၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ JICA ေခ်းေငြျဖင့္ ျပည္တြင္း SME လုပ္ငန္းမ်ားကို က်ပ္ ၁၅၁ ဒသမ ၆၈၅ ဘီလ်ံခန္႔ေခ်းေငြထုတ္ေပးမည္

javascript

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီ ( JICA ) မွရယူေသာ တရားဝင္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအကူအညီ (ODA) ေခ်းေငြျဖင့္ ျပည္တြင္း SME လုပ္ငန္းမ်ားကို ဂ်ပန္ယမ္း ၁၁ ဒသမ ၆ ဘီလ်ံႏွင့္ ညီမၽွေသာ (က်ပ္ ၁၅၁ ဒသမ ၆၈၅ ဘီလ်ံ)ခန္႔ကိုေခ်းေငြထုတ္ေခ်းေပးသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္မွ သိရသည္။

ယခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလအတြင္း၌လည္း ေခ်းေငြ ဂ်ပန္ယမ္း၃ဘီလ်ံႏွင့္ ညီမၽွေသာ က်ပ္ ၃၆ ဘီလ်ံခန္႔ကို ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားျဖစ္သည့္ အေသးစားအလတ္စားစက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဘဏ္ (SMIDB)၊ ျမန္မာ့ေရွ႕ေဆာင္ဘဏ္၊ ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ားဘဏ္၊ ကေမၻာဇဘဏ္၊ သမဝါယမဘဏ္၊ ဧရာဝတီ ဘဏ္တို႔မွ တစ္ဆင့္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီအပါအဝင္ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္အသီးသီးရွိ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားသို႔ ထုတ္ေခ်းေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္မွ စက္တင္ဘာ ၅ရက္ေန႔တြင္ ေၾကညာခဲ့သည္။

" ဘယ္ေဒသကိုဦးစားေပး ေခ်းေပးမယ္ဆိုၿပီး မသတ္မွတ္ထားဘူး။ ေဘာင္ဝင္တဲ့ SME ေတြကို ေခ်းမွာပါပဲ " ဟု စက္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ စစ္ေဆးေရးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ေဒၚေအးေအးဝင္းက ဆိုသည္။ အဆိုပါေခ်းေငြကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ SME လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး ဥပေဒတြင္ ပါရွိသည့္ SME သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ကိုက္ညီေသာ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္း၊ လုပ္သားအေျချပဳလုပ္ငန္း၊ လက္လီေရာင္းဝယ္ေရး လုပ္ငန္း၊လကၠားေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းႏွင့္ အျခားလုပ္ငန္းမ်ား ေလၽွာက္ထား နိုင္မည္ျဖစ္ သည္။

JICA ႏွစ္ဆင့္ခံ ေခ်းေငြစီမံကိန္းတြင္ ေခ်းေငြေလၽွာက္ထားရန္ အက်ဳံးမဝင္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားမွာ အိမ္ၿခံေၿမ အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္အာမခံလုပ္ငန္းမ်ား၊ အဖိုးတန္သတၱဳေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ အရက္ဆိုင္မ်ားႏွင့္ေပ်ာ္ပြဲစား႐ုံလုပ္ငန္း၊ေျဖေဖ်ာ္မႈ၊ တင္ဆက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား လက္နက္၊ ခဲယမ္း ထုတ္လုပ္ေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ၿပီး၊ ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႕ျဖိဳးေရးဘဏ္မွ ေခ်းေငြရယူရန္ အရည္အေသြး ျပည့္မီမႈ ရွိေသာ လယ္သမားမ်ားအား ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းေပးမည္မဟုတ္ေၾကာင္း သိရသည္။

SME လုပ္ငန္းတစ္ခုသို႔ ထုတ္ေခ်းေပးမည့္ ေငြပမာဏကို အမ်ားဆုံး ေငြက်ပ္ သန္း၅၀ဝ သတ္မွတ္ထားၿပီး၊ ေခ်းေငြအတိုးႏႈန္းကို တစ္ႏွစ္လၽွင္ ၈ ဒသမ ၅ရာခိုင္ႏႈန္း သတ္မွတ္ထားကာ ေခ်းေငြ သက္တမ္းမွာ ၃ႏွစ္အထက္မွ ၅ႏွစ္အထိျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္မွ SME လုပ္ငန္းမ်ားအား ဘ႑ာေငြ ပံ့ပိုးကူညီရန္ JICA မွတရားဝင္ ဖြံ႕ျဖိဳးမႈအကူအညီေခ်းေငြ (ODA)ရယူ၍SME) ႏွစ္ဆင့္ခံေခ်းေငြစီမံကိန္း ပထမအဆင့္ကို ၂၀၁၅ခုႏွစ္ တြင္စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ပထမအဆင့္ထုတ္ေခ်းေငြမ်ားအနက္မွ ျပန္လည္ေပးဆပ္လာသည့္ အရင္းေငြမ်ားအား လွည့္ပတ္ရန္ပုံ ေငြစာရင္းတြင္ထားရွိ၍ ျပည္လည္ထုတ္ေခ်းေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ပထမအဆင့္တြင္ လုပ္ငန္းရွင္ ၃၀ဝေက်ာ္ ကို ေခ်းေငြ က်ပ္ ၆၇ဘီလ်ံခန္႔ေခ်းေငြ ထုတ္ေပးခဲ့သည္ဟု ေဒၚေအးေအးဝင္းက ဆိုသည္။ JICA SME Two- Step Loan စီမံကိန္း ဒုတိယအဆင့္တြင္ ေခ်းေငြ ဂ်ပန္ယန္း ၁၄၉၄၉သန္း ေခ်းယူရန္ ယခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၂ရက္ေန႔က က်င္းပသည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ သတၱမပုံမွန္ အစည္းအေဝးတြင္ အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး ေခ်းေငြစာခ်ဳပ္အား မတ္၂၉ရက္တြင္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။


Source: The Myanmar Times
Property.com.mm သည္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အေကာင္းဆံုးေသာ အိမ္ျခံေျမ ဝဘ္ဆိုက္တစ္ခုျဖစ္၍ ေန႔စဥ္ update ျဖစ္ေသာ သတင္းမ်ားကို ေဖာ္ျပေပးလ်ွက္ရွိပါသည္။

Facebook comments