ပါမစ္ေျမ အေရာင္းအဝယ္ အတိျပဳ

javascript
အိမ္ျခံေျမအေရာင္းအဝယ္မွာ ပါမစ္ေျမအမ်ိဳးအစားကို ေနာက္ဆံုးေလၽွာက္ခြင့္ေပးထားတဲ့အေပၚ လက္တစ္လံုးျခားျပဳလုပ္ျပီး လက္ဆင့္ပြားေရာင္းခ်တာေတြရွိတာေၾကာင့္ ဝယ္ယူသူေတြအေနနဲ႔ သက္ဆိုင္ရာရံုးမွာ စစ္ေဆးျပီးမွဝယ္သင့္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ပါမစ္ေျမကိုေရာင္းျပီးမွ ရံုးမွာေပ်ာက္ဆံုးးေလၽွာက္ထားျပီး ေနာက္ထပ္တစ္ဆင့္ထပ္မံေရာင္းခ်တာပါ။
လက္ရွိပိုင္ဆိုင္တဲ့သူကမသိဘဲ တျခားသူက အမည္ေပါက္ေလၽွာက္ျပီး ဂရန္ရသြားတာမ်ိဳးေတြပါရွိတာေၾကာင့္ ေသခ်ာစိစစ္သင့္တာျဖစ္ပါတယ္။

အက်ိဳးေဆာင္ေရွ႕ေန မသီတာက ‘ပါမစ္ဆိုရင္ ဝယ္တဲ့သူေတြက ပိုၾကိဳက္ၾကတယ္ ၊ ခြင့္ျပဳထားတဲ့ အခ်က္ေတြကို လက္တစ္လံုးျခားလုပ္ျပီး လိမ္ေရာင္းတဲ့သူေတြက ဝယ္သူေတြကို လိမ္ၾကတယ္ ၊ ပါမစ္ေျမက မႈရင္းဟုတ္မဟုတ္စစ္ရမယ္ ၊ ျပီးရင္ဆင့္ပြားတာမ်ိဳးမျဖစ္ေအာင္ အသစ္ေလၽွာက္ခြင့္ပိတ္ထားသင့္တယ္’ လို႔ေျပာပါတယ္။

တခိ်ဳ႕ေတြက ေရာင္းျပီးသားေျမကြက္ေတြကို ေနာက္ထပ္ေရာင္းခ်တာမ်ိဳးရွိတယ္။ ပါမစ္ေျမကို ပါမစ္ေပ်ာက္ေလၽွာက္ျပီးေရာင္းခ်တာပါ။ ဝယ္ထားတဲ့သူကမသိဘဲ အမည္ေပါက္ေလၽွာက္မွ သိရွိတာပါ။ တခ်ိဳ႕က ဂရန္အမည္ေပါက္ျပီး လက္ဆင့္ကမ္းထပ္ေရာင္းတာမ်ိဳးမွ သိရွိရတာမ်ိဳးေတြရွိပါတယ္။

ပါမစ္အျပည့္အစံုမွာ ပိုင္ရွင္ရဲ႕ဓါတ္ပံုတစ္ပံု ၊ ဝန္ခံကတိျပဳစာသံုးရြက္ပါရွိတယ္။ အဲသည္လိုုမ်ိဳးစံုမွ အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္လို႕ရတာပါ။

ဂရန္ေလၽွာက္တဲ့အခါမွာ ပါမစ္စာရြက္စာတမ္း အျပည့္အစံုကို ဌာနမွာျပန္အပ္ျပီးမွ ဂရန္ေလၽွာက္ထားလို႔ရတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့တခ်ိဳ႕က ပါမစ္ကို ေပ်ာက္ဆံုးေလၽွာက္ျပီး ဂရန္ေလၽွာက္ၾကတာရွိတာေၾကာင့္ပါ ။ သည္လိုေတြမျဖစ္ေအာင္ ေျမစာရင္းရံုးမွာ စစ္ေဆးလို႔ရတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

Source: The Modern

Facebook comments