အစိုးရသစ္၏ လယ္ယာေျမႏွင့္ စပ္လ်င္း၍ လတ္တေလာ ေျဖရွင္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား

javascript

အစိုးရသစ္၏ လယ္ယာေျမႏွင့္ စပ္လ်င္း၍ လတ္တေလာ ေျဖရွင္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား

 

 

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ စိုက္ပ်ိဳးေရးကို အဓိကအားျပဳေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ခြင့္ျပဳ

ခ်မွတ္ ေနထုိင္ခြင့္ ေပးထားေသာ ေျမယာအမ်ိဳးအစားမ်ားအနက္ လယ္ယာဥယ်ာဥ္ေျမမ်ား ပိုမိုမ်ားျပား

ေသာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္တုိင္းေဒသအလုိက္ လယ္ယာေျမမ်ား အကြက္ခ်ေဖာ္ေဆာင္

ေပးျခင္း စီမံခ်က္မ်ားကိုလည္း ႏိုင္ငံေတာ္မွ အခါအားေလ်ာ္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေပး

ေနၿပီး ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးကို အေျခခံေသာ လူမႈစီးပြားက႑မ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရး၊ 

လယ္သမားတုိ႔၏ လူမႈစီးပြားဘ၀ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေရးတုိ႔ အတြက္ အေထာက္အပံ့ေကာင္းမ်ားပင္

ျဖစ္သည္။

 

လယ္ယာေျမသိမ္းဆည္းခံရမႈ ျပႆနာမ်ားကို ယခင္ အစိုးရလက္ထက္အတြင္းက ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသ

မ်ားရိွ လယ္ယာေျမမ်ား အနီးယခုအခါ အစိုးရသစ္ တာ၀န္ ယူမႈကာလအတြင္းတြင္ လယ္ယာေျမ 

သိမ္းဆည္းမႈျပႆ နာမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေပးေနၿပီး သိမ္းဆည္းခံ ေျမယာမ်ားအား စိစစ္ကိုင္တြယ္ 

ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ရန္အတြက္ လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားသိမ္းဆည္းခံ ေျမမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရးေကာ္မတီ

အဆင့္ဆင့္ကိုလည္း ဖြဲ႔စည္း ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီ ဗန္ထီးယူက

 ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတရံုး အစည္းအေ၀း ခန္းမတြင္ ေမလ ၂၇ ရက္ေန႔၌ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အစည္းအေ၀းတြင္ 

ေျပာၾကားခဲ့သည္။ လယ္ယာေျမမ်ားႏွင့္စပ္လ်င္း၍ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးမႈတစ္ရပ္အေနျဖင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ 

ေမလအတြင္းကပင္  စစ္ကိုင္းတုိင္း ၊ ပင္လယ္ဘူးၿမိဳ႔နယ္ရိွ သစ္ေတာပိုင္ေျမအတြင္း ဘိုးဘြား စဥ္ဆက္

လုပ္ကိုင္ခဲ့ေသာ လယ္ေျမမ်ားအား လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳ လက္မွတ္ ( ပံုစံ - ၇ ) ထုတ္ေပး ႏိုင္ရန္ 

စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု

၀န္ႀကီး ေဒါက္တာေအာင္သူက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထုိသုိ႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေျမယာမ်ားအား သယံဇာတ

 ႏွင့္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာနထံသုိ႔ သစ္ေတာပိုင္ေျမအျဖစ္မွ ဦးစြာပယ္ဖ်က္ရန္ 

ေလွ်ာက္ထားတင္ျပၿပီးမွ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း ၀န္ႀကီးဌာနက လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ 

ခြင့္ျပဳ လတ္မွတ္ ( ပံုစံ - ၇ ) အား ထုတ္ေပးမည္ဟု သိရသည္။

 

တဖန္ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးအတုိင္းအတာရိွ ေတာင္သူလယ္သမားတုိ႔၏ အဓိကရင္းႏွီးမႈ စိုက္ပ်ိဳးမႈစားရိတ္ 

ေငြေၾကး လုိအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ႏွစ္ရွည္ေခ်းေငြအျဖစ္ အေထာက္အပံ့ေပးႏိုင္ရန္ ဂ်ပန္အစုိးရထံမွ 

ယန္းေငြဘီလီယ်ံ ၅၀၀ ေခ်းယူမည့္ စီမံခ်က္ရိွၿပီး ထုိကိစၥအတြက္ ညိႈႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္

ေနေၾကာင္းကိုလည္း ေဒါက္တာေအာင္သူက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ေတာင္သူမ်ားအား ႏွစ္ခ်င္းစိုက္ပ်ိဳး

စရိတ္ေခ်းေငြအျဖစ္ က်ပ္ဘီလီယ်ံ ၁၇၀၀ ကို သံုးစြဲမည္ျဖစ္ကာေခ်းေငြမွာ ၁ ႏွစ္သက္တမ္းျဖစ္ၿပီး အတုိး

ႏံႈးအားျဖင့္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၈ ရာခုိင္ႏႈန္းထားရိွမည္ျဖစ္ၿပီး ေခ်းေငြေပးအပ္မည့္ အစီအစဥ္အရ ေတာင္သူ

လယ္သမားမ်ားသည္ လယ္ယာလုပ္ကိုင္ခြင့္ ပိုင္ဆုိင္ေၾကာင္း အေထာက္အထား ပံုစံ ၇ ရိွရမည္ျဖစ္ကာ 

ေတာင္သူမ်ားအတြက္ စပါးတစ္ဧကလွ်င္ က်ပ္ ၁ သိန္းခြဲႏႈန္း၊ ႀကံ စိုက္ပ်ိဳးမႈ အတြက္ တစ္ဧကလွ်င္ 

က်ပ္ ၁ သိန္းႏႈန္း၊ အျခားသီးႏွံမ်ားအတြက္ တစ္ဧကလွ်င္ က်ပ္ ၂ ေသာင္းႏႈန္း ေခ်းေငြ ေပးအပ္မည္ဟု 

သိရပါသည္။ ယခုႏွစ္တြင္ စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ေခ်းေငြထုတ္ေပးမႈ ေနာက္က်ေန၍ တုိင္းေဒသျပည္နယ္မ်ားမွ 

လယ္သမားအခ်ိဳ႔၏ ေ၀ဖန္ေျပာဆုိမႈမ်ားလည္း ရိွေနၾကေၾကာင္း Property.com.mm သတင္းမီဒီယာမွ 

ေလ့လာတင္ျပလုိက္ပါသည္။

 

Property.com.mm Media Team

www.Property.com.mm

 

Facebook comments