လိႈင္သာယာေဆးရံုဝင္းအတြင္း ဝန္ထမ္းအိမ္ရာႏွစ္ခုေဆာက္လုပ္မည္

javascript

ယင္းေဆးရံုဝင္းအတြင္း ေလးခန္းတဲြ ေလးထပ္တစ္ခုနွင့္ ေျခာက္ခန္းတြဲ ေလးထပ္တစ္ခုေဆာက္လုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းလိႈင္သာယာျပည္သူ႕ေဆးရံုအုပ္ ေဒါက္တာ ဆန္းလြင္ဥိးမွေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေဆးရံုတုိင္းတြင္အိမ္ရာေနရာခ်ထားေရးေကာ္မတီဆိုတာရွိပါတယ္။ထိုေကာ္မတီဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ ဦးစားေပးအစီအစဥ္တြင္ အားလံုးနီးပါးလည္းရေကာင္းရသြားမည္။တကယ္လို႕ အားလံုးနီးပါးမရခင္စပ္ၾကားတြင္လိုအပ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ေကာ္မတီ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ ဦးစားေပးၿပီးထားသင့္သည့္လူမ်ား အစဥ္လိုက္ေနရာခ်ထားေပးမည္ဟု ဝန္ထမ္းအားလံုးအတြက္လည္း အဆင္ေျပသြားမည္ျဖစ္သည္။ေဆးရံု၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားလည္း အဆင္ေျပသြားမည္ဟု သိရသည္။

လိႈင္သာယာေဆးရံုႀကီးသည္ကုတင္ ၂ဝဝဆံ့ျဖစ္၍ ဖဲြ႔စည္းပံုအရ ဝန္ထမ္းဦးေရ ၆ဝဝ ခြင့္ျပဳထားေသာ္လည္း လက္ရွိတြင္ အထူးကုဆရာဝန္၊ဆရာဝန္၊သူနာျပဳ၊ကြ်မ္းက်င္ဝန္ထမ္းမ်ား ႏွင့္ အေထြေထြလုပ္သားစုစုေပါင္း ၂ဝဝ ေက်ာ္ခန္႕ ထားသည္။

က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနက ၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ကို ဝန္ထမ္းအိမ္ရာႏွစ္အျဖစ္သတ္မွတ္ထားကာ ယင္းဘ႑ာႏွစ္အတြင္း တစ္ႏုိင္ငံလံုးအတိုင္းအတာျဖင့္ က်ပ္ ၂၆၃ ဘီလီယံအသံုးျပဳၿပီး ဝန္ထမ္းအိမ္ရာမ်ား ေဆာက္လုပ္မည္ျဖစ္သည္။

ထို႕ျပင္လိႈင္သာယာေဆးရံုႀကီးေရွ႕ဘက္မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္တြင္ရွိေသာ က်န္စစ္မင္းအိမ္ရာ ႏွင့္ထီးလိႈင္ရွင္အိမ္ရာတြင္လည္း က်န္းမာေရးနွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန ခြင့္ျပဳခ်က္ရန္ပံုေငြျဖင့္ ဝန္ထမ္းအိမ္ရာမ်ား ဝယ္ယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

Source: Weekly Eleven

Facebook comments