လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္အတြင္း က်န္းမာေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ အိမ္ရာအခန္းေပါင္း ၁၀၀၀၀ ေက်ာ္ ေဆာက္လုပ္ေနၿပီး အခန္းအမ်ားစု ၿပီးစီးေနၿပီျဖစ္

javascript

လက္ရွိ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနက ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ အိမ္ရာအခန္းေပါင္း ၁၀၃၇၇ ခန္း ေဆာက္လုပ္ေနၿပီး အခန္းအမ်ားစုမွာ ၿပီးစီးေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ၂၀၁၆- ၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ဝန္ထမ္းအိမ္ရာ အခန္းေပါင္း ၆၇၃၆ ခန္း တည္ေဆာက္ေပးခဲ့ၿပီး ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အခန္း ၁၀၃၇၇ ခု ေဆာက္လုပ္လ်က္ရွိရာ အမ်ားစုမွာ လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ၿပီးစီးမည္ျဖစ္ၿပီး လာမည့္ဘ႑ာႏွစ္မ်ားတြင္ ဆက္လက္တည္ေဆာက္ ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာ နက ယခု ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ကိုလည္း ဝန္ထမ္းအိမ္ရာႏွစ္အျဖစ္ ဆက္လက္သတ္မွတ္၍ ဝန္ထမ္းအိမ္ရာမ်ား ထပ္မံေဆာက္လုပ္လ်က္ ရွိၿပီး လက္ရွိ၌က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ ဦးစီးဌာနအသီးသီးမွ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာ ႏွစ္တြင္ ဝန္ထမ္းအိမ္ရာေပါင္း ၈၃ဝ ေက်ာ္ ေဆာက္လုပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ လက္ရွိ ေဆာက္လုပ္ေနသည့္ ဝန္ထမ္းအိမ္ရာမ်ား အနက္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး/ကုသေရး ဦးစီးဌာန၊ ေဆး႐ုံဝန္ထမ္းႏွင့္ ကုသေရးပိုင္းမွ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ အိမ္ရာေပါင္း ၁၉၅ ခု၊ အိမ္ခန္းေပါင္း ၂၂၅၄ ခန္း၊ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ အိမ္ရာေပါင္း ၄၆၀ ခု၊ အိမ္ခန္းေပါင္း၂၄၂၈ ခန္း၊ က်န္း မာေရးလူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ ဦးစီးဌာနအတြက္ အိမ္ရာေပါင္း ကိုးခု၊ အိမ္ခန္း ေပါင္း ၂၁၂ ခန္း၊ ေဆးသုေတသနဦးစီးဌာန အတြက္ အိမ္ရာေပါင္း သုံးခု၊ အိမ္ခန္းေပါင္း ၃၂ ခန္း၊ အစားအေသာက္ႏွင့္ေဆးဝါးကြပ္ ကဲ ေရးဦးစီးဌာနအတြက္ အိမ္ရာေပါင္း ၄၄ ခု၊ အိမ္ခန္းေပါင္း ၅၂၈ ခန္း၊ အားကစားႏွင့္ ကာယပညာဦးစီးဌာနအတြက္ အိမ္ရာေပါင္း ၁၂၃ ခု၊ အိမ္ခန္း ၅၂၃ ခန္းတို႔ ေဆာက္လုပ္ လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
“ယခုဘ႑ာႏွစ္မွာ ဝန္ႀကီးဌာနေအာက္ က ဦးစီးဌာနအသီးသီးအတြက္ ဝန္ထမ္း အိမ္ရာေပါင္း ၈၃၄ ခု၊ အိမ္ခန္းေပါင္း ၆၀၀၀ နီးပါးအထိ ေဆာက္လုပ္ဖို႔ ျပင္ထားပါတယ္။ အရင္ကာလတိုဘ႑ာႏွစ္မွာ ေဆးသုေတ သနဦးစီးဌာနက ဝန္ထမ္းေတြအတြက္ မပါခဲ့ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ထပ္ေဆာက္မယ့္ ဝန္ထမ္းအိမ္ရာေတြမွာ အရင္ကာလတိုဘ႑ာႏွစ္ မွာမပါခဲ့တဲ့ ဦးစီးဌာနက ဝန္ထမ္းေတြအ တြက္လည္း ထည့္တြက္ျပင္ဆင္ခဲ့ပါတယ္” ဟု က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန႐ုံးမွ တာဝန္ရွိ သူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ဝန္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ က်န္းမာေရးအသိပညာ ျမႇင့္တင္ေရးလုပ္ငန္း၊ ေက်ာင္းက်န္းမာေရးလုပ္ငန္း၊ ထုတ္ျပန္ထားေသာ လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္မ်ား၊ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို ေခတ္မီေအာင္ ကစိေအန ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ မလိုအပ္သည္မ်ားကို ပယ္ဖ်က္ျခင္း၊ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္လူနာမ်ား၊ လူနာ၏မိသားစုဝင္မ်ားအၾကား ဆက္ဆံေရး ပိုမိုေကာင္း မြန္လာေစေရး၊ ျပည္သူလူထုအေျချပဳ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈေဆးခန္းမ်ားကို ဖြင့္လွစ္၍ မကူးစက္ေသာေရာဂါႏွိမ္နင္းေရး ကို အားျဖည့္ေဆာင္ရြက္ေရး၊ အေျခခံက်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ားျဖင့္ ေရြ႕လ်ားက်န္းမာ ေရးေဆးခန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ေရး၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ သင္ၾကားေရးအဖြဲ႕မ်ားကို ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္း၍ တာဝန္ခံမ်ားထားရွိေရးတို႔ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဝန္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုႏွစ္ကို သတင္းအခ်က္ႏွစ္၊ ဘ႑ာႏွစ္ ရန္ပုံေငြမ်ားကို အက်ိဳးရွိစြာ ခြဲေဝသုံးစြဲသည့္ ႏွစ္ (year of budget)ႏွင့္ ဝန္ထမ္းအိမ္ရာ ဦးစားေပး ေဆာက္လုပ္သည့္ႏွစ္ဟု သတ္မွတ္လုပ္ေဆာင္ လ်က္ရွိသည္။


Source : Eleven Media Group
Property.com.mm သည္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အေကာင္းဆံုးေသာ အိမ္ျခံေျမ ဝဘ္ဆိုက္တစ္ခုျဖစ္၍ ေန႔စဥ္ update ျဖစ္ေသာ သတင္းမ်ားကို ေဖာ္ျပေပးလ်ွက္ရွိပါသည္။လူၾကီးမင္းတို႕အေနျဖင့္ ေန႔စဥ္သတင္းမ်ားကို Mobile Phone လြယ္ကူစြာ ဖတ္ရႈနိုင္ရန္ Play Store မွ www.property.com.mm application အား Download ရယူနိုင္ပါသည္။

Facebook comments