ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း အေျခခံအေဆာက္အအုံေဖာ္ေဆာင္ရန္ ေဖေဖာ္၀ါရီတြင္ တင္ဒါေခၚမည္

javascript

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း ၏ ကနဦးအေျခခံအေဆာက္အအုံအတြက္ တင္ဒါကုိ NYDC Challenge စနစ္ျဖင့္ ေဖေဖာ္၀ါရီလလယ္တြင္ ဖိတ္ေခၚမည္ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကုမၸဏီ (NYDC)ဥကၠ႒ဦးသိမ္းေ၀ကေျပာသည္။

ဇန္န၀ါရီ ၂၁ ရက္တြင္ထုတ္ျပန္ေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္စာစဥ္၌ ဦးသိမ္းေ၀က မွတ္တိုင္သစ္မ်ားအစ ျပဳမည့္ ၂၀၁၉ အမည္ျဖင့္ ေရးသားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

NYDC Challenge ဆုိသည္မွာ ကုမၸဏီတစ္ခုက မိမိလုပ္ကုိင္လုိသည့္ စီမံကိန္းတစ္ခုကုိ အစ၊ အဆုံးကုန္က်ခံေလ့လာစစ္တမ္း ျပဳလုပ္၍ ပုံစံထုတ္ေပးရျခင္းျဖစ္သည္။

ပုံစံထြက္လာပါက အျခားကုမၸဏီမ်ားႏွင့္အတူ ေစ်းၿပိဳင္တင္ဒါ၀င္ၿပိဳင္ရမည္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ပုံစံထုတ္သည့္ကုမၸဏီ က တင္ဒါမေအာင္ျမင္ဘဲ အျခားကုမၸဏီတစ္ခုက တင္ဒါေအာင္ ျမင္လွ်င္ ပုံစံထုတ္သည့္ကုန္က်စရိတ္ကုိ မူလကုမၸဏီသုိ႔ ျပန္လည္ေပးအပ္ရမည္ျဖစ္သည္။‘‘၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္းမွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းအတြက္ အေရးပါတဲ့လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့သလုိပဲ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္မွာလည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္တဲ့ အလုပ္အ ကုိင္အခြင့္အလမ္းသစ္ႏွစ္သန္း ကုိ အျမန္ဆုံးအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ေအာင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ အျပည့္နဲ႔ ဆက္လက္ႀကိဳးစားသြားမယ္ ’’ ဟု ဦးသိမ္းေ၀က ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ Master Plan ေရးဆြဲေနၿပီး လာမည့္သီတင္းပတ္အတြင္း ဒုတိယအဆင့္ မူၾကမ္းထြက္လာမည္ဟု ဦးသိမ္းေ၀က ေျပာသည္။

ဇန္န၀ါရီ ၂၈ ႏွင့္ ၂၉ ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ က်င္းပမည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဖုိရမ္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္၌ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈရွာေဖြေနသည့္ အမ်ားျပည္သူသုံးလမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၊ ၿမိဳ႕ေတာ္သန္႔ ရွင္းေရး၊ အမႈိက္သိမ္းစနစ္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးတို႔အေၾကာင္း ရွင္းလင္းၿပီး ဖိတ္ေခၚမည္ဟု ဦးသိမ္းေ၀က ေျပာသည္။

ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၅ ဘီလီယံ တန္ဖုိးရွိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း ကုိ ရန္ကုန္တိုင္း အစုိးရက ေျမဧက ၂၀,၀၀၀ ေပၚတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ စီစဥ္ေနသည္။‘‘၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္းမွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းအတြက္ အေရးပါတဲ့လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့သလုိပဲ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္မွာလည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္တဲ့ အလုပ္အ ကုိင္အခြင့္အလမ္းသစ္ႏွစ္သန္း ကုိ အျမန္ဆုံးအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ေအာင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ အျပည့္နဲ႔ ဆက္လက္ႀကိဳးစားသြားမယ္ ’’ ဟု ဦးသိမ္းေ၀က ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ Master Plan ေရးဆြဲေနၿပီး လာမည့္သီတင္းပတ္အတြင္း ဒုတိယအဆင့္ မူၾကမ္းထြက္လာမည္ဟု ဦးသိမ္းေ၀က ေျပာသည္။

ဇန္န၀ါရီ ၂၈ ႏွင့္ ၂၉ ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ က်င္းပမည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဖုိရမ္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္၌ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈရွာေဖြေနသည့္ အမ်ားျပည္သူသုံးလမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၊ ၿမိဳ႕ေတာ္သန္႔ ရွင္းေရး၊ အမႈိက္သိမ္းစနစ္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးတို႔အေၾကာင္း ရွင္းလင္းၿပီး ဖိတ္ေခၚမည္ဟု ဦးသိမ္းေ၀က ေျပာသည္။

ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၅ ဘီလီယံ တန္ဖုိးရွိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း ကုိ ရန္ကုန္တိုင္း အစုိးရက ေျမဧက ၂၀,၀၀၀ ေပၚတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ စီစဥ္ေနသည္။

 

Source: 7Daydaily

 


Facebook comments