ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းျခင္းဆိုင္ရာႏွင့္ ဘဏ္မ်ားလိုက္နာရမည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား ထုတ္ျပန္

javascript

ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္သည္ ေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားဥပေဒတြင္ ပါရွိေသာ ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ား လိုက္နာရန္ လိုအပ္သည့္ စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း သည့္ အေသးစိတ္ ညႊန္ၾကားခ်က္ ငါးရပ္ကို မတ္ ၂၅ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

၎တို႔မွာ ဘဏ္ႏွင့္ဆက္ႏႊယ္သူမ်ားကို ေခ်းေငြထုတ္ ေခ်းျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္အခ်က္၊ ဒါရိုက္တာမ်ားဆိုင္ရာဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ားလိုက္နာရမည့္ ညႊန္ၾကားခ်က္၊ ဘဏ္၏ဒါရိုက္တာႏွင့္ အရာရွိမ်ားဆိုင္ရာ သင့္ေလ်ာ္မွန္ကန္ သည့္ စံႏွုန္းရွိေစေရး စံသတ္မွတ္ခ်က္ဆိုင္ရာအခ်က္၊ နိုင္ငံတကာစံႏွုန္းမီ ျပင္ပစာရင္းစစ္အဖြဲ႕မ်ား စနစ္တက်ထားရွိေရး အခ်က္ႏွင့္ အဓိကက်သည့္ အက်ိဳးစီးပြားရယူျခင္းဆိုင္ရာအခ်က္တို႔ ျဖစ္သည္။

'' ေငြေရးေၾကးေရး အဖြဲ႕အစည္းဥပေဒမွာ ဒီအခ်က္ေတြကပါတာပဲရွိတယ္။ ဘယ္လိုပုံစံနဲ႔ လိုက္နာရမလဲဆိုတဲ့ အေသးစိတ္အခ်က္ေတြ မရွိေသးတာေၾကာင့္ လိုက္နာဖို႔လိုတဲ့ အခ်က္ေတြကို ထပ္ၿပီးထုတ္တာ။ အဓိကက ဘဏ္ေတြရဲ့ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မွုပိုင္း ပိုအားေကာင္းလာဖို႔ လုပ္တာပါ''ဟု ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္ ဒုတိယဥကၠဌ(၁) ဦးစိုးသိန္းက ေျပာသည္။

ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားသည္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းဆိုင္ရာ လိုက္နာမွုအားနည္းခဲ့၍ ေငြေရးေၾကးက႑ဖြံ့ၿဖိဳးမွုတြင္အိမ္နီးခ်င္းနိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏွိုင္းယွဥ္လၽွင္ မ်ားစြာေနာက္က်က်န္ေနခဲ့သည္ဟု ဇန္နဝါရီလက သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ တြင္ဒုတိယဥကၠဌႏွစ္ဦးစလုံးက ေျပာထားသည္။ ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ား၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းလိုက္နာမွု ပိုအားေကာင္း လာရန္ႏွင့္ ေငြေရးေၾကးေရးက႑အားေကာင္းလာရန္ အခ်က္မ်ားကို အဓိကထား လုပ္ေဆာင္မည္ဟု ၎တို႔က ဆိုသည္။

''ဘဏ္ေတြအေနနဲ႔ ဒါရိုက္တာဆိုရင္ ဘယ္လိုအရည္ အခ်င္းျပည့္မီရမယ္၊ ျပင္ပစာရင္းစစ္အဖြဲ႕ေတြဆိုရင္ ဘယ္လိုအခ်က္ေတြကို စစ္ေဆးေပးရမယ္၊ ဘယ္စာရင္း ေတြကိုေတာ့ မျဖစ္မေနလုပ္ေပးရမယ္ဆိုတဲ့ အေသးစိတ္ ေတြကို လိုက္နာလာနိုင္ရင္ လုပ္ငန္းရဲ့စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မွုက ပိုၿပီး အားေကာင္းလာမွာပါ''ဟု ဦးစိုးသိန္းက ေျပာသည္။

ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအရ ဘဏ္၏ ဒါရိုက္တာဆိုင္ရာ အခ်က္မ်ားတြင္ အမွုေဆာင္မဟုတ္သည့္ သီးျခား လြတ္လပ္ေသာ ဒါရိုက္တာသည္ ဘဏ္ႏွင့္ဆက္ႏႊယ္သူ မဟုတ္ေသာ ဘဏ္၏မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသည့္ အစုရွယ္ယာငါးရာခိုင္ႏွုန္းေအာက္ ပိုင္ဆိုင္သူတစ္ဦးကို ဆိုလိုေၾကာင္း၊ ဘဏ္ဒါရိုက္တာ တစ္ဦး၏ သက္တမ္းသည္လည္းသုံးႏွစ္ျဖစ္ၿပီး တစ္ဆက္တည္း သုံးႀကိမ္ထက္ပို၍ သက္တမ္းတိုးျမႇင့္ျခင္းမျပဳရဟုလည္း ညႊန္ၾကားထားသည္။ဒါရိုက္တာအဖြဲ႕တြင္ အမွုေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ကို ဥကၠဌအျဖစ္ ခန္႔အပ္ျခင္းမျပဳရန္၊ အက်ိဳးစီးပြား ပဋိပကၡမူဝါဒအရဘဏ္ဒါရိုက္တာ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ အရာရွိမ်ားသည္ ဘဏ္တြင္ရယူထားသည့္ အဓိကက်ေသာ ေငြေရးေၾကးေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အက်ိဳးစီးပြားအားလုံးကို ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာသတ္မွတ္ရန္ အခ်က္မ်ားလည္း ပါဝင္သည္။ ဒါရိုက္တာမ်ားအေပၚ တားျမစ္ခ်က္အေနျဖင့္ ဘဏ္၏အက်ိဳးစီးပြားကို ဆန္႔က်င္သည့္ ကိစၥရပ္တစ္ခုခုတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ဘဏ္၏ ေန႔စဥ္စီမံခန္႔ခြဲမွု ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္းမ်ားကို မလုပ္ရန္ တားျမစ္ထားသည္။ဘဏ္ႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္သူမ်ားဆိုသည္မွာ ဘဏ္တြင္ အက်ိဳးစီးပြား အမ်ားအျပားရွိသူ၊ ဘဏ္တစ္ခုက ပုဂၢိဳလ္ ထံတြင္ သိသာထင္ရွားေသာ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိျခင္း၊ ဘဏ္၏ အရာရွိတစ္ဦးဦး သို႔မဟုတ္ ထိန္းခ်ဳပ္နိုင္ေသာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခု၊ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦး၏ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းတစ္ဦးဦး၊ ၎ဆက္ႏႊယ္သူတစ္ဦးဦးက ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုခု၊ ဘဏ္တြင္ ယခင္သို႔မဟုတ္ လက္ရွိကာလတြင္ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားစြာရွိေန ျခင္း၊ ဘဏ္ႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ပတ္သက္ေနျခင္းေၾကာင့္ ဆက္ႏႊယ္သူဟု ဗဟိုဘဏ္က သတ္မွတ္ျခင္းခံရသူမ်ားဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ၎ဆက္ႏႊယ္သူမ်ားသည္ ေခ်းေငြ ဆိုင္ရာဗဟိုဘဏ္မွ သတ္မွတ္သည့္ စံႏွုန္းမ်ားကို လိုက္နာရန္ သတ္မွတ္ထားသည္။

ဗဟိုဘဏ္၏ေခ်းေငြသတ္မွတ္ခ်က္ စည္းမ်ဥ္းအရ ဘဏ္သည္ ဆက္ႏႊယ္သူမ်ားကို အေပါင္ပစၥည္းအာမခံ ထားျခင္း၊ ေစ်းကြက္စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔မွအပ ေခ်းေငြထုတ္ေပးျခင္း မျပဳရဟု သတ္မွတ္ထားသည္။ ထိုသို႔ထုတ္ေခ်းရာတြင္လည္း ထုတ္ေခ်းသင့္၊ မေခ်းသင့္ဟူသည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို ဒါရိုက္တာ မပါဝင္ေသာ ဘဏ္ဒါရိုက္တာအဖြဲ႕၏ သုံးပုံႏွစ္ပုံထက္ပိုေသာ မဲေပးအတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ ရမည္ဟုလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။

''ျပည္တြင္းဘဏ္လုပ္ငန္းအမ်ားစုက အရင္ကတည္းက ဘဏ္နဲ႔ဆက္ႏႊယ္သူေတြကို ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းေပးခဲ့တဲ့ ျဖစ္စဥ္ေတြက အမ်ားႀကီးရွိေနတယ္။ အဲဒီအပိုင္းမွာ ဘဏ္ေတြက ႏွစ္မ်ားစြာ စည္းမ်ဥ္းလိုက္နာမွု အားနည္းခဲ့တယ္။ ဒါေတြကို ျပင္ဆင္ဖို႔လိုအပ္ေနၿပီ''ဟု ဗဟိုဘဏ္ဒုတိယ ဥကၠဌ(၂) ဦးဘိုဘိုငယ္က ဇန္နဝါရီလက ေျပာသည္။ဗဟိုဘဏ္သည္ နိုင္ငံျခားဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ားကိုေခ်းေငြေဆာင္ရြက္ခြင့္ႏွင့္ ဘဏ္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ မည္သည့္ဝန္ေဆာင္မွုကိုမဆို ဗဟိုဘဏ္ခြင့္ျပဳအရ လုပ္နိုင္ရန္လည္း ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။

ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအနက္ ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ျပည္ပစာရင္းစစ္အဖြဲ႕မ်ားကို ထားရွိရန္ပါဝင္ၿပီး ၎တြင္အရည္အခ်င္းျပည့္မီမွုႏွင့္ လြတ္လပ္စြာေဆာင္ရြက္နိုင္မွုဆိုင္ရာ လက္ခံနိုင္သည့္ စံမ်ားရွိရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ထို႔အတူ ျပင္ပစာရင္းစစ္အဖြဲ႕မ်ားသည္ ဘဏ္၏ စာရင္းမ်ားကို စစ္ေဆးရာတြင္ နိုင္ငံတကာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း မ်ားအတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္ဟု ပါရွိသည္။ျပည္တြင္းဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ားက ေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္း ဥပေဒပါအခ်က္မ်ားကို လိုက္နာနိုင္မွု အားနည္းေနျခင္းေၾကာင့္ ယခုလိုထုတ္ျပန္ျခင္း ျဖစ္နိုင္သည္ဟု ဘဏ္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အႀကီးတန္းကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ ဦးသန္းလြင္က ေျပာသည္။

''ဘဏ္ေတြရဲ့ ခိုင္မာေတာင့္တင္းမွု အားေကာင္းဖို႔ အတြက္ အဲဒီစည္းမ်ဥ္းေတြကို လိုက္နာေနဖို႔ေတာ့ လိုအပ္တယ္။ ျပင္ပစာရင္းစစ္အဖြဲ႕ထားရမယ္ဆိုတဲ့ ကိစၥေတြမွာ အခုလည္း ဘဏ္ႀကီးေတြမွာက ရွိထားၿပီးေပမဲ့ဘဏ္အေသးေလးေတြမွာ မရွိေသးတာေတြေၾကာင့္ လုပ္တာလည္း ျဖစ္နိုင္တယ္''ဟု ဦးသန္းလြင္က ေျပာသည္။

''လက္ရွိစီးပြားေရးအေျခအေနအရ၊ ဘဏ္ေတြက တိုးခ်ဲ႕ေနရတဲ့ နည္းပညာပိုင္း ကုန္က်စရိတ္ေတြအရ အက်ိဳးအျမတ္ရရွိမွုက သိပ္နည္းေနတယ္။ ဒီလိုအေျခအေနမွာ တခ်ိဳ႕စည္းမ်ဥ္းေတြက ေရရွည္နည္းနဲ႔ လိုက္နာေစတာက ပိုအဆင္ေျပမယ္ထင္တယ္''ဟု ၎က ေျပာသည္။

Source : Myanmar Times
Property.com.mm သည္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အေကာင္းဆံုးေသာ အိမ္ျခံေျမ ဝဘ္ဆိုက္တစ္ခုျဖစ္၍ ေန႔စဥ္ update ျဖစ္ေသာ သတင္းမ်ားကို ေဖာ္ျပေပးလ်ွက္ရွိပါသည္။လူၾကီးမင္းတို႕အေနျဖင့္ ေန႔စဥ္သတင္းမ်ားကို Mobile Phone လြယ္ကူစြာ ဖတ္ရႈနိုင္ရန္ Play Store မွ www.property.com.mm application အား Download ရယူနိုင္ပါသည္။

Facebook comments