ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ စီမံကိန္းအတြက္ ေျမအစား ေငြေၾကးေလ်ာ္ေၾကး ရလိုသူမ်ားအတြက္ တစ္ဧကတန္ဖိုး က်ပ္သိန္း ၁၀၀ အျဖစ္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရက သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း သိရ

javascript

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ စီမံကိန္းအတြက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ေျမအစား ေငြေၾကးေလ်ာ္ေၾကး ရလိုေသာ မူလပိုင္ရွင္မ်ားအတြက္ တစ္ဧက၏ တန္ဖိုးကို က်ပ္သိန္း ၁၀၀ အျဖစ္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရက သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း NYDC CEO ဦးသိမ္းေဝ၏ အပတ္စဥ္စာစဥ္ (၂၂) တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ စီမံကိန္း Master Plan အၿပီးသတ္အဆင့္ တင္ျပေဆြးေႏြးျခင္း ပြဲအၿပီးတြင္ ထြက္ေပၚလာခဲ့သည့္ ေဝဖန္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပန္လည္ရွင္းလင္းခ်က္မ်ား ပါဝင္သည့္ NYDC CEO ဦးသိမ္းေဝ၏ အပတ္စဥ္ စာစဥ္ (၂၂) ကို ကုမၸဏီက ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၆ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပထမဆုံးအခ်က္အေနျဖင့္ Pre-Project Document (PPD) ေရးဆြဲရန္ ေရြးခ်ယ္ခံထားရသည့္ China Communications Construction Company Ltd, (CCCC) သည္ NYDC တာဝန္ယူထားသည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ ပထမအဆင့္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ေျမဧရိယာအားလုံးကို ရရွိမည္ဆိုသည့္ အခ်က္သည္ မွားယြင္းသည္ဟု ဆိုသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ ပထမအဆင့္၏ ေျမဧရိယာ စုစုေပါင္း ၉၀ စတုရန္း ကီလိုမီတာအနက္မွ တင္ဒါေအာင္ျမင္သည့္ ကုမၸဏီႏွင့္ NYDC တို႔ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မည့္ joint-Venture Company (JV) အေနျဖင့္ ေျမဧရိယာ ၂၈ စတုရန္း ကီလိုမီတာသာ ရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ ဧရိယာထဲတြင္ စက္မႈဇုန္ဧရိယာ၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူေနထိုင္မႈဧရိယာ အပါအဝင္ ေရသန႔္စင္စက္႐ုံ၊ ေရဆိုးသန႔္စင္စက္႐ုံ စသည့္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အသုံးျပဳရန္ လိုအပ္သည့္ေျမမ်ား ပါဝင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ပန္းၿခံမ်ားအတြက္ ၂၈ ဒသမ ၆၅ စတုရန္းကီလိုမီတာ ေျမေနရာရွိမည္ျဖစ္ၿပီး က်န္ရွိေနသည့္ ၃၃ ဒသမ ၃၅ စတုရန္းကီလိုမီတာ (ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ ပထမအဆင့္ စုစုေပါင္းေျမဧရိယာ၏ ၃၇ ရာခိုင္ႏႈန္း) သည္ NYDC ၏ ပိုင္ဆိုင္မႈအျဖစ္ ဆက္ရွိေနမည္ျဖစ္ရာ ယင္းအနက္မွ ၁၉ ဒသမ ၀၆ စတုရန္းကီလိုမီတာကို မူလေျမပိုင္ရွင္မ်ားအား ျပန္လည္ေနရာခ်ထားမည့္ ၿမိဳ႕ငယ္ ငါးခုအတြက္ အသုံးျပဳသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျမယာခြဲေဝမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ဒုတိယအခ်က္ အေနျဖင့္ ေျမတန္ဖိုးကို တစ္စတုရန္းမီတာလၽွင္ ငါးေဒၚလာအျဖစ္ တန္ဖိုး သတ္မွတ္ျခင္းမွာ မျဖစ္သင့္သည့္ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ တန္ဖိုးျဖတ္လိုက္ျခင္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ နိုင္ငံအတြက္ ဆုံးရႈံးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစသည္ဆိုသည့္ ေဝဖန္ခ်က္ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ ဧရိယာ၏ ေျမတစ္ဧက တန္ဖိုး က်ပ္သိန္း ၃၀၀ အား သီလဝါ၏ ေျမတစ္ဧက တန္ဖိုး က်ပ္သိန္း ၃၀၀၀ ႏွင့္ ႏွိုင္းယွဥ္၍ သုံးသပ္မႈမ်ားအေပၚ ျပန္လည္ ရွင္းလင္းထားသည္။

လက္ရွိတြင္ ၿမိဳ႕သစ္ဧရိယာ၏ ေျမေနရာသည္ လယ္ေျမျဖစ္ၿပီး ေပါက္ေစ်းမွာလည္း တစ္ဧက သိန္း ၃၀၀ တန္ဖိုးမရွိေၾကာင္း၊ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရးအတြက္ ၿမိဳ႕သစ္ေျမအစား ေငြေၾကးေလ်ာ္ေၾကး ရလိုသူမ်ားအတြက္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရက သတ္မွတ္ထားသည့္ တန္ဖိုးမွာ တစ္ဧကလၽွင္ က်ပ္သိန္း ၁၀၀ ရွိေၾကာင္း ေျမေနရာ တန္ဖိုးသတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းထားသည္။

အဆိုပါေျမေနရာ (ယခုလယ္ေျမ) မ်ားသည္ ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္ တစ္ဧကတန္ဖိုး က်ပ္သိန္း ၃၀၀၀ အမွန္တကယ္ ျဖစ္လာနိုင္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ား ေဆာက္လုပ္ၿပီးမွသာ ျဖစ္လာနိုင္မည့္ တန္ဖိုးျဖစ္ေၾကာင္း၊ အေျခခံ အေဆာက္အအုံမ်ား မရွိဘဲ တစ္ဧက တန္ဖိုး က်ပ္သိန္း ၃၀၀၀ ျဖစ္လာနိုင္စရာ အေၾကာင္းမရွိေၾကာင္းႏွင့္ အေျခခံ အေဆာက္အအုံ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈမ်ား ဝင္လာပါက joint-venture company တြင္ ပါဝင္သည့္ ေျမ၊ NYDC ပိုင္ေျမမ်ားႏွင့္ ယခင္ ေျမပိုင္ဆိုင္သူမ်ား၏ ေျမတန္ဖိုးမ်ားပါ ျမင့္တက္သြားမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေျမမ်ားအား ေစ်းေပါေပါျဖင့္ ေပးလိုက္သည္ဆိုျခင္းမွာ မဟုတ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔ေနာက္ CCCC သို႔မဟုတ္ တင္ဒါနိုင္သည့္ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ရွယ္ယာတန္ဖိုး ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၆ ဘီလ်ံ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံရန္ လိုအပ္ေသာေၾကာင့္ NYDC (ရွယ္ယာပိုင္ဆိုင္မႈတန္ဖိုး ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈအေနျဖင့္) ထည့္ဝင္သည့္ ေျမတန္ဖိုးမွာ တစ္စတုရန္းမီတာလၽွင္ ငါးေဒၚလာ တန္ဖိုးထက္ အမ်ားႀကီးပိုေၾကာင္း ျပန္လည္ ရွင္းလင္းထားသည္။

တတိယအခ်က္ အေနျဖင့္ ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ Internal Rate of Return (IRR) ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ဆိုလိုျခင္းသာျဖစ္ၿပီး ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံသူမ်ားအား ေပးရသည့္ အတိုးႏႈန္း ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္း မဟုတ္ေၾကာင္း၊ IRR သည္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈ တစ္ခုတြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ သက္တမ္းတစ္ခုအတြင္း ရင္းႏွီးထားသည့္ ကုန္က်စရိတ္ အားလုံး (မတည္ရင္းႏွီးေငြ၊ ေခ်းေငြ၊ အတိုးႏွင့္ ေခ်းေငြကုန္က်စရိတ္၊ ဝင္ေငြႏွင့္ အသုံးစရိတ္မ်ား) အေပၚ ျပန္လည္ရရွိမည့္ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

New Yangon Development Co.,Ltd ႏွင့္ China Communications Construction Company Ltd (CCCC) တို႔အၾကား သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ NYDC Challenge တင္ဒါေခၚဆိုနိုင္ရန္ လိုအပ္သည့္ Pre-Project Documents (PPD) တြင္ ပါဝင္ေသာ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို မၾကာမီ ေၾကညာမည္ဟု ဦးသိမ္းေဝက ေျပာၾကားထားသည္။

Source : Eleven Media Group

Facebook comments