ပိုမိုခုိင္မာလာဖြယ္ရိွသည့္ ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖုိးႏွင့္ အိမ္ ၿခံေျမေစ်းကြက္အေျခအေန

javascript


 

ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖုိး ေဖာင္းပြ က်ဆင္းမႈ၊ ေကာင္းမြန္ခုိင္မာမႈ အေျခအေနမ်ားသည္လည္း

အိမ္ၿခံေျမ ေစ်းကြက္အတြင္းေစ်းကြက္ ေကာင္းမြန္မႈ၊ က်ဆင္းမႈမ်ားျဖစ္ေပၚေစဖုိ႔အတြက္

အေၾကာင္းက႑တစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။

 

ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖိုး ခုိင္မာလာ၍ ေဒၚလာေစ်းႏႈန္းက်ဆင္းလာသည့္ အေျခအေနမ်ားအရ

လူသံုးကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အျခားေသာအေထြေထြ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ေစ်းႏႈန္းက်ဆင္းလာႏိုင္

ေသာ္လည္း အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္အတြင္း၌ သိသိသာသာက်ဆင္းမႈမျဖစ္ပဲ ထုိက္သင့္သည့္

ေစ်းကြက္တန္ဖုိး အေနအထား တစ္ခုအတြင္း၌သာ တည္ရိွေနႏိုင္ေၾကာင္း အိမ္ၿခံေျမ

ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားက သံုးသပ္ၾကသည္။

 

အခြန္ေကာက္ခံမႈႏႈန္းထား တုိးျမွင့္ေကာက္ခံျခင္းမ်ားက အေရာင္းအ၀ယ္ေစ်းကြက္မ်ားအား

အထုိက္အလုိက္ ကန္႔သတ္ထားေစသကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေနျခင္း၊ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအရ

အိမ္ရာေစ်းကြက္မ်ား ေျပာင္းလဲလာႏုိင္ေခ်အား ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကသူ မ်ားျပားေသာေၾကာင့္

ေစ်းကြက္အေျခအေနမွာ သိသိသာသာ လႈပ္ရွားေျပာင္းလဲမႈ မရိွေသာပဲ ယတိျပတ္မွန္းဆရန္

ခက္ခဲေနျခင္းမ်ားက ေစ်းကြက္လႈပ္ခတ္မႈ မရိွပဲ ၿငိမ္ေနရသည့္ အေၾကာင္းမ်ားျဖစ္သည္။

လက္ရိွအေျခအေနတြင္ အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္အေနအထားမွာ အငွားေစ်းကြက္ကို ပိုမုိအားျပဳ

ေနၾကသည့္ အေျခအေနရိွေနၿပီး အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္မႈမ်ား အေနျဖင့္ အမွန္တကယ္၀ယ္ယူ

ေနထုိင္လုိသည့္ ၀ယ္လက္မ်ား၏ အေရာင္းအ၀ယ္မ်ားအေနျဖင့္ မၾကာခဏ အေရာင္းအ၀ယ္

ပံုမွန္ရိွေနေၾကာင္း Estate Myanmar Enterprise အိမ္ၿခံေျမ အက်ိဳးေဆာင္ကုမၸဏီမွ တာ၀န္

ရိွသူ တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

 

ေငြေၾကးတန္ဖုိးခုိင္မာမႈႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္း၀င္ေငြ ေကာင္းမြန္တုိးတတ္လာသည့္ အေျခအေနအား

ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းသြားပါကအိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္မ်ားအေနျဖင့္ ျပန္လည္အသက္၀င္လႈပ္ရွား

လာႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း Property.com.mm သတင္း မီဒီယာ မွ ေရးသားတင္ျပလိုက္ပါသည္။

 

Property.com.mm

www.Property.com.mm

Facebook comments