အိမ္ၿခံေျမ အငွားေစ်းကြက္ႏွင့္အတူ အေရာင္းအ၀ယ္အခ်ိဳ႔ ျပန္ျဖစ္လာ

javascript

အိမ္ၿခံေျမ အငွားေစ်းကြက္ႏွင့္အတူ အေရာင္းအ၀ယ္အခ်ိဳ႔ ျပန္ျဖစ္လာ

 

ေစ်းကြက္ေအးေနသည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆၾကေသာ္လည္း ယခု ဇြန္လအတြင္း၌

ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ လံုးခ်င္းမ်ားႏွင့္ကြန္ဒုိတုိက္ခန္းအခ်ိဳ႔ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္မႈမ်ား ၿမိဳ႔နယ္

အခ်ိဳ႔တြင္ ျဖစ္လ်က္ရိွေၾကာင္း အိမ္ၿခံေျမအက်ိဳးေဆာင္မ်ားမွ ေျပာၾကားခ်က္ အရ

သိရသည္။

၂၀၁၅ ႏွစ္လပိုင္းခန္႔မွစ၍ အေတာ္အတန္ အေရာင္းအ၀ယ္ ေအးေနခဲ့သည့္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္မွာ အစိုးရသစ္ စတင္တာ၀န္ယူခဲ့သည့္ လပိုင္းမ်ား

အထိိ ေအးစက္ေနဆဲ အေျခအေနရိွေနခဲ့သည္။ ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္လည္း

ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရမွ ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ေပးမည့္ အိမ္ရာစီမံကိန္းသစ္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံ

အႏွံ႔ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းမ်ားတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေပးမည္ ဆုိေသာ

တန္ဖုိးနည္း၊ တန္ဖုိးသင့္ အိမ္ရာစီမံခ်က္မ်ားေၾကာင့္ အိမ္ၿခံေျမ ပိုင္ဆုိင္လုိသူတုိ႔

အေနျဖင့္ ေမွ်ာ္လင့္အားထားစရာ အေျခအေန ျဖစ္ေပၚလာသည့္အတြက္လည္း

ေစ်းကြက္အတြင္း အေရာင္းအ၀ယ္မ်ား ယခင္ႏွစ္ကာလမ်ားကထက္ ေလ်ာ့ပါး

ရျခင္း အေၾကာင္းတစ္ခ်က္ ျဖစ္သည္။

 

အိမ္ၿခံေျမရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံလုိသူမ်ားႏွင့္ ၀ယ္ေရာင္းသမားမ်ားအဖုိ႔မူကား ရင္းႏွီး၀ယ္ယူ

ဖုိ႔ရန္အတြက္ မေသခ်ာေသးသည့္ အေျခအေနရိွေနသည္ဟု ယူဆၾကေသာေၾကာင့္

၀ယ္ေရာင္းေစ်းကြက္အတြင္း ထဲထဲ၀င္၀င္ ၀င္ေရာက္မႈ သိပ္မေတြ႔ရေသးသည့္

အေျခအေန ရိွေနသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာ့ ႏိုင္ငံေရး စီးပြားေရးေျပာင္းလဲလာမႈ

အေျခအေနက အိမ္ၿခံေျမ မဟုတ္ေသာ အျခား ေစ်းကြက္စီးပြားတစ္ခုခုျဖင့္ ရင္းႏွီး

ျမွဳပ္ႏွံလုိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ အေရာင္းျပခန္းကဲ့သုိ႔ေသာ ေနရာ

မ်ား၊ အဆင့္ျမင့္ စားေသာက္ဆုိင္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ေခတ္ႏွင့္ လုိက္ေလ်ာ

ညီေထြစြာ ဖြင့္လွစ္ေရာင္းခ်လုိသည့္ ဆုိင္ခန္းေနရာမ်ားအတြက္ ေနရာေကာင္းမ်ား

ရွာေဖြငွားရမ္းျခင္း၊ ၀ယ္ယူျခင္းမ်ားေတြ႔ရိွရေၾကာင္း၊ ထုိ႔အျပင္ အမွန္တကယ္ ေနထုိင္

လုိေသာသူတုိ႔ အဖုိ႔အေနျဖင့္လည္း ေရႊေတာင္ၾကား၊ ၆ မိုင္ခြဲ၊ ၇ မုိင္ ကဲ့သုိ႔ေသာ

ေနရာမ်ားတြင္လည္း အေရာင္အ၀ယ္ျဖစ္မႈမ်ား ရိွၿပီး ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား၏ အဆင့္ျမင့္

လံုးခ်င္းအငွားမ်ားလည္း ယခုဇြန္လဆန္းပိုင္းမွ လကုန္၀န္းက်င္အထိ အငွားျဖစ္သည္

မ်ားရိွေၾကာင္း အိမ္ၿခံေျမ အက်ိဳးေဆာင္မ်ားမွ Property.com.mm  သတင္းမီဒီယာ

အဖြဲ႔သုိ႔ ေျပာၾကားသည္။ 

 

ထုိ႔ျပင္ ၿမိဳ႔တြင္း Downtown ဧရိယာမ်ားတြင္လည္း ဓာတ္ေလွကားပါ အဆင့္ျမင့္

ကြန္ဒိုတုိက္ခန္းမ်ားအားလည္း ရံုးခန္းဖြင့္ရန္၊ ကုမၸဏီေရႊ႕ေၿပာင္းရန္ႏွင့္ လူေနရန္

စသျဖင့္ ျပည္တြင္းမွေရာ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားကပါ ေမးျမန္းစံုစမ္းမႈမ်ားရိွေၾကာင္း

အငွားျဖစ္မႈမ်ားလည္း ရိွေနေၾကာင္း Estate Myanmar Enterprise အိမ္ၿခံေျမ

အက်ိဳးေဆာင္ကုမၸဏီမွ တာ၀န္ရိွသူတစ္ဦးမွ ေျပာၾကားသည္။

 

Property Media Team

www.Property.com.mm

Facebook comments