တည္ေဆာက္ရန္မသင့္ေလ်ာ္ေသာ ေနရာမ်ားရိွ အထပ္ျမင့္တုိက္မ်ား

javascript


 

ရန္ကုန္ၿမိဳ႔၊ ၿမိဳ႔နယ္ရပ္ကြက္မ်ားအတြင္း အထပ္ျမင့္၊အထပ္နိမ့္ ေဆာက္လုပ္ေန

သူမ်ား၊ ေဆာက္လုပ္ရန္ အစီအစဥ္ရွိသူမ်ား အေနျဖင့္ သိမွတ္ဖြယ္ရာ အခ်ိဳ႔ကို

ေရးသားတုိက္ျပလုိက္ပါသည္။

ရပ္ကြက္လမ္းသြယ္မ်ားအတြင္း ေဆာက္လုပ္လက္စ ကန္ထရိုက္တုိက္

အေဆာက္အအံုမ်ားကို ၿမိဳ႔နယ္ေဒသအႏွံ႔၌ ေတြေနရၿပီး အခ်ိဳ႔မွာ တစ္လမ္းလံုး

ျပည့္အထိ ကန္ထရုိက္တုိက္မ်ား တန္းစီေဆာက္ထားတတ္ၾကသည္ကို

ေတြ႔ရသည္။ အခ်ိဳ႔ၿမိဳ႔နယ္မ်ားရိွ ရပ္ကြက္လမ္းသြယ္မ်ားအတြင္းတြင္ အထပ္ျမင့္

တုိက္မ်ားေဆာက္လုပ္ရာ၌ ပတ္၀န္းက်င္၊ အိမ္နီးခ်င္းမ်ားႏွင့္ သဟဇာတ

မျဖစ္၍ ေဆာက္လုပ္ခြင့္မရ၍ ရပ္ဆုိင္းရေသာ အေျခအေနမ်ားလည္း

ရိွၾကေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

 

အထပ္ျမင့္ ကန္ထရိုက္တုိက္ ေဆာက္လုပ္မည္ဆုိလွ်င္ မိမိေဆာက္လုပ္မည့္

ေနရာသည္ ဘာသာေရးအေဆာက္အအံုမ်ားႏွင့္ ထိစပ္ယွက္ႏြယ္ေနျခင္းမ်ား၊

ဘာသာေရးဆုိင္ရာအရ ေစတီပုထုိးေက်ာင္းကန္မ်ားအနီး အဂါရ၀ ျဖစ္ေစႏိုင္

ေသာ ေနရာ၌ ျဖစ္ေနျခင္းမ်ား၊ အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာေနရာမ်ား၊ ပတ္၀န္းက်င္

ရပ္ကြက္သူ ရပ္ကြက္သားမ်ား၏ ပုဂၢလ ကိုယ္ပိုင္လြတ္လပ္ခြင့္အား တနည္း

နည္းျဖင့္ ထိခိုက္ႏိုင္သည့္ ေနရာမ်ား၊ သမုိင္းယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ အေလးထားဖြယ္

ေနရာမ်ားအား တနည္းတဖံု ထိခုိက္ေနျခင္းမ်ား ျဖစ္ပါက ထုိလမ္းသူလမ္းသား

ရပ္ကြက္ေန ျပည္သူမ်ားက အဆုိပါ အေဆာက္အအံု ေဆာက္လုပ္ခြင့္အား

ကန္႔ကြက္ပါက အေဆာက္အအံု ေဆာက္လုပ္မည့္ ေျမရွင္အေနျဖင့္တုိက္သစ္

ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ေတာ္စည္ပင္၊ ေျမစီမံဌာနတြင္ မျဖစ္မေန

ေလွ်ာက္ထားရမည့္ အိမ္ေဆာက္ ေျမပံုကူးေလွ်ာက္ထားျခင္းကို ေလွ်ာက္ခြင့္

ရိွမည္ မဟုတ္ေပ။ အကယ္၍ မိမိေဆာက္မည့္ ေျမေနရာႏွင့္အေဆာက္အအံုသည္

ေဖာ္ျပပါ အမ်ားျပည္သူမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ရာေနရာမ်ားအား ထိခုိက္မႈမရိွပဲ

လြတ္လပ္စြာ ေဆာက္လုပ္ႏိုင္ေသာ ေနရာျဖစ္ပါကေျမပံုကူးေလွ်ာက္ထားျခင္းကို

ေလွ်ာက္ထားၿပီး ၂၁ ရက္အတြင္း ေျမပံုထုတ္ယူရရိွႏိုင္ပါသည္။

 

ယခုအခါ ကန္ထရိုက္တုိက္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ အထပ္ျမင့္ အေဆာက္အအံု

မ်ား ေဆာက္လုပ္မႈမ်ားတြင္ ျပည္သူမ်ား ေ၀ဖန္မႈမ်ား၌ ထိုသို႔ေသာ ျပႆ နာရပ္

မ်ားလည္း အပါအ၀င္ ျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ထုိသုိ႔ေသာ ေဆာက္လုပ္လက္စ

တုိက္မ်ား ေဆာက္လုပ္မည့္ ေနရာမ်ားအား စစ္ေဆးရန္လုိအပ္မည္ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ အထပ္ျမင့္အေဆာက္အအံုမ်ား

တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေဆာက္လက္စတုိက္မ်ားအား ေခတၱရပ္တန္႔ေစ၍

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္ စံခ်ိန္စံညႊန္းႏွင့္ညီ/မညီ စစ္ေဆး၍ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္

ကိုက္ညီမႈ ရိွပါက ေဆာက္လုပ္ခြင့္ဆက္လက္ေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။

 

Property Media Team

www.property.com.mm

Facebook comments