ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း က်ဆင္းျခင္းေၾကာင့္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ လ်ာထားခ်က္ေအာက္ ေလ်ာ့နည္း

javascript

ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္လ်ာထားခ်က္ေအာက္ ေလ်ာ့နည္းေကာက္ခံရရွိ ျခင္း၏ အဓိကအေၾကာင္းရင္းမွာ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားက်ဆင္းျခင္းေၾကာင့္ဟု သုံးသပ္မိေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီးဦးေမာင္ ေမာင္ဝင္းကေျပာသည္။

ဒီဇင္ဘာ ၁ဝ ရက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရအဖဲြ႕မွေပးပုိ႔ေသာ ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ဒုတိယေျခာက္လပတ္ အခြန္ေကာက္ခံရရွိမႈအေျခ အေန အစီရင္ခံစာႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ႏွင့္ သေဘာထားမွတ္ခ်က္အစီရင္ခံစာအပါအဝင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား လွယ္မ်ား၏ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအေပၚစီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီးဦးေမာင္ေမာင္ဝင္းက ရွင္းလင္းရာ၌ ယင္းသုိ႔ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

'ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္လ်ာထားခ်က္က်ပ္ (၂ဝ၇၅ ဒသမ ၇ဝ၆) ဘီလီယံေအာက္ေလ်ာ့နည္းေကာက္ ခံရရွိမႈအေပၚ ျပန္လည္သုံးသပ္ရာတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑အေရာင္း အဝယ္မ်ားေအးေဆးနည္းပါးခဲ့ျခင္း၊ စည္းၾကပ္မႈမွလြတ္ကင္းေနေသာ ဝင္ေငြႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းတဲ့အခြန္ႏႈန္း ကုိ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ျပည္ေထာင္စု၏အခြန္အေကာက္ဥပေဒတြင္ျပင္ဆင္ရန္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းတုိ႔၏ ဂယက္ ေၾကာင့္ျဖစ္သည္ကုိ ေတြ႕ရပါတယ္။ အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္ေအးျခင္းႏွင့္ အတူ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားက်ဆင္းျခင္းသည္ အဓိကအေၾကာင္းရင္း ျဖစ္ပါ တယ္။ အလားတူအိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားက်ဆင္းလာျခင္းအတြက္ ဝင္ေငြခြန္တြင္လည္း အဓိကေကာက္ခံရေငြတစ္ရပ္ျဖစ္ေသာစည္းၾကပ္ မႈမွ ကင္းလြတ္ေနတဲ့ဝင္ေငြေခါင္းစဥ္မွ ေကာက္ခံရရွိမႈေလ်ာ့နည္းလာျခင္း၊ ပင္ရင္းမွႏုတ္ယူေပးသြင္းသည့္ ဝင္ေငြခြန္ကုိ ပုဂၢလိကက႑တြင္ ေျဖေလွ်ာ့ေပးခဲ့ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္လည္းျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါတယ္'' ဟု ၎ကေျပာသည္။

တံဆိပ္ေခါင္းခြန္က႑တြင္ အိမ္ၿခံေျမေရာင္းဝယ္ျခင္းမ်ားအတြက္ ခ်ဳပ္ဆုိသည့္စာခ်ဳပ္တံဆိပ္ ေခါင္းေရာင္းရေငြမွာ အမ်ားဆုံးျဖစ္ရာ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ေလ်ာ့နည္းရသည့္ အဓိကအေၾကာင္းရင္းမွာ လည္းအိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္၏ ႐ုိက္ခတ္မႈေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း စီမံကိန္း ႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနဒုတိယ ဝန္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္ဝင္းက ေျပာသည္။

Source : Yangon Media Group
Property.com.mm သည္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အေကာင္းဆံုးေသာ အိမ္ျခံေျမ ဝဘ္ဆိုက္တစ္ခုျဖစ္၍ ေန႔စဥ္ update ျဖစ္ေသာ သတင္းမ်ားကို ေဖာ္ျပေပးလ်ွက္ရွိပါသည္။လူၾကီးမင္းတို႕အေနျဖင့္ ေန႔စဥ္သတင္းမ်ားကို Mobile Phone လြယ္ကူစြာ ဖတ္ရႈနိုင္ရန္ Play Store မွ www.property.com.mm application အား Download ရယူနိုင္ပါသည္။

Facebook comments