ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားအား သက္တမ္းသုံးႏွစ္ထက္ပိုသည့္ အိမ္ရာေခ်းေငြ ထုတ္ေခ်းျခင္းကို ဗဟိုဘဏ္ခြင့္ျပဳ

javascript

ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားအား သက္တမ္းသုံး ႏွစ္ထက္ပိုသည့္ အိမ္ရာေခ်းေငြ ထုတ္ေခ်းျခင္းကို ခြင့္ျပဳလိုက္ေၾကာင္း ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္က ဇန္နဝါရီ ၁၅ ရက္စြဲျဖင့္ ညႊန္ၾကားခ်က္ ထုတ္ျပန္ထားေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။

အဆိုပါ ညႊန္ၾကားခ်က္တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္သည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ နိုဝင္ဘာ ၂၄ ရက္ ညႊန္ၾကားခ်က္အမွတ္ ၇/ ၂၀၁၇ ျဖင့္ ဘဏ္မ်ားအား သုံးႏွစ္ထက္မပိုေသာ ကာလသတ္မွတ္ခ်က္ေခ်းေငြ (Term Loan) မ်ားကို ထုတ္ေခ်းခြင့္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း၊ ဘဏ္မ်ား၏ ေခ်းေငြေစ်းကြက္ခ်ဲ႕ထြင္နိုင္ရန္ ႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အိမ္ရာပိုင္ဆိုင္မႈ အခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစရန္အတြက္ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္သည္ ေခ်းေငြသက္တမ္း သုံးႏွစ္ထက္ပိုေသာ အိမ္ရာေခ်းေငြမ်ားထုတ္ေခ်းျခင္းကို ဘဏ္၏ စုစုေပါင္းေခ်းေငြ (Total Loan Protfolio) ၏ ငါးရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ခြင့္ျပဳလိုက္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္

ထို႔ျပင္ ဘဏ္မ်ားအေနျဖင့္ စုစုေပါင္းေခ်းေငြ၏ ငါးရာခိုင္ႏႈန္းအတြင္း အိမ္ရာေခ်းေငြမွအပ သက္တမ္းသုံးႏွစ္ထက္ပိုသည့္ အျခားေသာေခ်းေငြမ်ားကို ထုတ္ေခ်းလိုပါက ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းျခင္းဆိုင္ရာ ကိစၥႏွင့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားေဖာ္ျပၿပီး ကိစၥရပ္တစ္ခုခ်င္းအလိုက္ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္သို႔ တင္ျပၿပီး ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ညႊန္ၾကားခ်က္တြင္ပါရွိသည္။

Source : Eleven Media Group
Property.com.mm သည္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အေကာင္းဆံုးေသာ အိမ္ျခံေျမ ဝဘ္ဆိုက္တစ္ခုျဖစ္၍ ေန႔စဥ္ update ျဖစ္ေသာ သတင္းမ်ားကို ေဖာ္ျပေပးလ်ွက္ရွိပါသည္။လူၾကီးမင္းတို႕အေနျဖင့္ ေန႔စဥ္သတင္းမ်ားကို Mobile Phone လြယ္ကူစြာ ဖတ္ရႈနိုင္ရန္ Play Store မွ www.property.com.mm application အား Download ရယူနိုင္ပါသည္။

Facebook comments