ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီ ေသာင္းခ်ီရွိေသာ္လည္း အရည္အခ်င္းရွိကုမၸဏီ အနည္းအက်ဥ္းသာ ရွိဟုဆုိ

javascript

ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလုံးတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီ ေသာင္းဂဏန္းခန္႔ရွိေသာ္လည္း လုိအပ္ သည့္အရည္အခ်င္းႏွင့္ ျပည့္စုံေသာေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီ အနည္းအက်ဥ္းသာရွိၿပီး လက္ခ်ိဳးေရတြက္၍ ရေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒု၀န္ႀကီးဦးေက်ာ္လင္းက ေျပာသည္။

ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ အေျခခံပညာဦးစီးဌာန၏ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ေဆာင္ ရြက္သည့္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္သူ႔ ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေထာက္ျပ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကုိ ဒု၀န္ႀကီးက ယမန္ေန႔တြင္ က်င္းပ သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၌ ျပန္လည္ရွင္းလင္းခဲ့သည္။

‘‘ယခုအခ်ိန္မွာ တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီ အေရအတြက္ ေသာင္းဂဏန္းခန္႔ရွိေနၿပီး လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳ၊ပိုင္ဆိုင္သည့္ ဘ႑ာေရးအေျခအေန၊ ကြၽမ္းက်င္အင္ဂ်င္နီယာႏွင့္ စက္ယာဥ္ယႏၲရား ပိုင္ဆိုင္မႈစသည္တို႔နဲ႔ ျပည့္စံုတဲ့ကုမၸဏီမ်ားရဲ႕ အေရအတြက္ကို လက္ခ်ိဳးေရတြက္လို႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္’’ဟု ဒု ၀န္ႀကီးကေျပာသည္။

တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း မ်ားတြင္ အားနည္းခ်က္မ်ားရွိေနျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အဓိက အေၾကာင္းရင္းကုိ ရွာေဖြရာ၌ ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ား၏ လုပ္ငန္း ကြၽမ္းက်င္မႈကုိ ေမးခြန္းထုတ္ရ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒု၀န္ႀကီးကေျပာ သည္။

ထုိ႔အျပင္ ကုမၸဏီအမ်ားစု သည္ တင္ဒါေအာင္ျမင္ခ်ိန္၌ လုပ္ငန္းၿပီးေျမာက္မႈ အာမခံေငြ သြင္းရန္ႏွင့္ လုပ္ငန္းအတြက္ ႀကိဳ တင္စုိက္ထုတ္ႏုိင္သည့္ ဘ႑ာ ေရးအေျခအေနမရွိဘဲ ဘဏ္မ်ား ႏွင့္ ျပင္ပမွ ေခ်းေငြမ်ားကုိ အတုိးႏႈန္းျဖင့္ ေခ်းယူကာလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္သည့္ အေျခအေန တြင္ရွိေၾကာင္း ဒု၀န္ႀကီးကေျပာ ၾကားသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီမ်ား၏ လုပ္ငန္းကြၽမ္းက်င္မႈ ပုိမိုေကာင္းမြန္လာေစရန္ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ သက္ဆုိင္ သည့္လုပ္သား ၁၉ မ်ိဳးကုိ အဆင့္ ခြဲျခား၍ သင္ၾကားေပးႏုိင္ရန္ သင္ ႐ုိးဇယားမ်ား ေရးဆြဲေနေၾကာင္း ဆုိသည္။

လက္ရွိလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ ေနသည့္ ပုဂၢလိကေဆာက္လုပ္ ေရးကုမၸဏီအမ်ားစုသည္ ေငြ ေၾကး၊ စက္ယႏၲရားႏွင့္ကြၽမ္းက်င္ ၀န္ထမ္းနည္းပါးသည္မွာ မွန္ ေသာ္လည္း လက္ခ်ိဳးေရတြက္၍ ရသည့္ အေရအတြက္အထိ မဟုတ္ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ ေဆာက္ လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္း ခ်ဳပ္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ခ်ဳပ္ ဦးမ်ိဳးျမင့္ကေျပာသည္။

‘‘တကယ္လုပ္ႏုိင္ကိုင္ႏုိင္တဲ့ ကုမၸဏီက ရာဂဏန္းေလာက္အ ထိေတာ့ရွိမွာပါ။ အဲဒီေလာက္အ ထိေတာ့လည္းမနည္းပါဘူး။ အ ၾကမ္းဖ်င္းေတာ့မွန္တယ္။ သူ ေျပာသေလာက္ လက္ခ်ိဳးေရလုိ႔ ရေလာက္တဲ့အထိေတာ့ မဟုတ္ ပါဘူး’’ဟု ၎ကတုံ႔ျပန္သည္။

၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အ တြက္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ခြင့္ျပဳတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း ၂,၆၀၀ ေက်ာ္ရွိရာတြင္ ၆၀၀ ေက်ာ္သာ သတ္မွတ္ကာလအ တြင္း ၿပီးစီးၿပီး က်န္ ၁,၉၀၀ ခန္႔ (၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔)သည္ သတ္မွတ္ခ်ိန္အတြင္း မၿပီးေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းေကာ္မတီ အစီရင္ခံစာ ၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

ယင္းတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန တင္ဒါစနစ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သည့္လုပ္ငန္း၂,၅၀၀ ေက်ာ္ ပါ၀င္ၿပီး ၀န္ႀကီးဌာနက ကုိယ္တုိင္ေဆာင္ရြက္သည့္ လုပ္ငန္း ၁၆၀ ေက်ာ္ရွိသည္။ ထုိ႔ ေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား လွယ္မ်ားက ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ ႀကီးဌာန၏ ႀကီးၾကပ္မႈအားနည္း ျခင္း၊ တင္ဒါေအာင္ကုမၸဏီမ်ား၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ အရည္အ ေသြးမျပည့္မီျခင္းကုိ ေထာက္ ျပထားသည္။

ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ တင္ဒါေခၚယူရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ တင္ဒါမေခၚဘဲ ကုိယ္တုိင္ တာ၀န္ယူတည္ ေဆာက္ျခင္း၊ တင္ဒါေခၚရာတြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အမွတ္ေပး စနစ္မ်ားအတုိင္း မေဆာင္ရြက္ ျခင္း၊ တင္ဒါေအာင္ကုမၸဏီမ်ား အေပၚ ႀကီးၾကပ္အေရးယူမႈအား နည္းျခင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး၏ တင္ဒါလုပ္ထုံး၊ လုပ္နည္းၫႊန္ ၾကားခ်က္ကုိ မလုိက္နာျခင္း စ သည္တို႔ ျပဳျပင္ရန္လုိေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၃၈ ဦးက ေဆြးေႏြးထားသည္။

‘‘စံခ်ိန္စံၫႊန္းမီစြာေဆာက္ လုပ္ျခင္းမရွိတ့ဲ ကုမၸဏီမ်ားကုိ အ ေရးယူေဆာင္ရြက္သြားဖုိ႔ တုိင္း ေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕ ႏွင့္ ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး အေၾကာင္းၾကားစာမ်ားလည္း ေပးပုိ႔သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္’’ဟု ဒု ၀န္ႀကီးက ျပန္လည္ရွင္းလင္းသည္။

လက္ရွိတြင္ စံခ်ိန္စံၫႊန္း မမီသည့္ အေဆာက္အအုံမ်ားကုိ ျပန္လည္ျပဳျပင္ေစျခင္း၊ အရည္ အေသြးမမီသည့္ အေဆာက္အအုံအခ်ိဳ႕ကုိ ဖ်က္သိမ္း၍ အသစ္ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ေစျခင္းတို႔ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ အက်င့္ပ်က္လာဘ္ စားသည့္ ၀န္ထမ္းမ်ားကုိ အေရးယူႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ၎ကဆုိသည္။

‘‘ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီး ဌာနမွ အက်င့္ပ်က္၀န္ထမ္းမ်ား ရွိပါက ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီး ဌာနသုိ႔လည္းေကာင္း၊ အျခား၀န္ ႀကီးဌာနမ်ားမွ အက်င့္ပ်က္၀န္ ထမ္းမ်ားရွိပါက သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားသုိ႔လည္းေကာင္း အေၾကာင္းၾကားေပးဖုိ႔ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕မ်ားကုိ ညိႇႏႈိင္းေမတၱာရပ္ခံေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္’’ဟု ဒု၀န္ႀကီးကေျပာသည္။

Source : 7Daydaily

Facebook comments