ျမန္မာ့အိမ္ၿခံေျမက႑ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အမ်ားဆံုး ျမႇဳပ္ႏွံမႈက႑အျဖစ္ ရပ္တည္ေန

javascript

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အိမ္ၿခံေျမက႑မွာ (၃)လအတြင္း ႏိုင္ငံျခားသားေတြရဲ႕ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ (၁၂၄၄.၈၁၉)သန္း အပါအဝင္ က်ပ္ (၄၁၆၂)ဘီလ်ံေက်ာ္အထိ ရွိေနၿပီး ႏိုင္ငံသားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စုစုေပါင္းရဲ႕ (၂၃)ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ျဖင့္ အမ်ားဆံုး ဝင္ေရာက္ျမႇဳပ္ႏွံထားတဲ့ က႑ျဖစ္ေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈနဲ႔ ကမၸဏီမ်ား ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနက သိရပါတယ္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီ၊ ေမနဲ႔ ဇြန္ သံုးလအတြင္း ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားမႈ အေျခအေနကို ေလ့လာၾကည့္ပါက ကုန္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းေတြမွာ ေဒၚလာ (၂၆၁၂.၆၂၈)သန္း အပါအဝင္ က်ပ္ (၃၀၁၆)ဘီလ်ံေက်ာ္အထိ ျမႇဳပ္ႏွံကာ စုစုေပါင္း ႏိုင္ငံသားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈရဲ႕ (၁၇)ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္အထိရွိကာ ဒုတိယအမ်ားဆံုး ျမႇဳပ္ႏွံထားတဲ့ က႑ျဖစ္သည္။

သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးက႑မွာ ေဒၚလာ (၂၂၅၄.၀၂၃)သန္း အပါအဝင္ က်ပ္ (၂၈၄၆)ဘီလ်ံေက်ာ္အထိ ျမႇဳပ္ႏွံထားကာ စုစုေပါင္း ႏိုင္ငံသားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈရဲ႕ (၁၆.၂၅)ရာခိုင္ႏႈန္းအထိရွိကာ တတိယအမ်ားဆံုး ျမႇဳပ္ႏွံထားတဲ့ က႑ျဖစ္ပါတယ္။ ဘ႑ႏွစ္ ၾကားကာလ (၄)လအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ (MIC) အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံသားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းေပါင္း (၆၅)ခုအထိ ခြင့္ျပဳ၊

အတည္ျပဳေပးထားမႈမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ က်ပ္ (၈၁၃)ဘီလ်ံေက်ာ္အထိရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္က သိရပါတယ္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ ဒုၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္က ' ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွ ဇြန္လအထိ ခြင့္ျပဳ၊ အတည္ျပဳေပးခဲ့တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္း (၆၅)ခု၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ကန္ေဒၚလာ (၁၆၇.၃၀၀)သန္း အပါအဝင္ က်ပ္ (၇၈၃.၁၄၂)ဘီလ်ံေက်ာ္ ျဖစ္ပါတယ္။

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တိုးျမင့္ျခင္းအပါအဝင္ စုစုေပါင္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ကန္ေဒၚလာ (၁၆၈.၄၄၈)သန္း အပါအဝင္ က်ပ္ (၈၁၃.၁၈၃)ဘီလ်ံအထိ ခြင့္ျပဳထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္ ' လို႔ ေျပာၾကားပါတယ္။ အဆိုပါ ခြင့္ျပဳ၊ အတည္ျပဳလုပ္ငန္း (၁၅)ခုမွာ စက္မႈက႑(၃)ခု၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္းက႑(၃)ခု၊ ဟိုတယ္က႑(၄)ခု၊ လယ္ယာက႑တြင္ (၁)ခုနဲ႔ အျခားက႑ (၄)ခု စသျဖင့္ အသီးသီးခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

ယင္းကဲ့သို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းေပါင္း (၁၅)ခုကို ခြင့္ျပဳ၊ အတည္ျပဳေပးခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေပါင္း (၁၃၀၀)ေက်ာ္အထိ ဖန္တီးေပးႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း Myanmar Builders Guide က သိရပါတယ္။

Source: The Kumudra

Facebook comments