ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားဘဏ္က ယခုလ ၂၆ ရက္တြင္ စေတာ့ရွယ္ယာ စတင္ေရာင္းခ်မည္

javascript
ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ ခ်ိန္းတြင္ တတိယေျမာက္ကုမၸဏီ အျဖစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားဘဏ္ (Myanmar Citizens Bank)က ယခုလ ၂၆ ရက္၌ ရွယ္ယာမ်ား စတင္ေရာင္းခ်မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းက ထုတ္ျပန္ေၾကညာသည္။

အဆုိပါဘဏ္သည္ မူလက ဇူလုိင္တြင္ ေရာင္းခ်ရန္စီစဥ္ခဲ့ ေသာ္လည္း တစ္လေနာက္က်ၿပီး ၾသဂုတ္မွသာ စတင္ေရာင္းခ် ႏုိင္ျခင္းျဖစ္သည္။

တတိယေျမာက္ ေရာင္းခ် မည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားဘဏ္ (Myanmar Citizens Bank)သည္ မူလက ၎တုိ႔ သီးသန္႔ေရာင္းခ် ထားသည့္ ရွယ္ယာမ်ားထက္ ရွယ္ယာအသစ္မ်ား ထုတ္ေရာင္းရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးကေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားဘဏ္ ၏ ရွယ္ယာအဖြင့္ေစ်းကိုမူ ရွယ္ ယာမ်ား စတင္ေရာင္းခ်မည့္ရက္မတုိင္မီ ထုတ္ျပန္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ ခ်ိန္းတြင္ သီလ၀ါကုမၸဏီသည္အစုရွယ္္ယာတစ္စုလွ်င္ ၄၅,၀၀၀ က်ပ္၊ FMI ကုမၸဏီသည္ ၂၀,၀၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ေစ်းက်ဆင္းေနၿပီး အ ေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္သူမ်ား နည္း ပါးေနကာ ေစ်းကြက္ေအးေန ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားဘဏ္ သည္ ရွယ္ယာမ်ားကို ဇူလုိင္တြင္ စတင္ေရာင္းခ်ပါက မူလက ေရာင္းခ်ေနသည့္ သီလ၀ါႏွင့္ FMI ကုမၸဏီတုိ႔၏ ရွယ္ယာေစ်းႏႈန္း မ်ား ထပ္မံက်ဆင္းႏုိင္ေၾကာင္း ရွယ္ယာ၀ယ္ယူထားသူအခ်ဳိ႕က ခန္႔မွန္းေျပာၾကားသည္။

တတိယေျမာက္ ၀င္ေရာက္ေရာင္းခ်မည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားဘဏ္ (Myanmar Citizens Bank)ဘဏ္သည္ ၁၉၉၆ တြင္ ရွယ္ယာမ်ား စတင္ေရာင္းခ်ခဲ့ သည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ ဘဏ္ခြဲ ေပါင္း ၁၉ ခု ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ၿပီး မတည္ရင္းႏွီးေငြ က်ပ္ ၅၃ ဘီလီယံရွိေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။ 

ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ ရွယ္ယာေရာင္းခ်မည့္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီျဖစ္ရန္လုိၿပီး ၂ ႏွစ္ဆက္တုိက္ အျမတ္ ေငြရရွိရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ယင္း ေကာ္မရွင္၏ စံႏႈန္းသတ္မွတ္ ခ်က္၌ ပါရွိသည္။

Source: 7Daydaily

Facebook comments