လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ျခင္း မရွိေသာ ေျမကြက္မ်ားအေနျဖင့္ စက္မႈဇုန္ဥပေဒ ျပ႒ာန္းၿပီး ေျခာက္လအတြင္း လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ တင္ျပအတည္ျပဳခ်က္ယူ၍ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္

javascript

စက္မႈဇုန္ ေျမကြက္မ်ားကို ရယူထားၿပီး လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ျခင္း မရွိေသာ ေျမကြက္မ်ားအေနျဖင့္ စက္မႈဇုန္ဥပေဒ ျပ႒ာန္းၿပီး ေျခာက္လအတြင္း လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ တင္ျပ၍ အတည္ျပဳခ်က္ယူကာ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း ၿပီးစီးေအာင္ လုပ္ကိုင္ျခင္း မရွိပါက ေျမတန္ဖိုး၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၅၀ ျဖင့္ ျပန္လည္သိမ္းယူမည့္အျပင္ ေငြဒဏ္ က်ပ္သိန္း ၂၀ ခ်မွတ္ရမည့္အျပင္ သုံးႏွစ္ထက္မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ကိုလည္း ခ်မွတ္နိုင္သည္ဟု စက္မႈဇုန္ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ထည့္သြင္း ေရးဆြဲထားေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္သူမ်ား သိရွိေလ့လာ အႀကံျပဳနိုင္ရန္ ေမ ၃ ရက္က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ စက္မႈဇုန္ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ အခန္းေပါင္း ၂၀ ႏွင့္ ပုဒ္မ ေပါင္း ၈၀ ပါဝင္သည္။

လက္ရွိ ေရးဆြဲထုတ္ျပန္ထားသည့္ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားမႈအရ စက္မႈလုပ္ငန္းႏွင့္ စက္မႈဇုန္ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီ ဖြဲ႕စည္းမည့္အျပင္ ေနျပည္ေတာ္ အပါအဝင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ ဖြဲ႕စည္းမည့္ ေဒသဆိုင္ရာ စက္မႈဇုန္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေရးႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီ၊ စက္မႈဇုန္စီမံခန႔္ခြဲေရး ေကာ္မတီမ်ား ဖြဲ႕စည္းမည္ျဖစ္၍ ေဒသဆိုင္ရာ စက္မႈဇုန္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေရးႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ေရး ေကာ္မတီသည္ စက္မႈဇုန္အတြင္း က်ဴးေက်ာ္ျခင္း၊ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ အေဆာက္အအုံ ေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ လမ္းေဖာက္ျခင္းမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ ဌာနမ်ားႏွင့္ ညႇိႏွိုင္း၍ တည္ဆဲဥပေဒအရ အေရးယူျခင္း ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္သည္။

စက္မႈဇုန္ဥပေဒၾကမ္း ပုဒ္မ ၃၇ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ပုဒ္မ ၃၇ ပုဒ္မခြဲ (ခ) အရ စက္မႈဇုန္အတြင္း ေျမကြက္မ်ားကို လက္ရွိရယူထားၿပီး လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ျခင္း မရွိေသာ ေျမကြက္မ်ားကို ဥပေဒျပ႒ာန္းသည့္ေန႔မွ ေျခာက္လအတြင္း လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ တင္ျပ၍ အတည္ျပဳခ်က္ ရယူရန္ႏွင့္ ထိုသို႔တင္ျပထားေသာ စီမံကိန္းကို ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း ၿပီးစီးေအာင္ လုပ္ကိုင္ျခင္း မရွိပါက ေဒသဆိုင္ရာ ေကာ္မတီက သတ္မွတ္ေသာ ေျမ၏ကာလတန္ဖိုးကို ရာခိုင္ႏႈန္း ၅၀ ျဖင့္ ျပန္လည္သိမ္းဆည္း၍ အမွန္တကယ္ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္မည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံ လႊဲေျပာင္းေပးမႈခံရမည့္အျပင္ အဆိုပါ အခ်က္ကို လိုက္နာျခင္း မရွိပါက ပုဒ္မ ၆၇ အရ ေငြဒဏ္က်ပ္သိန္း ၂၀ က်ခံရမည့္အျပင္ သုံးႏွစ္ထက္ မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္လည္း ခ်မွတ္နိုင္သည္ဟု ျပ႒ာန္းထားသည္။

ထို႔ုျပင္ စက္မႈဇုန္ဥပေဒၾကမ္းပုဒ္မ ၅၉ တြင္ မည္သူမၽွ စက္မႈဇုန္အတြင္း က်ဳးေက်ာ္ျခင္း၊ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ အေဆာက္အအုံမ်ား ေဆာက္လုပ္ေနထိုင္ျခင္း မျပဳရန္ တားျမစ္ထားၿပီး အဆိုပါအခ်က္ ေဖာက္ဖ်က္သည္ကို ျပစ္မႈထင္ရွား စီရင္ျခင္းခံရပါက သုံးႏွစ္ထက္မပိုေသာေထာင္ဒဏ္ ခ်မွတ္ရမည့္အျပင္ ေငြဒဏ္ပါ ခ်မွတ္နိုင္သည္ဟု ျပ႒ာန္းထားသည္။

ထို႔ျပင္ စက္မႈဇုန္အတြင္း စြန႔္ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို စနစ္တက်မရွိေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ စြန႔္ပစ္ျခင္း၊ ေရဆိုးေျမာင္းမ်ားကို က်ဴးေက်ာ္ပိတ္ဆို႔ျခင္း၊ ကုန္ၾကမ္းႏွင့္ ေလာင္စာမ်ားကို စနစ္တက်မရွိေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ ထားသိုျခင္း၊ အမ်ားပိုင္ လမ္းမမ်ားေပၚသို႔ က်ဴးေက်ာ္ျခင္း၊ စီမံခန႔္ခြဲေရး ေကာ္မတီမွ သတ္မွတ္သည့္ ရန္ပုံေငြထည့္ဝင္ရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္း၊ မိမိပတ္ဝန္းက်င္ သန႔္ရွင္းေရး ေဆာင္ရြက္ရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္း၊ စက္မႈဇုန္ နယ္နိမိတ္အတြင္း လုပ္ကိုင္ခြင့္ရ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံသူ၏ အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ စက္မႈဇုန္ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို ပ်က္စီးေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ေႏွာင့္ယွက္ဖ်က္ဆီးျခင္း စသည့္ ပုဒ္မ ၆၀၊ ၆၁ ႏွင့္ ၆၄ ပါ တားျမစ္ခ်က္မ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္ပါက ပုဒ္မ ၆၉ အရ အနည္းဆုံး က်ပ္ငါးသိန္းမွ အမ်ားဆုံး ၁၀ သိန္း အထိ ေငြဒဏ္ခ်မွတ္နိုင္သည္ဟု ျပ႒ာန္းထားေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ပုဒ္မ ၆၂ တြင္ မည္သည့္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံသူမၽွ ဇုန္အလိုက္ သတ္မွတ္ထားေသာ ခြင့္ျပဳလုပ္ငန္းမ်ားမွအပ အျခားစက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ျခင္း မျပဳရန္ႏွင့္ ပုဒ္မ ၆၃ တြင္ မည္သည့္ရင္းႏွီးျမႇႈပ္ႏွံသူမၽွ ေဘးအႏၲရာယ္ရွိ စြန႔္ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို စုေပါင္းစနစ္ျဖင့္ သန႔္စင္စြန႔္ပစ္ျခင္း မရွိေသာ စက္မႈဇုန္မ်ား၌ မိမိအစီအစဥ္ျဖင့္ သန႔္စင္စြန႔္ပစ္ရန္ ပ်က္ကြက္မႈ မရွိေစရန္ ျပ႒ာန္းထားၿပီး အဆိုပါ တားျမစ္ခ်က္မ်ား ေဖာက္ဖ်က္သည္ဟု ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ျခင္း ခံရပါက ပုဒ္မ ၇၀ အရ ေငြဒဏ္က်ပ္သိန္း ၂၀ ခ်မွတ္ရမည့္အျပင္ ေျခာက္လထက္ မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္လည္း ခ်မွတ္နိုင္သည္ဟု စက္မႈဇုန္ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

Source : Eleven Media Group
Property.com.mm သည္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အေကာင္းဆံုးေသာ အိမ္ျခံေျမ ဝဘ္ဆိုက္တစ္ခုျဖစ္၍ ေန႔စဥ္ update ျဖစ္ေသာ သတင္းမ်ားကို ေဖာ္ျပေပးလ်ွက္ရွိပါသည္။လူၾကီးမင္းတို႕အေနျဖင့္ ေန႔စဥ္သတင္းမ်ားကို Mobile Phone လြယ္ကူစြာ ဖတ္ရႈနိုင္ရန္ Play Store မွ www.property.com.mm application အား Download ရယူနိုင္ပါသည္။

Facebook comments