သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရး ဇုန္၏ ဇုန္အပိုင္း(ခ)ကုိ ႏို၀င္ဘာလတြင္ စတင္တည္ေဆာက္မည္

javascript

သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္၏ ဒုတိယအဆင့္စီမံကိန္းဇုန္ အပိုင္း(ခ)မွ ပထမပိုင္း၏ တည္ေဆာက္ေရး
လုပ္ငန္းမ်ားကို လာမည့္ ႏို၀င္ ဘာလမွစတင္၍ ေျမဧရိယာ ၇၀၀ ဟက္တာ ေပၚတြင္ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ- ဂ်ပန္ သီလ၀ါ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလီမိတက္မွ အေထြ ေထြမန္ေနဂ်ာ ဦးျမင့္ေဇာ္က ေျပာသည္။

"စီမံကိန္းဇုန္ အပိုင္း(ခ)ရဲ႕ တည္ေဆာက္ ေရးကို ဒီႏွစ္ႏို၀င္ဘာမွာ စပါမယ္။ ဇုန္အပိုင္း (ခ)ရဲ႕ 
ပထမပိုင္းက စုစုေပါင္းအက်ယ္ ၇၀၀ ဟက္တာ ရွိပါမယ္။ လမ္းေတြ၊ လွ်ပ္စစ္မီး သြယ္တန္းတာေတြ၊
ေရေျမာင္းေတြအပါ အ၀င္ အေျခခံအေဆာက္အအံုေတြကို အရင္ လုပ္မယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔က 
ဇုန္တစ္ခုၿပီးတစ္ခု လုပ္သြားမွာျဖစ္လို႔ ဇုန္တစ္ခုတည္းမွာတင္ ပထမပိုင္းနဲ႔ ဒုတိယပိုင္းဆိုၿပီး 
အပိုင္းေတြ ခြဲလုပ္သြားမွာပါ။ မဟုတ္ရင္ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့ေနရာက ျပန္႔က်ဲၿပီး 
မစည္ကားတာမ်ဳိးေတြ ျဖစ္သြားႏုိင္လို႔ပါ။ ဇုန္တစ္ခုမွာ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းေတြ လည္းၿပီးၿပီ။
ေရာင္းအားကလည္း ၇၅ ရာခိုင္ ႏႈန္းအထက္ ေရာက္ၿပီဆိုရင္ ေနာက္ဇုန္ အသစ္တစ္ခုထပ္လုပ္မယ္။ 
အဲဒီလုိ အစီ အစဥ္နဲ႔ သြားေနတာပါ "ဟု ၎ကေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုးအထူးစီးပြားေရး ဇုန္ျဖစ္သည့္ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ 
စက္တင္ဘာလတြင္ စီးပြားျဖစ္ လုပ္ငန္းမ်ား စတင္လည္ပတ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး စုစု ေပါင္း ေျမအက်ယ္အ၀န္း
၂,၄၀၀ ဟက္တာ ေပၚတြင္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ဇုန္မ်ားခြဲကာ အပိုင္းလိုက္
လုပ္ကိုင္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

စီမံကိန္းပထမအဆင့္အေနျဖင့္ ေျမ ၄၀၄ ဟက္တာ (၉၆၉ ဒသမ ၆ ဧက) ေပၚတြင္
တည္ေဆာက္လ်က္ရွိသည့္ ဇုန္အပိုင္း(က) မွာ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၆ ႏိုင္ငံမွ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ 
ကုမၸဏီေပါင္း ၇၃ ခုကို ေနရာခ်ထားေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည့္အတြက္ ေျမအက်ယ္ စုစုေပါင္း၏ 
၈၈ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ငွားရမ္းခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာဂ်ပန္ သီလ၀ါဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကုမၸဏီမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက
ေျပာသည္။ "လက္ရွိက သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ အတြင္းမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံဖို႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ ၇၃ ဦးက သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး ေျမငွားရမ္းမႈက ၈၈ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ၿပီးစီး ေနပါၿပီ။ ေနာက္ထပ္ကုမၸဏီ
သံုးေလးခုက လည္း ဒီမွာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ဖို႔ တစ္လ၊ ႏွစ္လ အတြင္းမွာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏုိင္ေတာ့မွာျဖစ္ပါ
တယ္။ အစိုးရသစ္ တာ၀န္ယူၿပီးတဲ့အခ်ိန္ ကစၿပီး ကုမၸဏီအသစ္ ငါးခုကလည္း သီလ၀ါ မွာ 
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံဖို႔ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ စက္မႈဇုန္အတြင္းမွာ ကုမၸဏီ ၁၂ ခု က စတင္
လည္ပတ္ေနပါၿပီ။ ကုမၸဏီ ၂၅ ခုက တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းေတြ စတင္ေနၿပီ။ ကုမၸဏီ ၃၀ ေက်ာ္
ကလည္း မိုးရာသီကုန္ရင္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းေတြ စလုပ္ေတာ့ မွာပါ"ဟု ကုမၸဏီ၏
အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ဦးျမင့္ေဇာ္က ေျပာသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ လာမည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း အဆုိပါ ဇုန္အပိုင္း(က)အတြင္း ေဆာက္လုပ္ လ်က္ရွိသည့္
အေဆာက္အအံုမ်ား ေဆာက္ လုပ္မႈမ်ား ၿပီးျပည့္စံုသည့္ အေျခအေနသို႔ ေရာက္ရွိကာ လုပ္ငန္းမ်ား စတင္လည္ပတ္ ႏိုင္ေတာ့မည္ျဖစ္ၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။ သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္
ႏိုင္ငံျခားသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ ေျမငွားရမ္းမႈအတြက္ Myanmar Japan Thilawa
Development Limited (MJTD) ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွသူမ်ားအၾကား သေဘာ တူညီခ်က္ရရွိရန္
ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ရရွိၿပီး ေျခာက္လအအတြင္း တည္ေဆာက္ ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို စတင္
လုပ္ကိုင္ရမည္ ျဖစ္ကာ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား စတင္ ေဆာက္လုပ္သည့္အခ်ိန္မွ
ေနာက္ ၁၈ လ အတြင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို အၿပီးသတ္ေဆာင္ ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ထားသည္။ ထုိ႔ျပင္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ၿပီးစီးသည့္ကာလမွ
စတင္၍ ေျခာက္လ အတြင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသံုး ထုတ္ကုန္မ်ား ထုတ္လုပ္ႏိုင္သည့္အဆင့္အျဖစ္
ေဆာင္ရြက္ ရန္ကိုလည္း သတ္မွတ္ထားသည္။

ႏိုင္ငံျခားသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား အတြက္ သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္၌ ေျမ ေနရာမ်ားကို
အငွားခ်ထားရာတြင္ ေျမငွား ရမ္းခအျဖစ္ တစ္မီတာပတ္လည္ အက်ယ္ အ၀န္းကို
အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈၀ သတ္မွတ္ ေကာက္ခံေနျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း ဘ႑ာေရး ႏွစ္အလိုက္
ေဈးႏႈန္းအေျပာင္းအလဲ ရွိႏိုင္ ေၾကာင္း ဦးျမင့္ေဇာ္က ေျပာသည္။ "ေျမငွားခေတြကို လက္ရွိ
ဘ႑ာေရးႏွစ္ အလိုက္ သတ္မွတ္ထားတာပါ။ ဇုန္အပိုင္း (က)အတြက္ ေျမငွားခတစ္ႀကိမ္ 
သြင္းထား ၿပီးရင္ ၂၀၆၄ ခုႏွစ္အထိ အလုပ္လုပ္လို႔ ရတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္အထိ ထပ္သြင္းစရာ မလို
ေတာ့ဘူး။ ၿပီးရင္ ၂၅ ႏွစ္ ထပ္တိုးၿပီး လုပ္လို႔ ရေသးတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီလိုထပ္မတိုးတိုး ဖုိ႔က 
အစိုးရအေပၚလည္း မူတည္ေသးတယ္။ ေနာက္ထပ္ ၂၅ ႏွစ္ ထပ္တိုးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေျမငွားခ
ထပ္ေပးဖို႔ လိုလိမ့္မယ္။ ဇုန္အပိုင္း (က)အတိုင္းပဲ အပိုင္း(ခ)မွာလည္း ဘယ္လုိ လုပ္ငန္းေတြပဲ 
လုပ္ရမယ္ဆိုတဲ႔ သတ္မွတ္ ခ်က္ မထားပါဘူး"ဟု ၎ကေျပာသည္။ ထို႔ျပင္ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ 
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေငြပမာဏ စုစုေပါင္း အေမရိ ကန္ေဒၚလာ သန္း ၇၆၀ ရရွိခဲ့ၿပီး ထုတ္ကုန္
တင္ပို႔မႈအတြက္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၂၄၁ သန္းအထိ ရရွိႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း
ဦးျမင့္ေဇာ္က ေျပာသည္။

"လက္ရွိခ်ိန္ထိ သီလ၀ါမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ ခန္႔မွန္းေျခ ၇၆၀ သန္းရရွိခဲ့ၿပီး ထုတ္ကုန္
တင္ပို႔မႈအတြက္ တစ္ႏွစ္မွာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၂၄၁ သန္း ရရွိႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ေနာင္ႏွစ္
အနည္းငယ္အတြင္း တုိးခ်ဲ႕လာမယ့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြနဲ႔ဆို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ 
သန္း ၁,၀၀၀ ထိ တိုးလာ ႏုိင္ၿပီး ထုတ္ကုန္တင္ပို႔မႈက အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၃၅၀ ထိ ရရွိလာမွပါ။ 
၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္တုန္းက သီလ၀ါအထူးစီးပြား ေရးဇုန္မွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏတန္ဖိုးက ျမန္မာ
တစ္ႏုိင္ငံလံုး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏရဲ႕ ၁၂ ဒသမ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိခဲ့ၿပီး ထုတ္ကုန္ တင္ပို႔မႈရဲ႕ သံုးရာခိုင္ႏႈန္း
ရွိခဲ့ပါတယ္"ဟု ၎က ေျပာသည္။


Source: Myanmar Times

Facebook comments