သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီအစုရွယ္ယာတန္ဖိုး အဖြင့္ေစ်းသို႔ ျပန္ေရာက္

javascript

ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ ခ်ိန္းတြင္ သီလဝါအထူးစီးပြားေရး ဇုန္အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ၏ရွယ္ယာ သည္ ၾသဂုတ္ ၁၆ ရက္က အနိမ့္ ဆံုးေစ်း ၄၁,၀၀၀ က်ပ္သို႔က်ဆင္း ၿပီးေနာက္ အေရာင္းအဝယ္ျပန္ လည္ျမင့္တက္လာေၾကာင္း သ တင္းရရွိသည္။

 သီလဝါအမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ ၏ ရွယ္ယာေစ်းမ်ား တျဖည္းျဖည္းက်ဆင္းလာၿပီးေနာက္ ယခင္ ျပင္ပေပါက္ေစ်းထက္ နည္းသြား ၍ ၾသဂုတ္ ၁၆ ရက္တြင္ အစုရွယ္ ယာေပါင္း ၃,၂၀၀ ေက်ာ္သာ အ ေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့သည္။

 ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း တြင္ ရွယ္ယာမ်ားေစ်းက်ေနၿပီး အ ေရာင္းအဝယ္နည္းျခင္းမွာ စာရင္းဝင္ကုမၸဏီနည္းပါးျခင္း၊ ရွယ္ယာ အဖြင့္ေစ်းအျမင့္မ်ားျဖင့္ ဖြင့္လွစ္ ျခင္းႏွင့္ ေငြရွင္ေၾကးရွင္မ်ားမပါ ဝင္လာေတာ့ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ သည္ဟု စီးပြားေရးပညာရွင္ ဦးလွေမာင္က ေျပာသည္။


‘‘ေငြရွင္ေၾကးရွင္ေတြက အခု႐ႈံးလို႔ မကစားၾကေတာ့ဘူး။ အခုမွရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းက ပံုမွန္ လည္ပတ္ေနတာ’’ဟု ဦးလွေမာင္ က ေျပာသည္။

FMI ကုမၸဏီ၏ရွယ္ယာတန္ ဖိုးလည္း အနိမ့္ဆံုးေစ်းျဖင့္ ရွယ္ ယာတစ္စုလွ်င္ ၁၉,၅၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ၾသဂုတ္ ၁၆ ရက္ ေစ်းပိတ္ခဲ့သည္။သီလဝါအမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ တြင္ အစုရွယ္ယာေလးသန္းခန္႔ရွိ ၿပီး ကုမၸဏီစတင္တည္ေထာင္ရန္ ရွယ္ယာမ်ားေရာင္းခ်စဥ္က က်ပ္ ၁၀,၀၀၀ ျဖင့္ ေရာင္းခ်ခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ေမလ ၂၀ ရက္ က ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ ရွယ္ယာစတင္ေရာင္းခ်ခဲ့ၿပီး အ ဖြင့္ေစ်း၌ ရွယ္ယာတစ္စုလွ်င္၅၀,၀၀၀ က်ပ္ ေစ်းဖြင့္ခဲ့သည္။ FMI ကုမၸဏီသည္ ရွယ္ယာအဖြင့္ ေစ်းကို ရွယ္ယာတစ္စုလွ်င္ ၂၆,၀၀၀က်ပ္ျဖင့္ ေစ်းစတင္ဖြင့္ခဲ့သည္။

 ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ မတ္လက စတင္ လည္ပတ္ခဲ့ၿပီး လက္ရွိ၌ ကုမၸဏီ ႏွစ္ခုျဖင့္ လည္ပတ္ေနသည္။ တ တိယေျမာက္ကုမၸဏီျဖစ္လာမည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားဘဏ္သည္ ယခုလကုန္တြင္ ရန္ကုန္စေတာ့ အိတ္ခ်ိန္း၌ စတင္ေရာင္းခ်ရန္ စီစဥ္ေနသည္။

Source: 7daydaily

Facebook comments