တန္ဖုိးနည္းအိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ား အသက္၀င္လႈပ္ရွားလာေတာ့မည္

javascript

တန္ဖုိးနည္းအိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ား အသက္၀င္လႈပ္ရွားလာေတာ့မည္

 

နယ္ေဒသမ်ားလူေနမႈ ဖြံ႔ၿဖိဳးလာဖုိ႔ အိမ္ရာစနစ္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္

မႈလုပ္ငန္းသည္ အမွန္တကယ္လုိအပ္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ ျမန္မာ

တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ သိန္း ၁၀၀ ေအာက္ တန္ဖုိးနည္းအိမ္ရာမ်ား ယူနစ္ တစ္သိန္း

ရွစ္ေသာင္းခန္႔ ေဆာက္လုပ္သြားမည္ဟု ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ဇြန္လ

ပတမပတ္အတြင္းက ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ဘ႑ာေငြ ရရိွမႈမ်ားအေပၚ၌ မူတည္၍

စက္တင္ဘာလအတြင္း၌ စတင္တည္ေဆာက္သြားမည္ဟု ဆုိသည္။

 

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ ဒဂံုဆိပ္ကမ္း ၿမိဳ႔နယ္ဘက္တြင္လည္း အိမ္ခန္းေပါင္း

၁၅၀၀၀ ခန္႔ ပါ၀င္ႏုိင္မည့္ တန္ဖုိးနည္းအိမ္ရာမ်ား တည္ေဆာက္ေတာ့မည္ျဖစ္ကာ

Capital Development ကုမၸဏီမွ ဦးေဆာင္ေဆာက္လုပ္ေတာ့မည္ျဖစ္၍ ၿမိဳ႔ျပေန

ျပည္သူတုိ႔အေနျဖင့္ အိမ္ရာတုိက္ခန္းပိုင္ဆုိင္ႏိုင္မည့္အခြင့္အလမ္းမ်ားတုိးပြားလာ

ဦးမည္ ျဖစ္သည္။

 

တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာမ်ား တည္ေဆာက္မႈတြင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးရိွ ျပည္သူမ်ား

အတြက္အိမ္ရာလုိအပ္ခ်က္ ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ေရးသည္ အစိုးရသစ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသ

အစိုးရအတြက္အေရးႀကီးေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္တစ္ခုလည္း ျဖစ္ေနၿပီး

အိမ္ရာမဲ့ျပည္သူတုိ႔၏အိမ္ရာလုိအပ္မႈ အခက္အခဲမ်ား၊  က်ဴးေက်ာ္ရပ္ကြက္မ်ား၏

ျပႆ နာမ်ား ႀကီးထြားမလာႏိုင္ေရးအတြက္မျဖစ္မေန ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ရမည့္

အခ်က္တစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။

 

နယ္ဘက္ေဒသမ်ားရိွ ျပည္သူမ်ား၏ လူေနမႈပံုစံအရ အိမ္ရာတုိက္ခန္းမ်ားျဖင့္

ေနထုိင္သည့္ပံုစံကို အေတြ႔နည္းၿပီး ျပည္နယ္တုိင္းေဒသမ်ားရိွ ၿမိဳ႔ႀကီးမ်ားတြင္သာ

အမ်ားအားျဖင့္ ေတြ႔ရသည္။ ေငြေၾကးပိုလ်ံသူတုိ႔အေနျဖင့္လည္း ေစ်းကြက္ရိွသည့္

ၿမိဳ႔ျပေဒသမ်ားရိွ အိမ္ရာတုိက္ခန္းမ်ားကိုသာ ေနထုိင္မႈအတြက္ျဖစ္ေစ၊ ရင္းႏွီးၿမွဳပ္ႏွံ

မႈအေနႏွင့္ျဖစ္ေစ ၀ယ္ယူတတ္ၾကသည္။သာမန္၀င္ေငြနည္း ျပည္သူတုိ႔အဖုိ႔မွာမူ

လက္ရိွေနထုိင္ရင္း အိမ္ၿခံေျမမွအပ အျခားအိမ္ၿခံေျမပိုင္ဆုိင္မႈနည္းပါးလွၿပီး အိမ္ရာ

ပိုင္ဆုိင္မႈမရိွေသးေသာ ျပည္သူမ်ားသည္လည္း မ်ားစြာ ရိွေနၾကေသာေၾကာင့္

အစိုးရသစ္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံႏွင့္အ၀ွန္း တည္ေဆာက္ေပးမည့္ တန္ဖုိးနည္းအိမ္ရာ

မ်ားကိုေဒသခံျပည္သူမ်ား လက္၀ယ္ပိုင္ပိုင္ ၀ယ္ယူပိုင္ဆုိင္ႏိုင္ေရးအတြက္၊ ႏွစ္တုိ

ႏွစ္ရွည္ အရစ္က်ေငြေခ်စနစ္မ်ားစနစ္တက် ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ေပးႏုိင္ပါလွ်င္ ျပည္သူ

တုိ႔၏လူေနမႈဘ၀ သာယာဖြံ႔ၿဖိဳးေရး၊ အိမ္ရာလုိအပ္ခ်က္မ်ား ျပည္စံုႏုိင္ေရးအတြက္ပါ

မ်ားစြာအေထာက္အကူ ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ 

 

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၿမိဳ႔ျပေဒသမ်ားထက္ နယ္ေဒသမ်ားမွာ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈ ပိုမုိလြယ္ကူ

ျခင္း ေျမလြတ္ေျမသန္႔ ေပါမ်ားျခင္း၊ ေရေျမေဒသပတ္၀န္းက်င္ ပိုမုိလြတ္လပ္က်ယ္ျပန္႔

ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ အိမ္ရာေဆာက္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားပိုမုိ ျဖစ္ထြန္းေအာင္ျမင္လာႏိုင္သည့္

အလားအလာရိွကာ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္လည္း နယ္ေဒသမ်ားရိွ

အိမ္ရာတည္ေဆာက္မႈ လုပ္ငန္းေစ်းကြက္အေျခအေနမ်ားအား စိတ္၀င္တစား ေလ့လာ

မႈမ်ား ရိွေနၾကကာ ေစ်းကြက္ေျပာင္းေရႊ႕မႈအတြက္ အားသန္ေနၾကသည့္ အေျခအေန

မ်ားကိုလည္း ေတြ႔လာရသည္။ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္လည္း

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအတြက္ ေခ်းေငြရယူျခင္းမ်ားတြင္ ဘဏ္ကို အားထားၾကသကဲ့သုိ႔

၀ယ္ယူေနထုိင္သူမ်ားအတြက္လည္း ဘဏ္၏ အေထာက္အပံ့ ေခ်းေငြအေပၚ အားကိုး

အားထားျပဳလုိသည့္ ျပည္သူမ်ားလည္း အမ်ားအျပားပင္ျဖစ္သည္။

 

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ျပည္သူမ်ား အိမ္ရာတုိက္ခန္း၀ယ္ယူပိုင္ဆုိင္ႏိုင္ေရးအတြက္ အိမ္ရာ

လုိအပ္သူမ်ားအား ေခ်းေငြထုတ္ေပးႏုိင္မည့္ ဘဏ္မ်ားနည္းပါးေနျခင္းကိုလည္း အစိုးရ

အေနျဖင့္ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ၿပီး လတ္တေလာကာလတြင္ အိမ္ရာလုိအပ္ခ်က္ႏွင့္

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္၍ ေခ်းေငြရယူႏုိင္ေသာ တစ္ခုတည္းေသာ

ဘဏ္မွာ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္အိမ္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္ျဖစ္ၿပီး စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည့္

ကာလမွ ယေန႔အထိ အိမ္ရာ၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ာႏွင့္ ဆက္စပ္၍ ေငြက်ပ္

၁၂၀ ဘီလီယံေက်ာ္ ထုတ္ေခ်းေပးထားၿပီးသိရၿပီး အိမ္ရာ၀ယ္ယူလုိသူမ်ား၊ ၿမိဳ႔ရြာႏွင့္

အိုးအိမ္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈဦးစီးဌာနႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္းမ်ားအား ေခ်းေငြထုတ္ေပး

ထားကာ လာမည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း အမွန္တကယ္ အိမ္ရာတုိက္ခန္း လုိအပ္ေနသည့္

တႏိုင္တပိုင္၀ယ္ယူလုိသူမ်ား အတြက္ ပိုမိုထုတ္ေခ်းသြားမည္ဟု ဆုိေသာေၾကာင့္

ထိုသုိ႔ေသာအိမ္ရာ၀ယ္ယူမႈ၊ လူေနမႈစနစ္မ်ားအတြက္ အေထာက္အပံ့ေပးႏုိင္သည့္

ဘဏ္မ်ား၏ အခန္းက႑ ပိုမုိျပည့္စံုမ်ားျပားလာေရးကိုလည္း မျဖစ္မေန ထည့္သြင္း

အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖုိ႔ရန္လုိအပ္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း Property.com.mm သတင္း

မီဒီယာမွ ေရးသားတင္ျပလုိက္ပါသည္။

 

Property.com.mm Media Team

www.property.com.mm

 

Facebook comments