ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပင္ပၿမိဳ႔နယ္မ်ားရိွ တန္ဖုိးသင့္ေျမကြက္မ်ား ေစ်းကြက္ျဖစ္ထြန္းေန

javascript

 

 

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပင္ပၿမိဳ႔နယ္မ်ားရိွ တန္ဖုိးသင့္ေျမကြက္မ်ား ေစ်းကြက္ျဖစ္ထြန္းေန

 

ရန္ကုန္ၿမိဳ႔တြင္း အိမ္ၿခံေျမတုိက္ခန္းအေရာင္းအ၀ယ္ေစ်းကြက္တြင္ ရင္းႏွီး

ျမွဳပ္ႏွံမႈအတြက္မဟုတ္ေသာ အေရာင္းအ၀ယ္အခ်ိဳ႕ ျဖစ္လာသည့္ အေျခ

အေနရိွကာ အေရာင္းအ၀ယ္ေစ်းကြက္အေျခအေနမွာ ၀ယ္ေရာင္းရင္းႏွီး

ျမွဳပ္ႏွံမႈေစ်းကြက္အတြက္မဟုတ္ပဲ ေနရာပတ္၀န္းက်င္ေကာင္း၍လည္းေကာင္း၊

အမွန္တကယ္ေနထုိင္လုိ၍လည္းေကာင္း ၾကိဳက္ေရာင္းၾကိဳက္၀ယ္ ၀ယ္ယူမႈ

အေျခအေနမ်ား ျဖစ္ၾကေၾကာင္းသိရသည္။ 

 

၀ယ္ေရာင္းေစ်းကြက္အတြက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံလုိသူမ်ားအေနျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ ျပင္ပ

ၿမိဳ႔နယ္မ်ားအနီး လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးေကာင္းသည့္ အေျခအေနရိွကာ ထပ္မံ

ဖြံ႔ၿဖိဳးလာႏိုင္ေသာ ေနရာမ်ားအနီးရိွ တန္ဖုိးသင့္ ေျမကြက္မ်ားအား စိတ္၀င္စားမႈ

ပိုမိုရိွလာသည္ကို ေတြ႔ရေၾကာင္း အိမ္ၿခံေျမအက်ိဳးေဆာင္မ်ားမွ ေျပာၾကားသည္။

အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္မႈမ်ားအတြင္း ပံုစံ (၁၀၅) က်ၿပီးေသာ ေစ်းသင့္ ေျမကြက္မ်ား

အား စိတ္၀င္စားမႈ ပိုမုိမ်ားျပားကာ ပံုစံ(၁၀၅ ဆုိသည္မွာ ေျမစာရင္းဌာနမွ

ထုတ္ေပးေသာ ပံုစံတစ္ခုျဖစ္ၿပီး လယ္ယာေျမ၊ ရြာေျမ၊ ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမ၊ ဂရန္ေျမ

အမ်ိဳးအစားမ်ားအား သက္ဆုိင္ရာ ေျမစာရင္းဦးစီးဌာန၏ နယ္နမိတ္အတြင္း

ရိွသည့္ ေျမအက်ယ္အ၀န္းႏွင့္ အမ်ိဳးအစားကို ေဖာ္ျပထားသည့္ ပံုစံျဖစ္သည္။

 

အထူးသျဖင့္ တုိက္ၾကီးၿမိဳ႔နယ္အတြင္း ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမမ်ား အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္ကာ

ပံုစံ ( ၇ ) ထြက္ရိွၿပီး တစ္ဧကလွ်င္ သိန္း ၃၀ ႏွင့္အထက္ ပတ္၀န္းက်င္ ေစ်းရိွကာ

ပံုစံ ( ၇ ) မထြက္ရိွေသးေသာ ေျမ တစ္ဧကလွ်င္ ၁၅ သိန္းေအာက္ ၀န္းက်င္ျဖင့္

အေရာင္းအ၀ယ္ရိွေၾကာင္း သိရသည္။ ထုိ႔အျပင္ ရန္ကုန္ - ပုသိမ္လမ္းမႀကီးအနီး

သဲျဖဴေက်းရြာ ပတ္၀န္းက်င္ရိွ ေျမကြက္မ်ားလည္း အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္မႈမ်ားရိွကာ

ေပ ၂၀x၆၀ အကြက္မ်ား ေနရာအေပၚမူတည္၍ ၁၅ သိန္းမွ သိန္း ၂၀ ၾကား

ေခၚဆုိမႈမ်ားရိွေနၿပီး အေနာက္ပိုင္းတကၠသိုလ္အနီး စည္ပင္သာေက်းရြာဘက္ရိွ

တိုးခ်ဲ႔ေျမကြက္မ်ားကိုလည္း ၀ယ္ယူသူမ်ားျပားေနကာ ပံုစံ ( ၁၀၅ ) က်ၿပီး

ေပ ၂၀x၆၀ တစ္ကြက္လွ်င္သိန္း ၂၀ ၀န္းက်င္ျဖင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္ေနေၾကာင္း

Property.com.mmသတင္းမီဒီယာအဖြဲ႔မွ ေလ့လာစံုစမ္း သိရိွရပါသည္။

 

Property Media Team

www.Property.com.mm

 

Facebook comments