မူ၀ါဒအေျပာင္းအလဲမ်ားႏွင့္ လတ္တေလာ စက္မႈဇုန္ေစ်းကြက္အေျခအေနမ်ား

javascript

မူ၀ါဒအေျပာင္းအလဲမ်ားႏွင့္ လတ္တေလာ စက္မႈဇုန္ေစ်းကြက္အေျခအေနမ်ား

 

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း တည္ရိွေသာ စက္မႈဇုန္ ၂၉ ဇုန္အတြင္း လုပ္ငန္း

လုပ္ေဆာင္ျခင္းမရိွေသာ ေျမကြက္လြတ္မ်ားအား အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္

အတြက္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔မွ အသိေပးေၾကာ္ညာခ်က္ တစ္ရပ္

ထြက္ေပၚလာၿပီးသည့္ေနာက္ပိုင္း၌ စံုစမ္းရန္ခက္ခဲေနသည့္ လာေရာက္

ဆက္သြယ္ျခင္းမရိွေသာ ေျမကြက္လြတ္မ်ား ရိွေနေၾကာင္း စက္မႈဇုန္မ်ား စီမံ

ခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီမွ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။

 

ေၾကညာခ်က္ထြက္ေပၚသည့္ေနာက္ပိုင္း စက္ရံုအလုပ္ရံုမ်ား တည္ေဆာက္

လာသည့္ ေျမကြက္မ်ားေတြ႔လာရၿပီး စက္မႈဇုန္မ်ားအတြင္း အေရာင္းအ၀ယ္

ေစ်းကြက္အားျဖင့္ ေျမကြက္အတြင္း ဂိုေထာင္တည္ေဆာက္ၿပီးေသာ အကြက္

မ်ား စံုစမ္း၀ယ္ယူမႈမ်ား ရိွၿပီး ကုန္ပစၥည္းသိုေလွာင္ထားျခင္းမရိွေသာ ဂိုေထာင္

ပုိင္ရွင္မ်ားအေနျဖင့္လည္း အေရာင္းေခၚဆုိမႈမ်ားႏွင့္ ငွားလုိမႈမ်ား ပိုမုိေတြ႔ရ

လာၿပီး ေျမကြက္လြတ္အေရာင္းအ၀ယ္အားျဖင့္ မရိွသေလာက္နည္းပါးေၾကာင္း

စက္မႈဇုန္ေစ်းကြက္ ကြ်မ္းက်င္ေသာ အိမ္ၿခံေျမအက်ိဳးေဆာင္မ်ားအား စံုစမ္း

ေးမျမန္းခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။ 

 

“တစ္ခ်ိဳ႔ေျမကြက္ေတြက စက္မႈဇုန္စေဆာက္ကတည္းကေန အခုထိ ဒီတုိင္းပဲ

ရိွေနတဲ့ အကြက္ေတြပါ အစိုးရကေတာ့ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ထားေပမယ့္

ဘယ္ေန႔ဘယ္ရက္ အေရးယူမယ္ သိမ္းဆည္းမယ္ဆုိတာမ်ိဳး တိတိက်က်

သတိမေပးထားေတာ့လည္း အရိပ္အေျခၾကည့္ေနၾကတာလည္း ျဖစ္ႏိုင္တယ္

စက္မႈဇုန္အကြက္ေတြခ်ေပးတုန္းက ေျမကြက္ရရိွၿပီး ဘယ္ႏွလအတြင္း

လုပ္ငန္းလုပ္ရမယ္ေပ့ါ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္ေတြ ရိွေပမယ့္ စည္းကမ္း

အတုိင္း ထိထိေရာက္ေရာက္ ကိုင္တြယ္မႈမရိွေတာ့ ခုခ်ိန္ထိ ဒီတုိင္းျဖစ္ေနတာ

ေပ့ါ ဒီၾကားထဲ က်ဴးေက်ာ္ျပႆ  နာေတြကလည္း ဇုန္ေတြထဲ တႏြယ္ငင္

တစင္ပါ ရွင္းရဦးမယ့္ကိစၥေတြေပ့ါ ဒါေပမယ့္ အရင္ကထက္စာရင္ လက္ရိွ

အစိုးရလက္ထက္မွာေတာ့ ဒီျပႆနာေတြကို စနစ္တက် ကိုင္တြယ္ႏိုင္လိမ့္မယ္

လုိ႔ ထင္ပါတယ္” ဟု အိမ္ၿခံေျမအက်ိဳးေဆာင္ တစ္ဦးမွ Property.com.mm

သတင္းမီဒီယာသို႔ ေျပာၾကားသည္။

 

ယခင္က စက္မႈဇုန္ေျမကြက္မ်ား ခ်ေပးရာတြင္ ေျမကြက္အတြင္း လုပ္ငန္း၊

စက္ရံုတည္ေဆာက္ၿပီးမွသာ ေျမဂရန္အငွား ခ်ထားေပးသည့္ စနစ္မွာ

ဇုန္အတြင္း ေျမကြက္လြတ္မ်ား ေဖာင္းပြေနျခင္းကို တစ္နည္းတစ္ဖံု အေထာက္

အကူေပးသည့္ မူ၀ါဒတစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ္လည္း ၂၀၀၀ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္

ထုိမူ၀ါဒကို ေျပာင္းလဲၿပီး ေျမဂရန္ကို ၾကိဳတင္ထုတ္ေပး၍ စက္ရံုလုပ္ငန္းကို

ေနာက္မွ တည္ေဆာက္ႏိုင္သည့္ စနစ္ကို ေျပာင္းလဲက်င့္သံုးခဲ့သည့္အတြက္

ယခုကဲ့သုိ႔ ျပႆ  နာမ်ား ျဖစ္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။ လက္ရိွအခ်ိန္တြင္

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးတစ္ခုအတြင္း၌ပင္ လုပ္ငန္းမလုပ္ေဆာင္ေသာ

စက္မႈဇုန္ေျမကြက္မ်ား ၂၃၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ လုပ္ငန္းမလုပ္ေဆာင္ေသာ

ဂိုေထာင္လြတ္ စုစုေပါင္း ဂိုေထာင္ ၁၃၀၀ ခန္႔ရိွေနေၾကာင္း သိရသည္။

 

Property Media Team

www.Property.com.mm

 

 

 

 

Facebook comments