အိမ္ရာတုိက္ခန္းလိုအပ္ခ်က္မ်ား ျပည့္စံုလာဖို႔ ၀င္ေငြနည္းျပည္သူတို႔ ေမွ်ာ္လင့္

javascriptရန္ကုန္ၿမိဳ႔ လက္ရိွအိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္အေနအထားတြင္ အေရာင္းအ၀ယ္ ေစ်းကြက္အတန္ငယ္ေအးလ်က္ 

ရိွေနၿပီး အစုိးရသစ္ တာ၀န္လႊဲေျပာင္းမယူမီ အခ်ိန္အတြင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ 

စည္ပင္အိမ္ခန္း တစ္ေထာင္ေက်ာ္ခန္႔အား ကာလေပါက္ေစ်းထက္ အသင့္အတင့္ေလ်ာ့ပါးေသာ ႏႈန္းျဖင့္ 

ေရာင္းခ်ေပးမႈမ်ား ရိွခဲ့ရာ   ျပင္ပ ပုဂၢလိက ေဆာက္လုပ္ေရး အိမ္ရာတုိက္ခန္းအေရာင္းအ၀ယ္ေစ်းကြက္မ်ား 

အတန္ငယ္ တည္ၿငိမ္လ်က္ရိွေနၿပီး ကြန္ဒိုတုိက္ခန္းမ်ားလည္း အေရာင္းအ၀ယ္ေအးလ်က္ရိွေနသည္ဟု 

ျမန္မာ့အဖုိးတန္ေျမ အိမ္ၿခံေျမအက်ိဳးေဆာင္ကုမၸဏီမွ တာ၀န္ရိွသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။ အစိုးရသစ္ 

တာ၀န္လႊဲေျပာင္းယူမႈအၿပီး ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေနာက္ပိုင္းတြင္ လူေနမႈစနစ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ 

တန္ဖုိးနည္းအိမ္ရာမ်ားစြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈမ်ား ယခုထက္ ပိုမုိရိွလာႏိုင္ၿပီး မၾကာမီ ႏွစ္မ်ား

အတြင္း လူတန္းစားမေရြး အိမ္ရာအခန္းပိုင္ဆုိင္မႈအတြက္ မခက္ခဲေတာ့သည့္ အေနအထားသို႔ ေရာက္ရိွ 

လာႏိုင္ေသာေၾကာင့္ အေျခခံလူတန္းစားမ်ားအေနျဖင့္လည္း တတ္ႏုိင္သ၍ ေငြေၾကး ၾကိဳတင္ စုေဆာင္း

ထားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ သင့္ေၾကာင္း ကိုလည္း ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

 

ႏွစ္စဥ္မ်ားျပားလာေနသည့္ ၿမိဳ႔ျပသုိ႔ ေ႔ရႊေျပာင္းေနထုိင္သူမ်ား၊ အလုပ္အကုိင္ရွာေဖြသူမ်ား အိမ္ခန္း၊ 

အေဆာင္ရွာေဖြ ငွားရမ္းေနထုိင္မႈမ်ားမွာ ႏွစ္စဥ္တုိးတက္လ်က္ ရိွေနၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး

နယ္နမိတ္ ၃၃ ၿမိဳ႔နယ္အတြင္း က်ဴးေက်ာ္ေနထုိင္သူမ်ားမွာလည္း ၂၇၀၀၀၀ ၀န္းက်င္ ခန္႔ရိွေနၿပီး က်ဴးေက်ာ္

ျပသ၁နာမ်ားအေပၚ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းမည့္ အစိုးရသစ္၏ စီမံေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ အိမ္ရာ လုိအပ္ခ်က္

အတြက္ ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္မည့္ အိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ား အေပၚ၌ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ရိွေနၾကသည့္ က်ဴးေက်ာ္ 

ေနထုိင္သူမ်ားႏွင့္ အိမ္ခန္းငွားရမ္းေနထုိင္သူ အေျခခံ လူတန္းစား မ်ားလည္း ရိွေနၾကေလသည္။

 

“အိမ္ခန္းတစ္ခန္း အနည္းဆံုးက သိန္း ၂၀၀ ေလာက္က်ေနေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔ တန္ဖုိးနည္း

အိမ္ရာဆုိတာလည္း လက္လွမ္းမမီပါဘူး အငွားအိမ္ရာစီမံကိန္းေတြ ၾကားတုိင္း ေလွ်ာက္ပါတယ္ မဲစနစ္

နဲ႔ခ်ေပးတာေတြဆုိေတာ့ ေလွ်ာက္တဲ့သူကလည္းမ်ား လူတစ္ေထာင္မွာ တစ္ေယာက္ရဖုိ႔ အေတာ္ ခဲယဥ္း

ပါတယ္ အိမ္ငွားဘ၀မွာေတာ့ ရွာရသမွ် အငွားစရိတ္ထဲပဲ ထည့္ေနရေတာ့ ဒီလုိနဲ႔ပဲ လံုးခ်ာလည္လုိက္ၿပီး 

စုေဆာင္းေငြ အပိုလွ်ံ သိပ္မရိွပါဘူး အစုိးရသစ္လက္ထက္မွာေတာ့ အားလံုးအတြက္ အိမ္ရာပိုင္ဆုိင္ခြင့္

ေလးေတြ အဆင္ေျပေျပ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ ေပးႏိုင္ရင္ သူသူကိုယ္ကိုယ္ အားလံုးအတြက္ ၀မ္းသာ

စရာပါ” ဟု ဒလၿမိဳ႔နယ္ေန အိမ္ငွားတစ္ဦးျဖစ္သူ ကိုထြန္းႏိုင္၀င္းက ေျပာသည္။

အစိုးရ၏ ေျဖရွင္းလုပ္ေဆာင္ေပးမႈမ်ားတြင္ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏ ၱေလးတုိင္း ေဒသမ်ားတြင္  တန္ဖုိးနည္း အငွား

အိမ္ရာမ်ား တည္ေဆာက္ ေပးမႈမ်ား ရိွေသာ္လည္း အနိမ့္ဆံုးတန္ဖုိးအေနအထားမွာပင္ အေျခခံလူတန္းစား

အမ်ားစု၏ အုိးအိမ္ ပိုင္ဆုိင္မႈ၊ အိမ္ရာလုိအပ္ခ်က္မ်ားကို ေျပလည္ေအာင္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္မႈမရိွပဲ 

ပံုမွန္၀င္ေငြအသင့္အတင့္ႏွင့္ ေငြေၾကး အတန္ငယ္ ျပည့္စံုသူမ်ားသာ ၀ယ္ယူပိုင္ဆုိင္ႏုိင္သည့္ အေနအထား

သာရိွသည့္ တန္ဖုိးသင့္ အိမ္ရာမ်ားကိုသာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးႏို္င္ခဲ့သည္။   အမွန္တကယ္ အိမ္ခန္း

လုိအပ္သူ ဦးေရ ႏွင့္ တည္ေဆာက္ၿပီးစီးသည့္ အိမ္ခန္း အေရအတြက္ အခ်ိဳးအစား ကြာဟခ်က္မွာ ၾကီးမား

လ်က္ပင္ ရိွေနေသာ္လည္း အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ အေျခခံ လူတန္းစားမ်ား ၏ အိမ္ရာအခန္းလုိအပ္ခ်က္ကုိ 

ပိုမုိျပည့္စံု ေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မည့္ တန္ဖုိးသင့္အိမ္ရာ စီမံကိန္းမ်ား၊ ႏွစ္ရွည္ငွားရမ္းေနထုိင္

ႏိုင္မည့္ အငွားအိမ္ရာမ်ား ေပၚထြက္လာႏိုင္ေသာေၾကာင့္ အိမ္ၿခံေျမ ေစ်းကြက္ အေနအထား တစ္မ်ိဳးတစ္ဖံု

ေျပာင္းလဲသြားႏိုင္ေၾကာင္းကိုလည္း အိမ္ၿခံေျမကြ်မ္းက်င္သူမ်ားက သံုးသပ္လ်က္ရိွၾကသည္။

 

Property Media Team

www.Property.com.mm

Facebook comments