တိုင္းေဒသႀကီး တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ ဝယ္ယူခြင့္ရသူေတြအတြက္ စည္းကမ္းခ်က္ ထုတ္ျပန္

javascript

ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕က တန္ဖိုးနည္း၊ တန္ဖိုးလတ္ တိုက္ခန္းဝယ္ယူသူေတြ ေရာင္းမွား ဝယ္မွား မျဖစ္ေစေရး သတိထားေစဖို႔ အိမ္ရာစီမံကိန္း ေရာင္းခ်ေရးေကာ္မတီက စည္းကမ္းခ်က္ေတြ ထုတ္ျပန္ေၾကညာ ထားပါတယ္။

၁။ မိမိရရွိတဲ့ တိုက္ခန္းကို ေရွးဦးစြာ စစ္ေဆးၿပီး တိုက္ခန္းရယူမယ္ဆိုပါက မွတ္ပံုတင္မူရင္းနဲ႔အတူ လူကိုယ္တိုင္ အိမ္ခန္းဝယ္ယူ ေငြေပးသြင္းရမွာျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ခံကတိျပဳလႊာမွာ လက္မွတ္ေရးထိုးရပါမယ္။

၂။ ဝယ္ယူခြင့္ရရွိသူဟာ ၿမိဳ႕ျပနဲ႔ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနကို လာေရာက္ဆက္သြယ္ၿပီး ေငြေပးသြင္းမယ့္စနစ္ကို ေရြးခ်ယ္ရပါမယ္။ ေငြအေက်ေပးသြင္းဝယ္ယူျခင္း ဒါမွမဟုတ္ ဘဏ္ေခ်းေငြနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ ဝယ္ယူႏိုင္ပါတယ္။

၃။ ေငြအေက် ေပးသြင္း ဝယ္ယူမယ့္သူေတြဟာ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဌာနခြဲကို ဆက္သြယ္ၿပီး ေငြသြင္းခ်လန္ထုတ္ယူၿပီး ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္ခြဲ အမွတ္(၁)မွာ ေငြသြားေရာက္ေပးသြင္းရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

၄။ ဒုတိယအုပ္စု ဝယ္ခြင့္ရရွိတဲ့ တန္ဖိုးသင့္အိမ္ခန္းေတြကို တစ္ႀကိမ္တည္း ေငြအေက်ေပးသြင္းပါက အိမ္ခန္းတန္ဖိုးရဲ႕ (၃)ရာခိုင္ႏႈန္းကို ေလွ်ာ့ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

၅။ အိမ္ခန္းတန္ဖိုးေငြ အေက်ေပးသြင္းၿပီးပါက အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဌာနက အိမ္ခန္းေပၚတက္ေရာက္ေနထိုင္ခြင့္ အေၾကာင္းၾကားစာ ထုတ္ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

၆။ အိမ္ေပၚတက္ေရာက္ေနထိုင္ခြင့္ အေၾကာင္းၾကားစာ ရရွိၿပီးပါက သက္ဆုိင္ရာ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဌာနက ထုတ္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

၇။ ဘဏ္ေခ်းေငြနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ဝယ္ယူမယ့္သူေတြမွာ ပူးတြဲပါ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ အိမ္ရာနဲ႔ အေျခခံအေဆာက္အအံုဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ရဲ႕ အိမ္ရာေခ်းေငြ ေလွ်ာက္ထားျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္နဲ႔ ေဆာင္ရြက္သြားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

၈။ အိမ္ရာဝယ္ယူခြင့္ရရွိသူက ကိုယ္တိုင္ေနထိုင္ရမွာျဖစ္ၿပီး (၅)ႏွစ္အတြင္း ေခ်းေငြနဲ႔ ေဆာင္ရြက္တဲ့ အခန္းျဖစ္ရင္ ေခ်းေငြမေက်မျခင္း တစ္ဆင့္ငွားရမ္းလႊဲေျပာင္းခ်င္းေတြ မျပဳလုပ္ဖို႔အတြက္ အသိေပးထားပါတယ္။

၉။ အိမ္ခန္းဝယ္ယူတဲ့ေန႔ကစၿပီး သက္ဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီက သတ္မွတ္ေကာက္ခံတဲ့ ရန္ပံုေငြနဲ႔ အခြန္အခေတြကို မပ်က္မကြက္ေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

၁၀။ သတ္မွတ္ထားတဲ့ စည္းကမ္းခ်က္တစ္ခုခုကို ေဖာက္ဖ်က္ပါက အိမ္ခန္းေတြ ျပန္သိမ္းယူမွာျဖစ္ၿပီး အမည္ပ်က္စာရင္း(black list) သတ္မွတ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သတ္မွတ္ရင္ အိမ္ခန္းတန္ဖိုးရဲ႕ (၁၀)ရာခိုင္ႏႈန္းကို ဒဏ္ေၾကးအျဖစ္ ခုႏွိမ္ၿပီး က်န္ေငြကို ျပန္ထုတ္ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

၁၁။ အမည္ပ်က္စာရင္း(black list) သတ္မွတ္ခံရသူကို ထပ္ၿပီး အိမ္ခန္းေလွ်ာက္ထားျခင္းေတြ လက္ခံမွာ မဟုတ္ပါဘူး။

၁၂။ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဌာနခြဲက ဦးစီးအရာရိ ေဒၚငယ္ငယ္ေက်ာ္ (ဖုန္း-၀၉-၂၅၁၉၉၃၉၉၆) နဲ႔ ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါတယ္။

Source : The Modern

Facebook comments