ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ အိမ္ရာတစ္သန္းစီမံကိန္းအတြက္ ႏိုင္ငံတကာအာမခံလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ နားလည္မႈစာခ်ြန္ လႊာလက္မွတ္ေရးထိုး

javascript

ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ အိမ္ရာတစ္သန္းစီမံကိန္းအတြက္ ႏိုင္ငံတကာအာမခံလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာလက္မွတ္ေရးထိုးမႈကို ၾသဂုတ္လ ၂၈ ရက္ေန႔မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

အိမ္ရာတစ္သန္းစီမံကိန္းအတြက္ ႏိုင္ငံပိုင္ျမန္မာ့အာမခံလုပ္ငန္းႏွင့္ SHIN YE HTUT GROUP (HRSE,IRMC,DIT,SYH) တို႔နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာလက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ဂ်ပန္၊ဂ်ာမနီ၊မေလးရွားႏိုင္ငံတို႔အၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈရလဒ္အျဖစ္ အိမ္ရာတစ္သန္းစီမံကိန္းအတြက္ လိုအပ္တဲ့အာမခံဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားေဆာင္ရြက္ဖို႔ နာလည္မႈစာခၽြန္လႊာလက္မွတ္ေရးထိုးရျခင္း ျဖစ္တယ္လို႔ ျမန္မာ့အာမခံလုပ္ငန္းဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴးေဒါက္တာစႏၵာဦးက ေျပာဆိုခဲ့တာပါ။

ထိုကဲ့သို႔လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ျပည္သူေတြရဲ႕ အိမ္ရာလိုအပ္ခ်က္နဲ႔ ပိုင္ဆုိင္မႈကိုအမ်ားစြာအေထာက္ အကူျပဳေစမွာျဖစ္တယ္လို႔ ယင္းကဆက္ၿပီးေျပာဆိုပါတယ္။

Source : SFJ Strategy First Journal

Facebook comments