ျမန္မာ-ဂ်ပန္သီလ၀ါကုမၸဏီ MJTD ၏ ေျမငွားရမ္းျခင္းမွရရွိသည့္၀င္ေငြ ၃၃ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ က်ဆင္းခဲ့သျဖင့္ အျခားလုပ္ငန္းမ်ားမွ ၀င္ေငြပိုမိုရရွိလာရန္ေမွ်ာ္လင့္

javascript

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျမန္မာ-ဂ်ပန္ သီလ၀ါ ဒီဗေလာ့မန္႔လီမိတက္ (MJTD ) ၏ ေျမငွားရမ္းျခင္းမွ ရရွိသည့္၀င္ေငြ ၃၃ ရာခိုင္ႏႈန္း က်ဆင္းခဲ့သျဖင့္ အျခားေသာ လုပ္ငန္းမ်ားမွ ၀င္ေငြပိုမိုရရွိလာရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

သီလ၀ါအမ်ားပိုင္ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ MJTD အပါအ၀င္ တြဲဘက္ကုမၸဏီမ်ားမွ အျမတ္ရရွိမႈ က်ဆင္းသျဖင့္ စံခ်ိန္တင္ ၀င္ေငြေလ်ာ့က်မႈ ျဖစ္ေပၚထားကာ အခြန္ေဆာင္ၿပီးအသား တင္အျမတ္ က်ပ္ ၁၂ ဘီလ်ံေက်ာ္သာ ရရွိထားသည္။ ထိုသို႔ အျမတ္ရရွိမႈေလ်ာ့က်သျဖင့္ အစုရွယ္ယာမ်ားအေပၚ အျမတ္ခြဲေ၀ရာတြင္လည္း ရွယ္ယာတစ္စု က်ပ္ ၂၃၀ သာ ခြဲေ၀ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါအျမတ္ေ၀စုမွာ ဘ႑ာႏွစ္သံုးႏွစ္အတြင္း အနည္းဆံုးျဖစ္လာသည္။

လက္ရွိတြင္ ျမန္မာ-ဂ်ပန္သီလ၀ါ ကုမၸဏီ MJTD မွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ရွိ စက္မႈနယ္ေျမမ်ားသည္ MTSH ၏ အႀကီးမားဆံုး ၀င္ေငြအရင္းအျမစ္ျဖစ္ၿပီး ဇုန္ (A) ရွိ ငွားရမ္းႏိုင္ေသာ ေျမဟတ္တာ ၃၀၀ အနက္တြင္ ၉၆ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ကုမၸဏီ ၈၁ ခုသို႔ အငွားခ်ႏိုင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ဇုန္ (B) ၊ အဆင့္ (၁) တြင္ ငွားရမ္းႏိုင္ေသာ စုစုေပါင္း ေျမဧရိယာ ၈၃ ဟက္တာအနက္မွ ရာခိုင္ႏႈန္း ၄၀ သည္ ကုမၸဏီရွစ္ခုသို႔ အငွားခ်ခဲ့ၿပီးျဖစ္၍ ဇုန္ (ဘီ)၊ အဆင့္ (၂) တြင္ ငွားရမ္းႏိုင္ေသာ ေျမဧရိယာ ၅၉ ဟက္တာကို လက္ရွိတြင္ တည္ေဆာက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသည္။ အဆိုပါစက္မႈနယ္ေျမမ်ားမွ ေျမေနရာငွားရမ္းမႈမွရရွိသည့္ ၀င္ေငြမ်ားအျပင္ လွ်ပ္စစ္မီး၊ ေရႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈ ၀န္ေဆာင္ခမ်ားကိုလည္း ပုံမွန္၀င္ေငြ အျဖစ္ရရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

“၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္မွာ MTSH ရဲ႕ လုပ္ငန္းေတြဟာ အျခားလုပ္ငန္းေတြနည္းတူ စိန္ေခၚမႈေတြကို ရင္ဆိုင္ခဲ့ရတဲ့ ႏွစ္တစ္ႏွစ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဟာ ကမၻာမွာ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈ အလ်င္ျမန္ဆံုးျဖစ္ႏိုင္တဲ့ အေနအထားမွာရွိေနတဲ့ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္ေပမယ့္လည္း ေမွ်ာ္မွန္းထားသေလာက္ တိုးတက္မႈမရွိခဲ့တာ သိရွိၾကၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္မွာ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြအေနနဲ႔ အရင္ႏွစ္ကေလာက္မမ်ားေပမယ့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ ဆက္လက္၀င္ေရာက္လာေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။

သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံကိန္းႀကီးဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးအနာဂတ္ကို ျပန္လည္ဦး ေမာ့လာႏိုင္တဲ့ အလားအလာေကာင္းေတြနဲ႔အတူ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္း ရွိေနတယ္လို႔ ယံုၾကည္ထားပါတယ” ဟု MTSH ဥကၠ႒ ဦး၀င္းေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

သို႔ေသာ္၀င္ေငြက်ဆင္းရျခင္းမွာ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ရွိ စက္မႈေျမမ်ားေပၚတြင္ စိတ္၀င္စားမႈ ေလ်ာ့နည္းသြားျခင္း မဟုတ္ဘဲ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား၏ စိတ္၀င္စားမႈသည္ ျမင့္တက္လ်က္ပင္ရွိ၍ ေျမငွားရမ္းမႈမွ ၀င္ေငြသည္ ယခုႏွစ္ပမာဏအတိုင္း ဆက္လက္တည္ရွိေနမည္ ျဖစ္သည္။

လက္ရွိတြင္ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ရွိ စက္မႈနယ္ေျမမ်ားမွရရွိသည့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈ၀န္ေဆာင္ခ၊ လွ်ပ္စစ္မီးႏွင့္ ေရေပးေ၀ျခင္းမွ ရရွိသည့္ ၀န္ေဆာင္ခမ်ား၊ စက္႐ုံ၊ ႐ုံးခန္း၊ လူေနဆိုင္ခန္းမ်ားႏွင့္ လုပ္သားအိမ္ရာမ်ား ငွားရမ္းျခင္းမွရရွိသည့္ ၀င္ေငြမ်ားသည္ ပုံမွန္ရရွိေနသည့္ ၀င္ေငြအရင္း အျမစ္မ်ားပင္ျဖစ္ၿပီး ေျမငွားရမ္းသူမ်ားမွ ၎တို႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို စတင္လုပ္ေဆာင္မႈ ပိုမိုမ်ားျပားလာသည္ႏွင့္အမွ် ပုံမွန္ရရွိမည့္၀င္ေငြသည္လည္း တိုးတက္လာမည္ျဖစ္ၿပီး ေျမငွားရမ္းမႈတြင္ ေလ်ာ့နည္းလာမည့္၀င္ေငြအတြက္ ျပန္လည္အစားထိုး ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

Credit: Eleven Media Group
Property.com.mm သည္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အေကာင္းဆံုးေသာ အိမ္ျခံေျမ ဝဘ္ဆိုက္တစ္ခုျဖစ္၍ ေန႔စဥ္ update ျဖစ္ေသာ သတင္းမ်ားကို ေဖာ္ျပေပးလ်ွက္ရွိပါသည္။

Facebook comments