ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း ဒီဇိုင္းေရးဆြဲရန္ စင္ကာပူကုမၸဏီကို ေ႐ြးခ်ယ္

javascript

ရန္ကုန္ျမစ္တစ္ဖက္ကမ္းတြင္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းအတြက္ Urban Master Plan ႏွင့္ စီမံကိန္းဒီဇိုင္းေရးဆြဲရန္ စင္ကာပူကုမၸဏီ AECOM Singapore ကို ေ႐ြးခ်ယ္လိုက္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကုမၸဏီလီမိတက္ (NYDC) ထံမွ သိရသည္

Master Plan ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲရန္အတြက္ စိတ္ဝင္စားမႈေလွ်ာက္လႊာ (EOI) တင္ခဲ့ေသာ ျပည္တြင္းျပည္ပကုမၸဏီ ၁၄ ခုထဲမွ ကုမၸဏီမ်ား၏ အရည္အခ်င္းႏွင့္ အေတြ႔အႀကံဳကိုစိစစ္ၿပီး စင္ကာပူကုမၸဏီကို ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါကုမၸဏီထံမွ သိရသည္။

အဆိုပါ Urban Master Plan ႏွင့္ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဗိသုကာအသင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာအသင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဗိသုကာေကာင္စီ အစရွိေသာ ပညာရွင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္ၿပီး ယင္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ထင္ျမင္သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို Master Plan ေရးဆြဲရာတြင္ ထည့္သြင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကုမၸဏီလီမိတက္ (NYDC) ထံမွ သိရသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းအတြက္ Urban Master Plan ႏွင့္ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲျခင္းမ်ားကို ယခုလအတြင္း စတင္ေဆာင္႐ြက္မည္ျဖစ္ၿပီး လာမည့္ ၂ လအတြင္း၌ ပထမအဆင့္ထြက္လာရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားေၾကာင္း NYDC ထံမွ သိရသည္။ 

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း ပထမအဆင့္အေျခခံအေဆာက္အဦဆိုင္ရာ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္လည္း တ႐ုတ္ကုမၸဏီ China Communications Construction Company (CCCC) ကို NYDC ကုမၸဏီက ေ႐ြးခ်ယ္ထားသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း ပထမအဆင့္ တည္ေဆာက္ေရးတြင္ ေက်း႐ြာငါး႐ြာ၊ တံတားႏွစ္စင္း၊ ၁၆ မိုင္ေက်ာ္အရွည္ရွိ ပင္မလမ္းေၾကာင္းမ်ား၊ ၁၀ စတုရန္းကီလိုမီတာ (ဧက ၂၅၀၀ ခန္႔) ရွိ စက္မႈဇုန္၊ ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ျဖန္႔ျဖဴးေရးအေဆာက္အအံုမ်ား၊ ေရသန္႔ႏွင့္ ေရဆိုးထုတ္စက္႐ံုမ်ား ပါဝင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း NYDC ကုမၸဏီထံမွ သိရသည္။

 

Source:  The voice

Facebook comments