ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ျမြက္ဟေၾကျငာစာခ်ဳပ္ မွတ္ပံုတင္အသိေပးေၾကျငာခ်က္

javascript

၁။ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ကုိ ျမြက္ဟေၾကျငာသူအေနျဖင့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ၀န္ခံခ်က္မ်ားကို စာခ်ဳပ္စာတန္းမ်ားတြင္ ျပည့္စံုေအာင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည့္ ျမြက္ဟခ်က္မ်ားကိုသာ လက္ခံမွတ္ပံုတင္ေပးမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။
(က) မွတ္ပံုတင္သြင္းရန္ ေလွ်ာက္ထားလာေသာ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္သည္ မိမိထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်လွ်က္ရွိေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားေပၚတြင္ ကပ္ႏွိပ္အသံုးျပဳလွ်က္ရွိသည့္ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊
(ခ) အဆိုပါကုန္အမွတ္တံဆိပ္အမည္ႏွင့္ အမွတ္အသားကို မိမိကုိယ္ပိုင္ဥာဏ္ျဖင့္ တီထြင္ျပဳလုပ္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊
(ဂ) အဆိုပါကုန္အမွတ္တံဆိပ္ကို အျခားသူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္အားလံုးကိုျဖစ္ေစ၊ တစ္စိတ္တစ္ေဒသကိုျဖစ္ေစ၊ တိုက္ရုိက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သြယ္၀ုိက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တုပကူးယူထားျခင္းမရွိေၾကာင္း၊
(ဃ) အဆိုပါကုန္အမွတ္တံဆိပ္အမည္အမွတ္အသားကို သံုးစြဲ၍ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကမွ် မည္သည့္ကုန္ပစၥည္းကိုမွ် ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်သည္ဟု မေတြ႕ျမင္မၾကားသိရေၾကာင္း၊
၂။ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ကို ျမြက္ဟေၾကျငာရာတြင္ ေအာက္ပါအေၾကာင္းအခ်က္မ်ား ပါ၀င္လာကပါကလည္း မွတ္ပံုတင္ေပးျခင္းျပဳလုပ္မည္မဟုတ္ပါေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။
(က) က်င့္၀တ္သိကၡာေၾကာင့္(သို႔မဟုတ္) ဥပေဒေၾကာင္းအရ မသင့္ေလ်ာ္ဟု ယူဆရေသာ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္မ်ားကို ျမြက္ဟေၾကျငာ၍ မွတ္ပံုတင္သြင္းလာျခင္း၊
(ခ) ကိုးကြယ္မႈဆိုင္ရာ(သို႔မဟုတ္)ဘာသာေရးအမ်ိဳးအစားတစ္ရပ္၏ ယံုၾကည္မႈကို ထိခိုက္ဖြယ္ရွိသည္ဟု ယူဆရေသာ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္မ်ားကို ျမြက္ဟေၾကျငာ၍ မွတ္ပံုတင္သြင္းလာျခင္း၊
(ဂ) လိမ္လည္လွည့္ျဖားျပဳလုပ္ေသာ စာရြက္စာတမ္းျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားလာေသာ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ျမြက္ဟ ေၾကျငာခ်က္မ်ား
(ဃ) ျမန္မာႏိုင္ငံသံုးေငြစကၠဴတစ္မ်ိဳး၏ အေရာင္အေသြးကို တုပေသာ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ျမြက္ဟေၾကျငာခ်က္မ်ား၊
(င) ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲမ်ား၏ ရုပ္ပံုပါ၀င္ေသာ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ျမြက္ဟေၾကျငာခ်က္မ်ား၊
(စ) ႏိုင္ငံေတာ္အလံႏွင့္ႏုိင္ငံေတာ္တံဆိပ္မ်ားပါ၀င္ေသာ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ျမြက္ဟေၾကျငာခ်က္မ်ား၊
(ဆ) တည္ဆဲဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္အရ တားျမစ္ထားေသာ စကားရပ္၊ အမွတ္အသား၊ သေကၤတ၊ ပံုသ႑န္တစ္ခုခုပါ၀င္သည့္ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ေၾကျငာခ်က္မ်ား၊

Source - Dica office


Facebook comments