အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္တြင္ နယ္ဘက္ေဒသမ်ားသို႔ စိတ္၀င္စားသူမ်ားျပားလာ

javascript


 

ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ အိမ္ၿခံေျမ အေရာင္းအ၀ယ္ေစ်းကြက္ ကာလအတန္ၾကာတည္ၿငိမ္ေအးစက္ေနသည့္ အေလ်ာက္

၀ယ္ေရာင္းေစ်းကြက္  တျဖည္းျဖည္းနည္းပါးလာကာ အငွားေစ်းကြက္ကိုသာ အားျပဳေနရၿပီး အိမ္ၿခံေျမဘက္သုိ႔ 

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအေနျဖင့္လည္း ပိုမုိနည္းပါးလာေနေၾကာင္း   Property.com.mm သတင္းမီဒီယာမွ ေလ့လာ 

စံုစမ္းသိရိွရပါသည္။

 

ရန္ကုန္ၿမိဳ႔အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္အေနျဖင့္ လတ္တေလာအေျခအေနတြင္ အေရာင္းေခၚဆုိမႈမ်ား ပိုမိုေတြ႔လာရၿပီး

ၿမိဳ႔နယ္အမ်ားစုတြင္ အိမ္ေရာင္းမည္ ငွားမည္ကဲ့သုိ႔ ဆုိင္းဘုတ္မ်ားလည္း အေတြ႔ရမ်ားလာကာ အငွားေစ်းကြက္

ကို ပိုမုိအားျပဳလာေနရသည့္ အေျခအေနျဖစ္ေနသည္။  

 

အိမ္ၿခံေျမရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံလုိသူမ်ားအေနျဖင့္ ျပန္လည္ေရာင္းခ်ရန္ ခက္ခဲသည့္ အေျခအေနျဖစ္ေနသည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ 

အိမ္ရာတုိက္ခန္းမ်ားအစား နယ္ၿမိဳ႔ႀကီးမ်ားႏွင့္ နီးစပ္ရာ အိမ္ရာမ်ား၊ ၿခံေျမကြက္မ်ားကို ေလ့လာစံုစမ္းမႈ ပိုမုိ မ်ား

လာေၾကာင္းကိုလည္း ေတြ႔ရိွရသည္။

 

နယ္ဘက္ေဒသမ်ားရိွ အိမ္ၿခံေျမမ်ားအား စိတ္၀င္စားေလ့လာသူမ်ားတြင္ အဓိကအားျဖင့္ ၂ ပိုင္းေတြ႔ရၿပီး

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈက႑အတြက္ ေလ့လာစံုစမ္းသူမ်ား၊ အခ်ိဳ႔မွာလည္း နယ္ဘက္ေဒသမ်ားတြင္ ေျပာင္းေ႕ရႊ ေနထုိင္

လုိမႈအတြက္ႏွင့္ အခ်ိဳ႔မွာလည္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ၊ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္လုိမႈ အေနျဖင့္လည္း မဟုတ္ပဲ

ေဒသေရေျမ ပထ၀ီအေနအထားတုိ႔အား ႏွစ္သက္၍လည္းေကာင္း၊ မိဘဘုိးဘြား ေဆြမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ နီးစပ္ရာ 

ပတ္၀န္းက်င္ျဖစ္၍ ၿခံေျမတုိက္ခန္း ၀ယ္ယူပိုင္ဆုိင္ထားလုိသူမ်ားလည္း ရိွၾကသည္။

 

အမ်ားစု စိတ္ပါ၀င္စားမႈရိွၾကသည့္ ေဒသမ်ားမွာ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႔အနီး ပတ္၀န္းက်င္ အိမ္ရာတုိက္ခန္း ေျမကြက္မ်ား၊ 

ျပင္ဦးလြင္အနီး၀န္းက်င္ ေျမကြက္မ်ားအား ေလ့လာစံုစမ္းမႈ ပိုမုိမ်ားျပားၾကကာ ကမ္းေျခေဒသမ်ားအနီး အိမ္ရာ

တုိက္ခန္းမ်ားကိုလည္း စိတ္၀င္စား ေလ့လာသူမ်ား ရိွလာၾကသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

 

နယ္ၿမိဳ႔မ်ားရိွ အိမ္ရာတုိက္ခန္းေျမကြက္မ်ားအေနျဖင့္မူ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ကဲ့သုိ႔ ၀ယ္ေရာင္းေစ်းကြက္က်ယ္ျပန္႔စြာ မရိွ

ေသာ္လည္း အိမ္ရာတုိက္ခန္းရွားပါးျခင္း အေရာင္းေစ်းကြက္ က်ဥ္းေျမာင္းျခင္း၊ ေနရာေကာင္းရရိွရန္ ခက္ခဲျခင္း၊ 

ေနရာေဒသအေပၚမူတည္၍ အေျခခ်ေနထုိင္လုိ၍ ၀ယ္ယူသည္ျဖစ္ေစ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအရ ၀ယ္ယူသည္ျဖစ္ေစ 

၀ယ္လက္မ်ားအေနျဖင့္လည္း အခ်ိန္မေရြးရိွေနၾကျခင္းမ်ားက ေစ်းကြက္အားသာခ်က္တစ္ခု ျဖစ္သည္။

 

Property.com.mm Media Team

www.Property.com.mm

 

Facebook comments