၀ါမ၀င္မီ အိမ္အေျပာင္းအေရႊ႕ႏွင့္ အခန္းအငွားမ်ား ပိုမုိမ်ားျပားလာ

javascript

၀ါမ၀င္မီ အိမ္အေျပာင္းအေရႊ႕ႏွင့္ အခန္းအငွားမ်ား ပိုမုိမ်ားျပားလာ

 

အေဆာက္အအံု၊ အုိးအိမ္ေနရာ အေျပာင္းအေ႔ရႊႏွင့္ ပတ္သက္၍ အယူရိွၾက

သည့္ ျမန္မာတုိ႔အေနျဖင့္ အိမ္ေျပာင္းျခင္း၊ အိမ္ေဟာင္းျပင္ျခင္း၊ အိမ္သစ္

တတ္ရန္ ျပင္ဆင္ျခင္းမ်ားကို ၀ါမ၀င္မီ  ျပဳလုပ္တတ္ၾကသည္ကုိ အမ်ားအားျဖင့္

ေတြ႔ျမင္ရၿပီး ေရႊ႔ေျပာင္းျပင္ဆင္ၿပီးေသာ အုိးအိမ္ေနရာတုိက္ခန္းမ်ား ေျပာင္းေ႔ရႊ

ျခင္း၊ ၀ယ္ယူျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္တတ္ၿပီး အိမ္သစ္တတ္မဂၤလာ အျဖစ္ ၀ါတြင္း

ကာလမ်ားတြင္ ျပဳလုပ္တတ္ၾကသည့္ အေလ့အထ ရိွၾကသည္။

 

ယခုလပိုင္းမ်ားအတြင္း၌လည္း ၀ါတြင္းကာလမတုိင္မီ အိမ္ခန္းေနရာ

ေျပာင္းေရႊ႕လုိသူမ်ား၊ အိမ္ခန္းသစ္ ရွာေဖြငွားရမ္းလုိသူမ်ားႏွင့္ တုိက္ခန္းအ၀ယ္

စံုစမ္းမႈမ်ား ပိုမိုမ်ားျပားေၾကာင္း အိမ္ၿခံေျမ အက်ိဳးေဆာင္အခ်ိဳ႔မွ ေျပာၾကား

ခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။

 

“ခုလပိုင္း အိမ္အငွားေလးေတြ ပိုျဖစ္ပါတယ္ ၀ါ၀င္ခါနီးလည္းျဖစ္ေတာ့ အိမ္

ေနရာေျပာင္းဖုိ႔ရိွတဲ့သူေတြက ေစာေစာႀကိဳေျပာင္းျဖစ္တာလည္းပါမယ္ တခ်ိဳ႔

ကေတာ့လည္း အယူရိွတယ္ တခ်ိ႕ေတြလည္း ၀ါတြင္း မျဖစ္မေနေျပာင္းရေ႔ရႊရ

အေျခအေနျဖစ္လာရင္ ေျပာင္းတာပါပဲ သို႔ေပမယ့္ ၀ါတြင္းမွာေတာ့ အငွား

နည္းနည္းေအးသြားတတ္တာက ထံုးစံပါပဲ” ဟု လိႈင္ၿမိဳ႔နယ္ ပါရမီလမ္းမွ အိမ္ၿခံ

ေျမ အက်ိဳးေဆာင္တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

 

လိႈင္ၿမိဳ႔နယ္၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႔နယ္၊ အလံု၊ကမာရြတ္ၿမိဳ႔နယ္မ်ားအတြင္း ရွစ္ေသာင္းမွ

၁ သိန္းခြဲ၀န္းက်င္ တုိက္ခန္းအငွားမ်ား ပိုမုိအငွားျဖစ္ေနေၾကာင္း သိရၿပီး ကြန္ဒို

အငွားမ်ားလည္းေမးျမန္းစံုစမ္းမႈမ်ားရိွ၍ က်ပ္ ၈  သိန္း၀န္းက်င္ အခန္းမ်ား

အငွားျဖစ္သည္မ်ား ရိွေၾကာင္းသိရသည္။

 

Property Media Team

www.Property.com.mm

 

 

 

 

Facebook comments