ၿမိဳ႕ေတာ္စာခ်ဳပ္စာတန္းမွတ္ပံုတင္ရံုး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕

javascript

စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားမွတ္ပံုတင္ျခင္းဆိုင္ရာအသိေပးေၾကျငာခ်က္
၁။ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမွတ္ပံုတင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စာခ်ဳပ္စာတမ္းမွတ္ပံုတင္ရံုးမွ နံနက္(၈း၃၀)နာရီမွ (၁၁း၃၀)နာရီအထိလက္ခံရရွိသည့္ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားအား ရံုးခ်ိန္အတြင္း ၿပီးျပတ္သည္အထိ စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။
၂။ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမွတ္ပံုတင္ရံုးအေနျဖင့္ မွတ္ပံုတင္သြင္းလာသည့္ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားတြင္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုသူမ်ား၏ မွတ္ပံုတင္အမွတ္မ်ား၊ ဆက္စပ္စာခ်ဳပ္မ်ား၊ ဆိုင္ေရးဆိုင္ခြင့္ရွိသည့္ စာခ်ဳပ္မ်ား၊ ပူးတြဲတင္ျပလာသည့္ ေထာက္ခံခ်က္မ်ားကို မွတ္ပံုတင္သါင္းသူမ်ားအက်ိဳးငွာ အမွားအယြင္းမရွိေစရန္ ေသခ်ာစြာ အခ်ိန္ယူ စိစစ္ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။
၃။ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမွတ္ပံုတင္သြင္းသူမ်ား၊ စာခ်ဳပ္တြင္ေရးသားထားသည့္ မိမိတို႔၏ အမည္၊ အဘအမည္၊ မွတ္ပုံတင္အမွတ္မ်ားႏွင့္ ပစၥည္းဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေသခ်ာစြာမွန္ကန္မႈရွိ/မရွိ စိစစ္ၿပီးမွ တင္ျပၾကရန္ အသိေပးအပ္ပါသည္။
၄။ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားကို မွတ္ပံုတင္ၿပီးပါက စာခ်ဳပ္တြင္ ေရးသားထားသည့္ မည္သည့္အခ်က္အလက္ကိုမဆို လံုး၀(လံုး၀) ျပင္ဆင္၍ မရပါေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။
၅။ စာခ်ဳပ္စာတမ္း မွတ္ပံုတင္ေပးရန္ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ ကန္႔ကြက္ခ်က္ရွိပါက ကန္႔ကြက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကန္႔ကြက္ျခင္းကို တင္ျပသူသည္ သက္ဆိုင္ရာ တရားရံုးမွ တား၀ရမ္းကို တင္ျပရန္ တာ၀န္ရွိၿပီး “ရက္ေပါငး္ ၉၀” သတ္မွတ္ကာလအတြင္း တရားရံုး၏ တား၀ရမ္းတင္ျပႏုိင္ရန္ အသိေပးအပ္ပါသည္။
၆။ “သတ္မွတ္ရက္အတြင္း”ယာယီတား၀ရမ္းတင္ျပႏိုင္ျခင္းမရွိပါက စာခ်ဳပ္စာတမ္းမွတ္ပံုတင္ျခင္းကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး မည္သည့္ကန္႔ကြက္ခ်က္ကိုမွ် အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္းျပဳမည္ မဟုတ္ပါေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။
၇။ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားကို မွတ္ပံုတင္ေပးရာတြင္ ေလွ်ာက္ထားလာသည့္ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား၌ ေဖာ္ျပပါရွိေသာ မေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္ေသာ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆုိင္ေရးဆိုင္ခြင့္ရွိသူတို႔မွ ကန္႔ကြက္တင္သြင္းမႈမ်ားတြင္ (၂)ႏွစ္ထက္ေက်ာ္လြန္ေသာ ကန္႔ကြက္မႈမ်ားကို အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္းျပဳမည္ မဟုတ္ပါေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။
(လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ စာရင္းအင္းဦးစီးဌာနရံုးခ်ဳပ္၏ ညႊန္ၾကားခ်က္ ၂.၁၀.၁၈ ရက္စြဲပါ စာအမွတ္ - ၁၁၈၂/၄န-၃/၂၀၁၈) 
၈။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမွတ္ပံုတင္ရံုးသို႔ မွတ္ပံုတင္ရန္ ေလွ်ာက္ထားျပသည့္ စာခ်ဳပ္စာတန္းမ်ားသည္ ျမန္မာစာျဖင့္ ေရးသားထားေသာ စာခ်ဳပ္စာတန္းမ်ားျဖစ္သည္။ “စာခ်ဳပ္စာတမ္းမွတ္ပံုတင္ဥပေဒပုဒ္မ ၁၈(က)”
၉။ ျမန္မာစာျဖင့္ ေရးသားထားေသာ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားမဟုတ္လွ်င္ ႏိုႀတီပဗၺလစ္က မွန္ကန္ေၾကာင္းလက္မွတ္ေရးထုိးထားသည့္ ျမန္မာဘာသာျပန္ဆိုခ်က္ကို ပူးတြဲတင္ျပရမည္။
၁၀။ ရန္ကုန္ၿမိဳက စာခ်ဳပ္စာတမ္းမွတ္ပံုတင္ရံုးအေနျဖင့္ အေရာင္း၊ အေပးစာခ်ဳပ္မ်ားမွတ္ပံုတင္သြင္းရာတြင္ တိုင္းေဒသႀကီးကာလတန္ဖိုးစိစစ္ေရးအဖြဲ႕မွ တန္ဘိုးစိစစ္ၿပီး စာခ်ဳပ္ပါတန္ဘိုးႏွင့္အညီ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ထမ္းေဆာင္ထားေသာ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား လာေရာက္မွတ္ပံုတင္ပါက တုိင္းကာလတန္ဘိုး စိစစ္ေရးအဖြဲ႕မွ တန္ဘိုးစိစစ္သည့္ တစဖ ပံုစံ(၃) ေရာက္/မေရာက္ႏွင့္ ကန္႔ကြက္ခ်က္ရွိ/မရွိ စိစစ္ၿပီးမွသာ လက္ခံၿပီး မွတ္ပံုတင္ခေပးသြင္းေစပါသည္။
၁၁။ မွတ္ပံုတင္သြင္းလာသည့္ စာခ်ဳပ္မ်ားအနက္ (General Power, Special Power) မ်ားကို (၁)ပတ္ျပည့္လွ်င္ ထုတ္ေပးပါသည္။ က်န္စာခ်ဳပ္မ်ားကို မွတ္ပံုတင္ေၾကးေပးသြင္းသည့္ေန႔မွ (၂)ပတ္ျပည့္လွ်င္ ထုတ္ေပးပါသည္။
၁၂။ မည္သည့္စာခ်ဳပ္အမ်ိုဳးအစားမဆုိ သတ္မွတ္ရက္ျပည့္ၿပီးပါက ရံုးခ်ိန္အတြင္း ေန႔လည္ (၂)နာရီေနာက္ပိုင္းမွသာ ထုတ္ေပးေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။

Source - Dica office

Facebook comments