အထပ္ျမင့္ အေဆာက္အအံုမ်ားႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား မစတင္မီ သံုးစဲြမည့္ လွ်ပ္စစ္ပမာဏကို ႀကိဳတင္တင္ျပရမည္ဟုဆုိ

javascript

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ အထပ္ျမင့္ အေဆာက္အအံုမ်ားႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား စတင္မတည္ေဆာက္မီ သံုးစဲြမည့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားပမာဏကို ႀကိဳတင္ေပးပို႔ အေၾကာင္းၾကားရမည္ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရးေကာ္ပုိေရးရွင္းမွ သတင္းရရွိသည္။

‘‘စီမံကိန္းရဲ႕ Master Plan နဲ႔အတူ ႀကိဳတင္ၿပီးေတာ့ သံုးစဲြ မယ့္ ပမာဏကို အဆုိျပဳရမယ္။ အဲဒါကို ၾကည့္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ YESC က ျဖန္႔ျဖဴးေပးသင့္၊ မေပး သင့္ ဆံုးျဖတ္မွာ’’ ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေတာ္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္းမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ ဦးက ဆုိသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ႀကိဳတင္ၿပီး အ ဆုိျပဳလႊာမတင္ဘဲ အေဆာက္အ အံုၿပီးစီးမွသာ လွ်ပ္စစ္မီး ရယူရန္ ေလွ်ာက္ထားလာပါက သြယ္ တန္း ရယူခြင့္ေပးမည္ မဟုတ္ ေၾကာင္း ၎က ဆုိသည္။

တိုးပြားလာသည့္ လူေနအ ေဆာက္အအံုမ်ားေၾကာင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ အနာဂတ္ လွ်ပ္စစ္မီး သံုးစဲြလာႏုိင္မႈကို ႀကိဳတင္တြက္ဆႏုိင္ရန္ ယခုက့ဲသုိ႔ ေဆာင္ရြက္ရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိတြင္လည္း အဆင့္ ျမင့္ လူေနတုိက္ခန္းမ်ား တည္ ေဆာက္ၿပီးစီးပါက လွ်ပ္စစ္မီးရရွိ ရန္ တင္ျပေတာင္းခံမႈသည္ အ ဆင့္ဆင့္ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၌ လုပ္ ေဆာင္ရေသာေၾကာင့္ အခက္အခဲမ်ားရွိသည္ဟု MKT ေဆာက္ လုပ္ေရး ကုမၸဏီ မန္ေနဂ်င္းဒါ ႐ိုက္တာ ဦးမ်ိဳးျမင့္က သံုးသပ္ သည္။

လွ်ပ္စစ္မီး သံုးစဲြမႈမ်ားႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ အထပ္ျမင့္အေဆာက္ အအံုမ်ားအေပၚ စိစစ္ၾကပ္မတ္ လာေသာေၾကာင့္ ေနာက္ပုိင္း ေဆာက္လုပ္မည့္ တိုက္ခန္းမ်ား တြင္ ကုန္က်စရိတ္ပိုမိုလာႏုိင္ၿပီး တုိက္ခန္းေစ်းမ်ား ျမင့္တက္လာ ႏုိင္သည္ဟု ၎က ဆုိသည္။

လွ်ပ္စစ္မီး သံုးစဲြမႈကို စီမံ ကိန္းမစတင္မီ ႀကိဳတင္ေလွ်ာက္ ထားရန္ လိုအပ္သည့္ အေဆာက္ အအံုမ်ားသည္ အထပ္ျမင့္ အ ေဆာက္အအံုမ်ား၊ စီးပြားေရး အ ေဆာက္အအံုမ်ား၊ အဆင့္ျမင့္ လူေနတုိက္ခန္းမ်ား (ကြန္ဒုိ)၊ အ လတ္စားႏွင့္ အႀကီးစားစက္မႈလုပ္ ငန္းမ်ား ပါ၀င္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိ သည္။

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ၃၀ ကီ လို၀ပ္ထက္ ေက်ာ္လြန္သံုးစဲြမည္ ဆုိပါက ရန္ကုန္ရွိ အထပ္ျမင့္ကန္ထ႐ိုက္တိုက္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ ထရန္စေဖာ္မာ တပ္ဆင္ရန္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ အားေပးေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္းက ၾသဂုတ္ ၁၂ ရက္တြင္ ၫႊန္ၾကား ခ်က္တစ္ရပ္   ထုတ္ျပန္ထားသည္။

Source : 7daydaily

Facebook comments