လယ္ယာေျမအတြင္း အိမ္ရာအေဆာက္အအံုမ်ား ေဆာက္လုပ္ေနထုိင္လုိပါလွ်င္

javascript

လယ္ယာေျမအတြင္း အိမ္ရာအေဆာက္အအံုမ်ား ေဆာက္လုပ္ေနထုိင္လုိပါလွ်င္

 

ယခုအခါ အခ်ိဳ႔ေသာ နယ္မ်ားရိွ တုိက္နယ္ၿမိဳ႔ေလးမ်ားႏွင့္ ရြာငယ္မ်ားတြင္

လူဦးေရတုိးပြားလာျခင္း၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးတုိးတက္ ေကာင္းမြန္

လာျခင္း စီးပြားေရးေကာင္းမြန္လာျခင္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ၿပီး ကြက္သစ္မ်ား၊

တုိးခ်ဲ႔ရပ္ကြက္ငယ္မ်ား တျဖည္းျဖည္းမ်ားျပားလာေနသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

 

ေက်းလက္ေနျပည္သူတုိ႔ အေနျဖင့္ မိမိတုိ႔ ေက်းရြာရပ္ကြက္မ်ားအနီး၌ပင္

လယ္ယာစုိက္ခင္းမ်ားလုပ္ကိုင္ေလ့ရိွၾကၿပီး လယ္ယာေျမမ်ားကို လူေန

ရပ္ကြက္အတြင္း သို႔မဟုတ္ ရပ္ကြက္အနီး၌ပင္ လယ္ယာလုပ္ငန္းမ်ား

စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္ေလ့ ရိွၾကသည္။ တုိးခ်ဲ႔လာေသာ အိမ္ရာမ်ားႏွင့္ မိမိတုိ႔

လယ္ယာေျမတည္ရိွရာေနရာမ်ား၌ စီးပြားေရး လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး

ေကာင္းမြန္လာသည္ႏွင့္အမွ် လယ္ယာေျမအတြင္း ေစ်းဆုိင္ငယ္မ်ား

လူေန အေဆာက္အအံုငယ္မ်ား ေဆာက္လုပ္၍ တႏိုင္လုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္

အေျခခ် ေနထုိင္မႈ ပံုစံမ်ားအေနျဖင့္ ေတြ႔ျမင္လာရမႈမ်ား ရိွလာသည္။

၂၀၁၆ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းတြင္ ျပင္ဦးလြင္ခရိုင္အတြင္း၌ ေကာ္ဖီစိုက္ပ်ိဳးေရး

လုပ္ငန္းအတြက္ ခြင့္ျပဳထားေသာ ေျမမ်ားအား လူေနထုိင္ရန္ ဂရန္

ေျပာင္းလဲေလွ်ာက္ထား၍ ခြဲျခမ္းေရာင္းခ်မႈမ်ား ရိွလာသည္အထိ ျဖစ္ခဲ့

ေသာေၾကာင့္ သက္ဆုိင္ရာမွ ထုိကိစၥမ်ားအား ျပန္လည္စစ္ေဆးပယ္ဖ်က္

ရန္ အေၾကာင္းမ်ား ျဖစ္ခဲ့သည့္အတြက္ မူလစီမံခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ

မရိွေသာ ဂရန္ေျပာင္းေလွ်ာက္ထားမႈတုိင္းအားလည္း ခြင့္ျပဳသင့္၊ မျပဳသင့္

စဥ္းစားရန္ အေျခအေနမ်ားလည္း ရိွတတ္သည္။

အျခားေသာ နယ္ေဒသမ်ား၌မူ ႏိုင္ငံေတာ္မွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္

ခ်မွတ္ေပးထားသည့္ မူလစိုက္ပ်ိဳးေရး စီမံခ်က္မ်ားႏွင့္ ကင္းလြတ္သည့္

ေဒသမ်ားျဖစ္သျဖင့္ အေၾကာင္းအားေလ်ာ္စြာ ဂရန္ေျပာင္း ေနထုိင္ခြင့္

ရရိွႏုိင္ပါသည္။


ဗဟိုလယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႔၏ တာ၀န္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားတြင္လည္း

ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ တုိးပြားလာလ်က္ရိွေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ား

အတြက္ အေျခခံလုိအပ္ခ်က္ျဖစ္သည့္ အိမ္ရာတည္ေဆာက္ေနထုိင္မႈ

ကိစၥမ်ားအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို တုိင္းေဒသၾကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္

လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၏ ေက်းလက္ႏွင့္ ၿမိဳ႔ျပအိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္

စပ္လ်င္းသည့္ တင္ျပခ်က္မ်ားကို လက္ခံစိစစ္ေပးရန္ပါရိွပါသည္။


လယ္ယာေျမဆုိသည္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္မွ အလုိရိွတုိင္း သံုးစြဲႏိုင္သည့္ လယ္ယာ

လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ႏိုင္ေသာ ေျမရိုင္းမ်ားႏွင့္ လယ္ယာကိုင္းကြ်န္းဥယ်ာဥ္မ်ားႏွင့္

လယ္၊ ယာ၊ ကိုင္း၊ ကြ်န္းျဖင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းကိစၥမ်ားအတြက္ႏွင့္

အငွားခ်ထားၿပီးျဖစ္သည့္ ေျမျဖစ္သည့္အတြက္ လယ္ယာကိုင္းကြ်န္းသီးႏွံ

စိုက္ပ်ိဳးမွသာ အသံုးခ်ခြင့္ရိွၿပီး အျခားနည္းလမ္းျဖင့္ ေျပာင္းလဲအသံုးျပဳရန္

အတြက္ ခြင့္ျပဳထားျခင္းမရိွေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၎ေျမအမ်ိဳးအစားအား လူေန

ရပ္ကြက္ၿမိဳရြာအတြင္းႏွင့္ အနီးအနားတည္ရိွေသာေၾကာင့္ အိမ္ရာအတည္

တက် ေဆာက္လုပ္ေနထုိင္ပါက လယ္ယာေျမ ႏိုင္ငံပိုင္ ျပဳလုပ္ေရး အက္

ဥပေဒအရ လန ( ၃၉ ) လယ္ယာေျမမွ ၿမိဳ႔ေျမလူေနအိမ္ရာအျဖစ္ ေျပာင္းလဲ

ေလွ်ာက္ထားရန္ လုိအပ္ပါေၾကာင္း ေက်းလက္ေဒသေန ျပည္သူမ်ား

အတြက္ အဓိကထား၍ Property.com.mm သတင္းမီဒီယာအဖြဲ႔မွ 

ေရးသားတင္ျပလုိက္ပါသည္။

 

လယ္ေျမအား လယ္ယာကိုင္းကြ်န္းစိုက္ပ်ိဳးမႈ မလုပ္ေတာ့ပဲ အိမ္ေထာင္စု

မ်ားအတြက္ အိမ္ရာတည္ေဆာက္ရန္ ေျပာင္းလဲေလွ်ာက္ထားလိုပါက

တုိးပြားလာေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ား အိမ္ရာေနထုိင္မႈ လုိအပ္ခ်က္အရ လူေန

ရပ္ကြက္မ်ားႏွင့္ အနီးလယ္ေျမမ်ားအား လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အဖြဲ႔မွ

အတည္ျပဳထုတ္ေပးသည့္ လ.န ၃၉ ပံုစံအား ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

 

 

Property Media Team

www.Property.com.mm

 

 

 

 

Facebook comments