အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုေပါင္း ၃၇၇ ရံု တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ေျမေနရာျပင္ဆင္မႈမ်ား ရွိေန

javascript

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုေပါင္း ၃၇၇ ရံု တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ေျမေနရာျပင္ဆင္မႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အားဝန္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း စက္ရံုမ်ားေပၚေပါက္လာပါက တုိင္းေဒသ
ႀကီး အတြင္းရွိ ျပည္သူမ်ား အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား တိုးလာမည့္ အျပင္ဆက္စပ္တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားမွ ျပည္သူမ်ားအတြက္လည္း အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားရရွိလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္မွ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား ပိုမိုဝင္ေရာက္လာေစရန္ ဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္းေၾကာင့္ အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုမ်ား တည္ေထာင္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားလည္း တိုးလာေနၿပီး အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျပည့္ဝေသာ အလုပ္သမားျဖစ္ရန္လုိအပ္ေၾကာင္း သိရသည္။ယခုေနာက္ပိုင္းတြင္ လုပ္သားအင္အားအမ်ားဆံုးအသံုးျပဳရသည့္အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ားကို ပိုမိုခြင့္ျပဳေပးလ်က္ရွိၿပီး တည္ေဆာက္ေနဆဲ စက္မႈဇုန္အခ်ိဳ႕တြင္ အထည္ခ်ဳပ္၊အဝတ္အထည္ဆိုင္ရာ အထူးဇုန္မ်ားကို ထည့္သြင္းရန္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႕ျပင္ ၂ဝ၁၈ ခုနွစ္ ဧၿပီလႏွင့္ ေမလအတြင္း ပို႕ကုန္တန္ဖိုး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၄ ဘီလီယံခန္႕ရွိခဲ့သည့္အနက္ လက္ခစားစနစ္(CMP) ျဖင့္ ခ်ဳပ္ၿပီး အထည္တင္ပို႕မႈသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၃၈ သန္းႏွင့္အမ်ားဆံုးတင္ပို႕ႏုိင္ခဲ့ေသာ လမ်ားျဖစ္သည္။လက္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုေပါင္း ၄ဝဝ ေက်ာ္ရွိၿပီး လာေရာက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံလုပ္ကိုင္ရန္ ျပင္ဆင္ေနေသာ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ားလည္း ရွိသည္။

ယင္းအထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုမ်ားသည္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ အမ်ားဆံုးတည္ရွိေနၿပီး စက္မႈဇုန္ေပါင္း ၂၉ ဇုန္ႏွင့္ သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ား တည္ေဆာက္လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသည္။ငါးႏွစ္တာကာလအတြင္း အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ားမွ တစ္ဆင့္ ပို႕ကုန္သံုးဆအထိ တိုးျမွင့္ႏုိင္ၿပီးအလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ေပးႏုိင္သျဖင့္ ယင္းအထည္ခ်ဳပ္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို တိုးျမွင့္ခြင့္ျပဳေပးရန္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

Source :Myawaddy

Facebook comments