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးက ေျပာသည္။

ဗဟုိလုပ္ငန္းအဖြဲ႕တြင္ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားမွ အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္ အပါအ၀င္ စုစုေပါင္း အဖြဲ႕၀င္ ၁၅ဦး ပါ၀င္ပါသည္။

“ဗဟုိအဖြဲ႔က မူ၀ါဒေတြ ေရးဆြဲရမွာျဖစ္ၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ ဗဟုိလုပ္ငန္းအဖြဲ႔က လက္ေတြ႔ကြင္းဆင္းလုပ္ရမွာပါ။ က်ေနာတုိ႔ ၂ဖြဲ႕ အတူတူေဆာင္ရြက္သြားမွာပါ”ဟု ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးက ေျပာသည္။

သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္က ယခင္ဗဟုိအဖြဲ႔ ဥကၠဌႏွင့္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔တြင္ ဒုတိယ သမၼတေဟာင္း ဦးဥာဏ္ထြန္းက ဥကၠဌ အျဖစ္ တာ၀န္ယူခဲ့ေသာ္လည္း လက္ရွိတြင္ သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္က ဗဟိုအဖြဲ႔၏ ဥကၠဌ ရာထူးကိုမူ ယူထားျခင္းမရွိေခ်။

လက္ရွိ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အၾကီးဆုံး စာရင္း၀င္ေသာ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ အခ်ိဳ႔ျဖစ္သည့္ ေက်ာက္ျဖဴ၊ ထား၀ယ္ႏွင့္ သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္တုိ႔မွာ အေျခခံအေဆာက္အအုံအားနည္းျခင္း၊ ေျမသိမ္းယူမႈမ်ား၊ ေလ်ာ္ေၾကးေပးမႈ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ခဲ့ရသည္။

ျမန္မာ၊ ထုိင္းႏွင့္ ဂ်ပန္အစုိးရတုိ႔က ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးၿပီး တနသၤာရီတုိင္းတြင္ တည္ရွိသည့္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္း ထား၀ယ္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္သည္ လူမႈႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ား၏ အတုိက္အခံျပဳဆန္႔က်င္ျခင္းႏွင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ရင္ဆုိင္ခဲ့ရၿပီး ရင္းႏွီးေငြမွာလည္း မၾကာေသးမီကမွ ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

တရုတ္ ကုမၸဏီျဖစ္ေသာ CITIC Group of Companiesက တင္ဒါေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ ေက်ာက္ျဖဴ အထူးစီးပြားေရးဇုန္သည္ ႏွစ္မ်ားစြာၾကာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ္လည္း ေျမသိမ္းရာတြင္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးမႈ မမွ်တျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဒသခံမ်ား၏ တုိင္ၾကားမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ က်န္ရွိေနပါေသးသည္။

ေက်ာက္ျဖဴ အထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ စက္မႈဇုန္တခု၊ အိမ္ရာတခုႏွင့္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္း၂ခု ပါ၀င္ပါသည္။ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ကုိ တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ သီးျခားတည္ရွိေသာ အေနာက္ေတာင္ ခရုိင္မ်ားသုိ႔ တင္ပုိ႔ႏုိင္သည့္ တရုတ္- ျမန္မာ ပုိက္လုိင္း စီမံကိန္းမွာ အဓိကေသာ့ခ်က္တခုျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္ လႈိင္သာယာ စက္မႈဇုန္ ဥကၠဌ ဦးျမတ္သင္းေအာင္က အထူးစီးပြားေရး ဗဟုိအဖြဲ႔သည္ အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ား ဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္ရန္ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္သင့္ၿပီး သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိခုိက္ပ်က္စီးမႈမ်ားကုိ ထည့္သြင္း စဥ္းစားသင့္ ေၾကာင္း ေျပာသည္။

“အေျခခံ အေဆာက္အအုံ အားနည္းတာကုိ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေအာင္ လုပ္တဲ့ေနရာမွာ က်ေနာ္တုိ႔ တုိင္းျပည္အတြက္ေရာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူေတြအတြက္ေရာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိခုိက္ပ်က္စီးမႈေတြ ေလထုညစ္ညမ္းမႈေတြက အႀကီးအက်ယ္ စုိးရိမ္စရာေတြ ျဖစ္လာပါတယ္” ဟုဦးျမတ္သင္းေအာင္ကေျပာသည္။
Source : Irrawaddy

Facebook comments