လယ္ယာေျမႏွင့္ စပ္လ်င္း၍သိမွတ္ဖြယ္ရာ

လယ္ယာေျမႏွင့္ စပ္လ်င္း၍သိမွတ္ဖြယ္ရာ 

 

 

လယ္ယာေျမဆုိသည္မွာ လယ္ေျမ၊ ယာေျမ၊ ကိုင္းကြ်န္းေျမ၊ ႏွစ္ရွည္သီးႏွံပင္မ်ား 

စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ေသာေျမ၊ ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမ၊ပန္းမန္မ်ား၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား စိုက္ပ်ိဳးသည့္ 

ေျမ၊ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားအနီး ေျမႏုကြ်န္းေျမမ်ား စသည့္ ေျမယာမ်ားကိုလယ္ယာေျမဟု 

သတ္မွတ္နားလည္ႏိုင္ပါသည္။

 

လယ္ယာေျမမ်ားကို ေပါင္ႏွံေရာင္းခ်ႏိုင္သလားဆိုလွ်င္ ပံုစံ ( ၇ ) လယ္ယာေျမမ်ား

ကို ယခင္က တဆင့္ျပန္လည္ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ေပါင္ႏွံျခင္းမ်ားကို တားျမစ္ထားခဲ့ 

ေသာ္လည္း၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ မတ္လအတြင္းတြင္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ 

အစည္းအေ၀း၌ လယ္ယာေျမကို တဆင့္ျပန္လည္ ေရာင္းခ်ခြင့္၊ ေပါင္ႏွံခြင့္၊ 

လႊဲေျပာင္း ခြင့္မ်ားအား အတည္ျပဳ သတ္မွတ္ေပးခဲ့သည္။

 

လယ္သမားအေနျဖင့္ လယ္ယာေျမႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ျပႆနာမ်ားရင္ဆုိင္ရပါက

ေအာက္ပါ သိမွတ္ ဖြယ္မ်ား ကိုလည္း ေလ့လာမွတ္သားထားသင့္ပါသည္။ 

လယ္ယာေျမႏွင္ဆက္စပ္ေသာ ျပႆ နာမ်ားျဖစ္ပြားလာလွ်င္ မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ 

လယ္ယာေျမမ်ားကိုသာတရား၀င္ေျဖရွင္းးေဆာင္ရြက္ခြင့္ရိွသည္ဟု ဥပေဒျပ႒ာန္း

ခ်က္ ပါရိွသျဖင့္ လယ္ယာေျမ ဥပေဒပါ အခြင့္အေရးမ်ား၊ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္

မႈမ်ား ရရိွေစႏိုင္ရန္အတြက္ လယ္သမားတုိင္း မိမိတုိ႔ လယ္ေျမမ်ားကို မျဖစ္မေန 

မွတ္ပံုတင္ ထားၾကရန္ လိုအပ္မည္ ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ လယ္ယာေျမႏွင့္ 

စပ္လ်င္း၍ ျပႆနာ တစံုတရာျဖစ္ပြားခဲ့ပါက  ရပ္ကြက္၊ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စု 

လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႔မွ ကနဦး အမႈအခင္းဖြင့္၍ စံုစမ္းစစ္ေဆးကာ အမႈကို 

ဆံုးျဖတ္ေပးရမည္ ျဖစ္ၿပီး စတင္စစ္ေဆးသည့္ေန႔မွ ၁၅ ရက္အတြင္း ေျဖရွင္း

ဆံုးျဖတ္ေပးရမည္ ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ထုိသို႔ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာ လယ္ယာေျမ

စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႔၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို လက္မခံႏိုင္ပါက ထုိအမႈအား ဆံုးျဖတ္ခ်က္ 

ခ်မွတ္သည့္ေန႔မွစ၍ ရက္ေပါင္း ၃၀ အတြင္း ၿမိဳ႔နယ္လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈ 

အဖြဲ႔ထံသုိ႔ ထပ္မံတင္ျပႏိုင္သည္။ တဖန္ ၿမိဳ႔နယ္လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႔၏ 

စီရင္ဆံုးျဖတ္မႈကို မေက်နပ္ပါက ထုိစီရင္ခ်က္ခ်မွတ္သည့္ေန႔မွ ရက္ေပါင္း ၃၀ 

အတြင္း ခရိုင္လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႔ထံ ထပ္မံတင္ျပႏိုင္ပါသည္။ ထိုမွတဖန္ 

ခရိုင္အဖြဲ႔၏ စီရင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိုထပ္မံ အယူခံ၀င္လုိသူသည္ ခရိုင္အဖြဲ႔မွ စီရင္

ဆံုးျဖတ္သည့္ေန႔မွစ၍ ရက္ေပါင္း ၆၀ အတြင္း၌ သက္ဆုိင္ရာ တုိင္းေဒသႀကီး

/ျပည္နယ္ လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႔သုိ႔ တင္ျပႏိုင္ၿပီး တုိင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္

အဖြဲ႔မွ ထုိအမႈကို ရက္ေပါင္း ၆၀ အတြင္း စီရင္ဆံုးျဖတ္ေပးရမည္ျဖစ္ကာ 

ထုိ သက္ဆုိင္ရာ တုိင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္ အစိုးရမွ အတည္ျပဳ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ 

ခ်မွတ္ၿပီးပါက ထပ္မံအယူခံ၀င္ခြင့္ မရိွေတာ့ေပ။

 

လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ အျငင္းပြားမႈ ျပႆနာမ်ားျဖစ္ပြားပါက ေက်းရြာ၊ ၿမိဳ႔နယ္ခရိုင္

အလုိက္ အယူခံအဆင့္ဆင့္ တင္သြင္းရာတြင္ လယ္ယာေျမအျငင္းပြားမႈကို 

ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည့္ သက္ေသခံအေထာက္အထားမ်ား၊ သက္ေသခံ လက္မွတ္ေရး

ထုိးထားသည့္ အမိန္႔၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ အေထာက္အထားမိတၱဳမ်ားႏွင့္ မိမိအတြက္ 

အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစမည့္ သက္ေသခံ စာရြက္စာတမ္းအေထာက္အထားမ်ား၊ 

လူပုဂၢိဳလ္သက္ေသခံမ်ားလည္း ရိွထားရန္လည္း လုိအပ္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း 

Property.com.mm သတင္းမီဒီယာမွ ေရးသားေဖာ္ျပလုိက္ပါသည္။

 

Property.com.mm Media Team

www.Property.com.mm

 

 

 

 

 

Facebook comments