ရန္ကုန္စေတာ့ အိတ္ခ်ိိန္းတြင္ သီလ၀ါရွယ္ယာ ေစ်းျပဳတ္က်ၿပီး ရွယ္ယာတစ္စု က်ပ္ ၄၂၀၀၀ ျဖင့္ အနိမ့္ဆံုး က်ဆင္းကာ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း မဖြင့္လွစ္မီေစ်းႏႈန္း၏ ထက္၀က္ခန္႔သာ က်န္ရွိ

javascript

ရန္ကုန္စေတာ့ အိတ္ခ်ိန္းတြင္ သီလ၀ါ ရွယ္ယာေစ်းျပဳတ္က်ခဲ့ၿပီး ရွယ္ယာတစ္စုလွ်င္ က်ပ္ ၄၂၀၀၀သာ က်န္ရွိကာ ၾသဂုတ္ ၁၄ ရက္တြင္ ရွယ္ယာတစ္စု က်ပ္ ၄၅၀၀၀ မွ က်ပ္ ၃၀၀၀ ျပဳတ္က်ခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္စေတာ့ အိတ္ခ်ိန္း မစတင္မီျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ က်ပ္ ၈၀၀၀၀ ေက်ာ္၏ ထက္၀က္ခန္႔သာ ေစ်းႏႈန္းျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း ရန္ကုန္စေတာ့ အိတ္ခ်ိန္းမွ ေန႔စဥ္ အေရာင္းအ၀ယ္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအရ သိရသည္။

ၾသဂုတ္ ၁၅ ရက္တြင္ သီလ၀ါရွယ္ယာ တစ္စုမွာ က်ပ္ ၄၂၀၀၀ သာ ရွိၿပီး ၾသဂုတ္ ၁၄ ရက္တြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ေစ်းႏႈန္းေအာက္ က်ပ္ ၃၀၀၀ က်ဆင္းခဲ့ေသာ္လည္း FMI ရွယ္ယာမွာ တစ္စုလွ်င္ က်ပ္ ၂၀၀၀၀ ျဖင့္ ေစ်းႏႈန္းဆက္လက္ တည္ၿငိမ္ေနခဲ့သည္။

“သီလ၀ါဆိုရင္ ႏိုင္ငံေတာ္က လုပ္ေနတာျဖစ္သလို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံကလည္း ပါ၀င္တဲ့ လုပ္ငန္းႀကီးျဖစ္တယ္။ ဒီလို လုပ္ငန္းႀကီးေတာင္ အေရာင္းအ၀ယ္ က်လာတယ္ဆိုရင္ ဘာေၾကာင့္က်လဲ အေျဖရွာဖို႔လိုတယ္။ ဆိုလိုခ်င္တာ သီလ၀ါက တျခားေသာ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီေတြနဲ႔ ပံုစံမတူဘူး။ အျမဲတမ္း Dynamic ျဖစ္ေနရမယ္” ဟု မူ၀ါဒဆိုင္ရာ စီးပြားေရးပညာရွင္ ေဒါက္တာေအာင္ကိုကိုက အၾကံျပဳေျပာၾကားသည္။

FMI ႏွင့္ သီလ၀ါရွယ္ယာမ်ား ယခင္က ေန႔စဥ္ က်ပ္ဘီလ်ံႏွင့္ခ်ီ အေရာင္းအ၀ယ္ ျဖစ္ေပၚေနရာမွ အဆမတန္ က်ဆင္းလာၿပီး ၾသဂုတ္ ၁ ရက္မွ စတင္ကာ ေန႔စဥ္အေရာင္းအ၀ယ္ ျဖစ္ေပၚမႈ က်ပ္သိန္းတစ္ေထာင္ ေအာက္သာ အေရာင္းအ၀ယ္ ျဖစ္ေပၚၿပီး ၾသဂုတ္ ၁၅ ရက္တြင္လည္း FMI ရွယ္ယာ အစုေပါင္း ၂၅၆၅ ေစာင္ႏွင့္ သီလ၀ါရွယ္ယာ အစုေပါင္း ၁၅၃၄ ေစာင္သာ ေရာင္းခ်ခဲ့ရၿပီး အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္ေပၚမႈ တန္ဖိုးမွာ က်ပ္သိန္း ၁၁၀၀ ေက်ာ္သာ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

ေမ ၂၀ ရက္တြင္ စတင္ေရာင္းခ်သည့္ သီလ၀ါ MTSH ရွယ္ယာမ်ားအေနျဖင့္ ရွယ္ယာတစ္စုလွ်င္ က်ပ္ ၅၀၀၀၀ ျဖင့္သာ ေစ်းဖြင့္ခဲ့ေသာ္လည္း က်ပ္ ၇၀၀၀၀ အထိ ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္မႈ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ အဆိုပါ ႏႈန္းထားမ်ားသည္ပင္ သီလ၀ါ MTSH ရွယ္ယာ၏ အျမင့္ဆံုးႏွင့္ အနိမ့္ဆံုး ေစ်းႏႈန္းမ်ား ျဖစ္ခဲ့ၿပီး အစုရွယ္ယာ အေရာင္းအ၀ယ္ ျဖစ္ေပၚမႈေပါင္း  ၁၇၃၉၂၅ စု ျဖစ္ေပၚကာ က်ပ္ ၁၀ ဘီလ်ံေက်ာ္ဖိုးအထိ အေရာင္းအ၀ယ္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ သီလ၀ါ ရွယ္ယာမ်ားသည္လည္း ရွယ္ယာတစ္စုလ်င္ က်ပ္ ၅၂၀၀၀ အထိ က်ဆင္းခဲ့ၿပီး အေရာင္းအ၀ယ္ ျဖစ္ေပၚမႈ ၇၄၀၄၂  စုသာရွိကာ ၃ ဒသမ ၉ ဘီလ်ံေက်ာ္ ဖိုးသာ အေရာင္းအ၀ယ္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

ဇြန္လတြင္ FMI ရွယ္ယာ အဖြင့္ေစ်းမွာ က်ပ္ ၂၅၅၀၀ ရွိခဲ့ၿပီး အျမင့္ဆံုးက်ပ္ ၂၇၀၀၀ ျဖစ္ခဲ့ကာ အနိမ့္ဆံုးမွာ ရွယ္ယာတစ္စုလ်င္ က်ပ္ ၂၀၀၀၀ ျဖစ္ခဲ့ၿပီး အစုရွယ္ယာ အေရအတြက္ ၁၁၈၅၅၀ ျဖင့္ ၂ဒသမ၉ ဘီလ်ံေက်ာ္ဖိုး အေရာင္းအ၀ယ္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး သီလ၀ါရွယ္ယာ မွာ အဖြင့္ေစ်း က်ပ္ ၅၆၀၀၀ ရွိခဲ့ၿပီး အျမင့္ဆံုး က်ပ္ ၅၉၀၀၀ ျဖစ္ခဲ့ကာ အနိမ့္ဆံုးမွာ ရွယ္ယာ တစ္စုလွ်င္ က်ပ္ ၄၇၀၀၀ ျဖစ္ခဲ့ကာ အစုရွယ္ယာ အေရအတြက္ ၇၄၀၄၂  ျဖင့္ ၃ ဒသမ ၉ ဘီလ်ံေက်ာ္ အေရာင္းအ၀ယ္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

 ဇူလိုင္လတြင္  FMI ရွယ္ယာအဖြင့္ ေစ်းမွာ က်ပ္ ၂၂၀၀၀ ရွိခဲ့ၿပီး အျမင့္ဆံုး က်ပ္ ၂၂၀၀၀ သာ ျဖစ္ခဲ့ကာ အနိမ့္ဆံုးမွာ ရွယ္ယာတစ္စုလ်င္ က်ပ္ ၁၉၀၀၀ အထိ က်ဆင္းခဲ့ၿပီး အစုရွယ္ယာ အေရအတြက္ ၆၉၆၆၃ ျဖင့္ ၁ ဒသမ ၄ ဘီလ်ံေက်ာ္ အေရာင္းအ၀ယ္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး သီလ၀ါရွယ္ယာမွာ အဖြင့္ေစ်း က်ပ္ ၅၀၀၀၀ ရွိခဲ့ၿပီး အျမင့္ဆံုး က်ပ္ ၅၁၀၀၀ သာျဖစ္ခဲ့ကာ အနိမ့္ဆံုးမွာ ရွယ္ယာတစ္စုလွ်င္ က်ပ္ ၄၆၀၀၀ ျဖစ္ခဲ့သျဖင့္ အစုရွယ္ယာ အေရအတြက္ ၄၆၃၈၅  ျဖင့္ ၂ ဒသမ ၃ ဘီလ်ံေက်ာ္ဖိုးသာ အေရာင္းအ၀ယ္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း စတင္ဖြင့္လွစ္သည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္ ၂၅ ရက္မွ စတင္၍ ဇြန္ ၃၀ ရက္အထိ ရွယ္ယာ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္မႈ တန္ဖိုးေပါင္းမွာ FMI ရွယ္ယာ အေရာင္းအ၀ယ္ ျဖစ္ေပၚမႈ ၃၈ ဘီလ်ံေက်ာ္ႏွင့္ သီလ၀ါရွယ္ယာ အေရာင္းအ၀ယ္ ျဖစ္ေပၚမႈ ၁၃ ဘီလ်ံေက်ာ္ျဖင့္ က်ပ္ ၅၁ ဘီလ်ံေက်ာ္အထိ အေရာင္းအ၀ယ္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ဇြန္လအတြင္း ေျခာက္ဘီလ်ံေက်ာ္သာ အေရာင္းအ၀ယ္ ျဖစ္ေပၚကာ ဇူလိုင္လတြင္ က်ပ္ ၃ ဒသမ ၇ ဘီလ်ံေက်ာ္သာ အေရာင္းအ၀ယ္ ျဖစ္ခဲ့သျဖင့္ အနည္းဆံုး အေရာင္းအ၀ယ္ ျဖစ္ေပၚမႈ ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းမွ ၾသဂုတ္ ၁ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္သည့္ လစဥ္အေရာင္းအ၀ယ္ ျဖစ္ေပၚမႈဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားအရ သိရသည္။   


Source: Eleven Media

Facebook comments