လမ္းသစ္အိမ္ရာကို (၃)ႏွစ္ စီမံကိန္းျဖင့္ ေဆာက္လုပ္အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္

javascript

ေဆာက္လုပ္ရန္ၾကန္႔ၾကာေနသည့္ လမ္းသစ္အိမ္ရာစီမံကိန္း ရတနာပိုင္တိုင္ စိုက္ထူျခင္းကို နိုဝင္ဘာလ (၁၈)ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး စီမံကိန္းအားလုံးကို (၃)ႏွစ္ၾကာေဆာက္လုပ္အေကာင္ထည္ေဖာ္သြားမည္ဟု ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာဆိုသည္။

အခက္အခဲရွိ

"လမ္းသစ္ရိပ္သာ မူလအေဆာက္အအုံေတြကို ယာယီေရႊ႕ေျပာင္းၿပီး ျပန္လည္တည္ေဆာက္ဖို႔အတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ မူလေနထိုင္သူေတြကို စနစ္တက်ေနရာ ျပန္လည္ခ်ထားနိုင္ဖို႔အတြက္ ယာယီေနထိုင္မႈေတြကို စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးရတဲ့ အခက္အခဲ ေတြရွိပါတယ္" ဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာဆိုသည္။

အဆိုပါ အိမ္ရာတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ တင္ဒါေခၚယူမႈကို (၂၀၁၆)ခုႏွစ္ အတြင္းျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အိမ္ရာတည္ေဆာက္ေရးအတြက္ မူလေနထိုင္သူမ်ားႏွင့္ အႀကိမ္ႀကိမ္ညႇိႏွိုင္း ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ၾကန္႔ၾကာေန

လမ္းသစ္ရိပ္သာ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရန္ မူလေနထိုင္သူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို (၂၀၁၄)ခုႏွစ္အတြင္း စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး အဆင္မေျပမႈမ်ားေၾကာင့္ လုပ္ငန္းတည္ေဆာက္ရန္ ၾကန္႔ၾကာေနျခင္းျဖစ္သည္။ လက္ရွိတြင္ မူလေနထိုင္သူမ်ားကို ေျပာင္းေရႊ႕စရိတ္ႏွင့္ ျပန္လည္ ငွားရမ္းေနထိုင္ရန္ အိမ္ငွားခမ်ားသတ္မွတ္ထားၿပီး ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ေျပလည္မႈမ်ားေၾကာင့္ စတင္ေဆာက္လုပ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းျဖစ္သည္။

Source : The Myanmar Time

Facebook comments