မူဝါဒအေျပာင္းအလဲေတြၾကား အသက္ရွဴက်ပ္ေနတဲ့ ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ား

javascript

အစိုးရသည္ မူဝါဒ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား မခ်မွတ္မီ လူထုကို အသိေပးရန္ လိုအပ္ၿပီး ႀကိဳတင္အသိေပးျခင္းမရွိဘဲ မူဝါမ်ား ႐ုတ္တရက္ခ်မွတ္ျခင္းသည္ အဆိုပါက႑အတြင္း လုပ္ကိုင္ေနၾကသူမ်ားအတြက္ ဟန္ခ်က္ပ်က္ကာ ထိခိုက္မႈမ်ားစြာျဖစ္ေစေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ လိုင္စင္ရ ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ားအသင္း ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီဝင္ ဦးမ်ိဳးျမင့္က ေျပာသည္။

"အထပ္ျမင့္တုန္းကလည္း တစ္ခါလုပ္ၿပီးၿပီ၊ အခုလည္းထပ္ၿပီး ဘာမွအသိမေပးဘဲ ႐ုတ္တရက္ပိတ္ပင္လိုက္ေတာ့ ကြၽမ္းထိုးေမွာက္ခုံေတြ ျဖစ္ကုန္တာေပါ့"ဟု ဦးမ်ိဳးျမင့္က ဆိုသည္။

အေဆာက္အအုံတစ္ခု ေဆာက္လုပ္သည့္အခါ ေျမရွင္ႏွင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ၿပီးၿပီးခ်င္း စတင္ေဆာက္လုပ္ရျခင္း မဟုတ္ဘဲ ေဆာက္လုပ္ရန္ လိုအပ္သည့္ အေဆာက္အအုံဒီဇိုင္းေရးဆြဲျခင္း၊ ေျမတိုင္းေျမပုံထုတ္ျခင္း စသည့္အဆင့္ဆင့္ကို ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီးမွ ေဆာက္လုပ္ခြင့္တင္ရျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းသို႔ ေဆာက္လုပ္ခြင့္ပါမစ္တင္ရန္ ေျခာက္လမွ တစ္ႏွစ္ခန္႔ ၾကာျမင့္ေလ့ရွိေသာေၾကာင့္ အစိုးရက မူဝါဒ တစ္ခုခု အေျပာင္းအလဲလုပ္လိုပါက ေျခာက္လ သို႔မဟုတ္ တစ္ႏွစ္ခန္႔ ႀကိဳတင္အသိေပးသင့္ေၾကာင္းလည္း ဦးမ်ိဳးျမင့္ က ဆိုသည္။"ေျမညီထပ္ အျမင့္နည္းနည္းေလွ်ာ့တာကို ေနာက္တစ္ႏွစ္ေလာက္မွ ကန္႔သတ္လိုက္လည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႀကီး ဘာမွ ေျပာင္းလဲသြားမွာမဟုတ္ဘူး"ဟု ၎က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္ႏွင့္ လိုင္စင္ရ ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ားအသင္းတို႔ပူးေပါင္းၿပီး ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္တို႔ႏွင့္ေတြ႕ဆုံကာ အစိုးရ၏မူဝါဒမ်ားေၾကာင့္ေဆာက္လုပ္ေရးက႑တြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ အခက္အခဲမ်ားကို တင္ျပေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးမ်ိဳးျမင့္က ဆိုသည္။

ယခုႏွစ္ပိုင္းတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑ ေဈးကြက္မ်ား က်ဆင္းလ်က္ရွိၿပီး ယခင္စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ထားၿပီးေသာသူမ်ားသာ ဆက္လက္ေဆာက္လုပ္ေနျခင္းျဖစ္ကာ အသစ္ေဆာက္လုပ္မႈမ်ား နည္းပါးေနေၾကာင္းလည္း ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေျပာသည္။

ေဆာက္လုပ္ေရးက႑က်ဆင္းေနခ်ိန္တြင္ ျပန္လည္ဦးေမာ့လာေစရန္ ေျဖေလွ်ာ့ေပးသင့္သည္မ်ားကို ေျဖေလွ်ာ့ ေပးၿပီး ေဈးကြက္တစ္ခု ပုံမွန္လည္ပတ္ ေကာင္းမြန္လာမွသာ တင္းက်ပ္သင့္သည့္ အရာမ်ားကို တင္းက်ပ္ရန္ လုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ အိမ္ၿခံေျမလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအသင္း ဒုတိယဥကၠ႒(၁) ဦးစိုင္းခြန္ ေနာင္က ေျပာသည္။

"နဂိုကတည္းကမွ အလုပ္မျဖစ္တာေလ၊ ကန္႔သတ္မႈေတြ ထပ္ထြက္လာေတာ့ ပိုၿပီးလုပ္ရကိုင္ရ က်ပ္တည္းတယ္၊ အခက္အခဲေတြလည္း အမ်ားႀကီးႀကဳံရတယ္"ဟု ဦးစိုင္းခြန္ေနာင္က ဆိုသည္။

ေျမညီထပ္တြင္ ထပ္ခိုးထည့္သြင္း တည္ေဆာက္ျခင္းျဖင့္ ေရာင္းပန္းလွကာ ေဈးပိုရၿပီး ဝယ္ယူေနထိုင္သူမ်ား အတြက္လည္း စီးပြားေရးလုပ္လိုသူမ်ား၊ မိသားစုမ်ားေသာသူမ်ားအတြက္လည္း ေနထိုင္ရန္ အဆင္ေျပသည့္အတြက္ဝယ္လိုအားအမ်ားဆုံးျဖစ္ေၾကာင္း အာရွေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းအေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ဦးရန္ေအာင္က ေျပာသည္။

"ထပ္ခိုးပါေတာ့ ေနထိုင္တဲ့သူေရာ ေရာင္းတဲ့သူေရာ အဆင္ေျပတယ္။ ၁၂ ေပနဲ႔ေဆာက္လိုက္ရင္ ေရာင္းရတာ လည္း ေဈးမရေတာ့သလို ေနတဲ့သူေတြအတြက္လည္းအဆင္မေျပေတာ့ဘူး"ဟု ဦးရန္ေအာင္က ဆိုသည္။

အေဆာက္အအုံေဆာက္လုပ္ေနထိုင္ခြင့္အတြက္ အဆင့္ဆင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားရရန္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံစီးပြားေရးအေျခအေနေၾကာင့္ ဝယ္လိုအားမ်ား က်ဆင္းေနခ်ိန္တြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑အေပၚ အခက္အခဲျဖစ္ေစမည့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား မျပဳလုပ္သင့္ေၾကာင္းလည္း ဦးရန္ေအာင္က ဆိုသည္။

တိုက္ခန္းအေရာင္းေဈးကြက္တြင္သာမက အငွားေဈး ကြက္တြင္လည္း ေျမညီထပ္ႏွင့္ အေပၚဆုံးထပ္၊ ဒါဘာ မ်ားမွာ အငွားမ်ားသည့္အတြက္ အားထားေနရေၾကာင္း ေဈးကြက္အတြင္းမွ ေလ့လာသိရွိရသည္။

စုေပါင္းငွားရမ္းေနထိုင္သူအမ်ားစုမွာ အေပၚဆုံးထပ္ႏွင့္ ဒါဘာမ်ားကိုသာ ေဈးသက္သာသည့္အတြက္ ငွားရမ္း ေနထိုင္ေလ့ရွိၿပီး မိသားစုမ်ားၿပီး စီးပြားေရးပူးတြဲလုပ္ကိုင္လိုသူမ်ားမွာ ေျမညီထပ္မ်ားကို ဦးစားေပးငွားရမ္းလာၾကေၾကာင္း အိမ္ၿခံေျမအက်ိဳးေဆာင္မ်ားက ေျပာသည္။

၂၀ဝ၄•ဝ၅ ခုႏွစ္ခန္႔က စည္ပင္သာယာက သုံးထပ္ခြဲေဆာက္လုပ္ရန္ ခြင့္ျပဳလိုက္ေသာ္လည္း စည္ပင္ႏွင့္ ကန္ထ႐ိုက္မ်ား ညႇိႏႈိင္းၿပီး ေျမညီထပ္တြင္ ထပ္ခိုးပါ ႏွစ္ထပ္ႏွင့္ အေပၚဆုံးထပ္တြင္ ဒါဘာခန္း တစ္ခန္း စုစုေပါင္း ငါးခန္း စသျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ေရာင္းခ်မႈမ်ား ရွိခဲ့ၿပီး အိမ္ရွင္ႏွင့္ ကန္ထ႐ိုက္ အဆင္ေျပခဲ့သည္မ်ားလည္း ရွိခဲ့သည္။

အစိုးရအေနျဖင့္ မူဝါဒမ်ား ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ရန္ လိုအပ္လာပါက ေျမျပင္အေျခအေနကို သိရွိႏိုင္ရန္ သက္ဆိုင္ရာအသင္း၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံညႇိႏႈိင္းကာ ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထိုက္ေသာစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္႐ြက္သင့္ေၾကာင္းလည္း ဦးရန္ေအာင္က မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

"မူေတြ၊ စည္းကမ္းေတြ ခဏခဏေျပာင္းေနတာက ေနာက္ဆုံးျပည္သူေတြ၊ အသုံးျပဳသူေတြဆီမွာပဲ အမ်ားဆုံးထိခိုက္တာျဖစ္တယ္၊ ဒါေၾကာင့္ ေသခ်ာစဥ္းစားဖို႔လိုအပ္ ပါတယ္"ဟု ဦးရန္ေအာင္က ဆိုသည္။

ယခုကဲ့သို႔အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးကို အေျခခံကာစီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ေနေသာ ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ား၏ စီးပြားေရးထိခိုက္သည့္အျပင္ အိမ္ရွင္ႏွင့္ မူလခ်ဳပ္ဆိုထားသည့္ စာခ်ဳပ္ပါပုံစံအတိုင္း ေဆာက္လုပ္ခြင့္မရေတာ့သျဖင့္ အိမ္ရွင္ႏွင့္ ကန္ထ႐ိုက္အၾကား ယုံၾကည္မႈမ်ားလည္း ေလ်ာ့က်လာႏိုင္ေၾကာင္း ဦးရန္ေအာင္က ေထာက္ျပေျပာဆိုသည္။

အစိုးရက စီးပြားေရးက်ဆင္းေနခ်ိန္တြင္ မသင့္ေလ်ာ္ေသာ မူဝါဒမ်ားကို ခ်င့္ခ်ိန္ထုတ္ျပန္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ပညာရွင္မ်ား၏ အျမင္တစ္ခုတည္းမဟုတ္ဘဲ လက္ရွိႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးအေျခအေနမ်ားကို အဘက္ဘက္မွ သုံးသပ္ထုတ္ျပန္သင့္ေၾကာင္း ဦးမ်ိဳးျမင့္က သူ၏အျမင္ကို သုံးသပ္ေျပာဆိုသည္။

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေခတ္ေကာင္းခဲ့သည့္ ၂၀၁၃ မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ကြန္ဒိုမ်ား၊ တိုက္ခန္းသစ္ မ်ား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕နယ္ ေနရာအႏွံ႔အျပားတြင္ အၿပိဳင္အဆိုင္ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။ အလားတူပင္ ေျမရွင္မ်ားႏွင့္ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းကာ ႀကိဳပြိဳင့္စနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ကာ တည္ေဆာက္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားလည္း ေခတ္စားခဲ့သည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ တိုက္ခန္းေဈးကြက္ေအးစက္လာၿပီး ႀကိဳပြိဳင့္ေရာင္းခ်ရမႈ နည္းသြားျခင္း၊ ဘဏ္ေခ်းေငြမ်ား မရရွိေတာ့ျခင္းေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕ကန္ထ႐ိုက္မ်ား ေဆာက္လက္စတိုက္မ်ားကိုပစ္၍ ထြက္ေျပးသူမ်ား ရွိခဲ့သျဖင့္ ေျမရွင္ႏွင့္ ကန္ထ႐ိုက္အၾကား ယုံၾကည္မႈမ်ား ေပ်ာက္ဆုံးသည္အထိျဖစ္ခဲ့သည္။

ႀကိဳပြိဳင့္ေရာင္းခ်ထားေသာ ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ား အေနျဖင့္ အစိုးရ၏မူဝါဒ ႐ုတ္တရက္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေၾကာင့္ နစ္နာမႈမ်ားရွိသကဲ့သို႔ ႀကိဳပြိဳင့္ဝယ္ယူသူမ်ား၊ အိမ္ရွင္မ်ားအေနျဖင့္လည္း နစ္နာမႈမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚေနၾကရသည္။

Source : The Myanmar Times
Property.com.mm သည္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အေကာင္းဆံုးေသာ အိမ္ျခံေျမ ဝဘ္ဆိုက္တစ္ခုျဖစ္၍ ေန႔စဥ္ update ျဖစ္ေသာ သတင္းမ်ားကို ေဖာ္ျပေပးလ်ွက္ရွိပါသည္။လူၾကီးမင္းတို႕အေနျဖင့္ ေန႔စဥ္သတင္းမ်ားကို Mobile Phone လြယ္ကူစြာ ဖတ္ရႈနိုင္ရန္ Play Store မွ www.property.com.mm application အား Download ရယူနိုင္ပါသည္။

Facebook comments