က်ဴးေက်ာ္ရပ္ကြက္မ်ား၊ က်ဴးေက်ာ္သူမ်ား ဆက္ရိွေနဦးမလား

javascriptအစိုးရသစ္အေျပာင္းအလဲျဖစ္ေပၚလာခဲ့ၿပီးေနာက္ လက္ရိွအစိုးအရအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ နိမ့္က်ခဲ့မႈ အပိုင္း မ်ားတြင္ တစ္ခန္းတစ္က႑ျဖစ္ေသာ အိမ္ရာမဲ့ျပသ၁နာမ်ား၊ က်ဴးေက်ာ္အိမ္မ်ား၊ က်ဴးေက်ာ္ရပ္ကြက္မ်ား အား မည္သုိ႔မည္ပံု ေျဖရွင္းလုပ္ေဆာင္မည္ ဟူေသာ အခ်က္မွာ ျပည္သူလူထုအတြက္ စိတ္၀င္စားစရာ ေမးခြန္းတစ္ခု ျဖစ္ေနေလသည္။ ၀င္ေငြနိမ့္က်မႈ၊ အလုပ္အကုိင္ရွားပါးမႈႏွင့္ စား၀တ္ေနေရးအခက္အခဲမ်ားေၾကာင့္ ေက်းလက္ ေဒသမ်ားမွေန၍ ၿမိဳ႔ျပအစြန္အဖ်ား ေနရာေဒသ ေျမကြက္လပ္မ်ား၌ ပ်ံက် ေဆာက္လုပ္ ေနထုိင္ တတ္ၾကသည့္ က်ဴးေက်ာ္ အိမ္မ်ားမွာလည္း တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ တုိးပြားမ်ားျပားလာလ်က္ ရိွေနၿပီး ထုိက်ဴးေက်ာ္ ေနထုိင္သူ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ အာဏာပိုင္မ်ားအၾကား ျဖစ္ေပၚေလ့ရိွသည့္ ျပသ၁နာမ်ား မွာလည္း ဆယ္စုႏွစ္ မ်ားစြာ ကာလ မွွ ယေန႔အခ်ိန္ထိ ျဖစ္ေပၚေနခဲ့ေလသည္။

 

စစ္အစိုးရလက္ထက္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္ေသာ အာဏာရ အစိုးရလက္ထက္မ်ား အတြင္း က်ဴးေက်ာ္ ရပ္ကြက္မ်ားအား အၾကမ္းဖက္ ဖယ္ရွားမႈမ်ား မၾကာခဏျဖစ္ေပၚခဲ့ကာ ေဒသခံမ်ား၏ ဆႏၵျပ ေတာင္းဆုိ မႈမ်ား၊ က်ဴးေက်ာ္ရပ္ကြက္ေန ေဒသခံမ်ားႏွင့္ အာဏာပိုင္အဖြဲ႔အစည္းတုိ႔၏ အျပန္အလွန္ ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားမႈမ်ား မွာလည္း သတင္းမီဒီယာမ်ား၌ အက်ယ္တ၀င့္ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး အစိုးရအေနျဖင့္ က်ဴးေက်ာ္ျပသ၁နာမ်ားအေပၚတြင္ ပိုမုိသင့္ေလ်ာ္၍ တရားနည္းလမ္းက်သည့္ ေျဖရွင္း လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားျဖင့္သာ ေဆာင္ရြက္က်ရန္ တုိက္တြန္း ေရးသား ခဲ့ၾကသည္။

က်ဴးေက်ာ္မႈျပသ၁နာမ်ားႏွင့္ ေဒသခံက်ဴးေက်ာ္သူမ်ားမွာ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးရိွၿပီး အခ်ိဳ႔က်ဴးေက်ာ္ရပ္ကြက္မ်ားမွာ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ကာလမ်ားကတည္းက အေျခခ်ေနထိုင္လာခဲ့ၾကၿပီး ရပ္ကြက္မ်ားအတြင္း အရပ္စာခ်ဳပ္ေလးမ်ားျဖင့္ ေရာင္း၀ယ္ငွားရမ္းမႈမ်ားပါ ရိွလာခဲ့ၾကၿပီး ေစ်းႏႈန္းအတန္အသင့္ ရိွလာခဲ့သည့္ က်ဴးေက်ာ္ ရပ္ကြက္မ်ားပင္ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ၾကသည္။ အခ်ိဳ႔မွာ လက္ဆင့္ကမ္း၀ယ္ယူ၍ အိမ္ေကာင္းမ်ား အခုိင္အခံ ေဆာက္လုပ္ေနထုိင္မႈ၊ ထပ္ဆင့္ေရာင္း၀ယ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ထုိသူမ်ားႏွင့္ လက္ရိွ ေဒသအာဏာပိုင္ တာ၀န္ရိွသူမ်ား ထိပ္တုိက္ရင္ဆုိင္ေတြ႔ၾကရေသာ အခါ ပဋိပကၡအေျခအေနမ်ား ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ၾကေလသည္။ ထုိ႔အျပင္ သာမန္အေျခခံ လူတန္းစား အေနအထားမဟုတ္ပဲ ေငြေၾကးျပည့္စံုလ်က္ ျပည္သူပိုင္ေနရာမ်ားအား တရား၀င္ေရာ တရားမ၀င္ပါ နည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ရယူပိုင္ဆုိင္ထားသည့္ က်ဴးေက်ာ္မႈပံုစံမ်ားလည္းရိွသလုိ ထုိသုိ႔တရားမ၀င္ရယူထားသည့္ ေျမကြက္ မ်ားစြာအား ပိုင္းျဖတ္ေရာင္းခ်မႈမ်ားမွတဆင့္ လက္ခြဲ၀ယ္ယူထားသူမ်ား၌လည္း ထုိေနရာမ်ားအား ျပန္လည္ ပယ္ဖ်က္သိမ္းဆည္းမည့္ အေနအထားမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေသာအခါ တရားခံရွာမရ မည္သူ႔ကိုေျဖရွင္းခုိင္းရမွန္း မသိ ေသာ ျပသ၁နာ မ်ားကိုလည္း ေတြ႔ျမင္ရေလသည္။

 

အစိုးရသစ္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္အတူ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံသားမ်ား စား၀တ္ေနထုိင္ေရး အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေရးႏွင့္ ပ်ံက်က်ဴးေက်ာ္ေနထုိင္မႈမ်ား၊ နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ရယူပိုင္ဆုိင္ထားၾကသည့္ ျပည္သူပိုင္ ေျမယာ အေဆာက္အံု ငွားရမ္းေနထုိင္မႈ၊ ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ားအေပၚတြင္ ျပည္သူလူထုအတြက္  တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈမ်ား ပိုမုိျပဳလုပ္ေပးရန္ လုိအပ္လ်က္ရိွေနၿပီး ထုိအိမ္ရာမဲ့ျပသ၁နာမ်ားအေပၚတြင္ မည္သုိ႔မည္ပံု ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္း ေပးႏုိင္မည္ဆုိသည္ကိုေတာ့ အိမ္ရာပိုင္ဆုိင္မႈ လုိအပ္ေနသည့္ အေျခခံလူတန္းစားမ်ားအပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေရး ေလ့လာ သူမ်ားႏွင့္ အိမ္ေျခေျမေလာက အသိုင္းအ၀ုိင္းမ်ားမွ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာလ်က္ ရိွေလသည္။


Property Media Team

www.Property.com.mm

Facebook comments